MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 26, 2011

Presidential Proclamation — Thanksgiving Day, 2011 Tuyên cáo của Tổng thống – Lễ Tạ Ơn 2011
Presidential Proclamation — Thanksgiving Day, 2011

Tuyên cáo của Tổng thống – Lễ Tạ Ơn 2011

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

TỔNG THỐNG HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

TUYÊN CÁO

One of our Nation’s oldest and most cherished traditions, Thanksgiving Day brings us closer to our loved ones and invites us to reflect on the blessings that enrich our lives. The observance recalls the celebration of an autumn harvest centuries ago, when the Wampanoag tribe joined the Pilgrims at Plymouth Colony to share in the fruits of a bountiful season. The feast honored the Wampanoag for generously extending their knowledge of local game and agriculture to the Pilgrims, and today we renew our gratitude to all American Indians and Alaska Natives. We take this time to remember the ways that the First Americans have enriched our Nation’s heritage, from their generosity centuries ago to the everyday contributions they make to all facets of American life. As we come together with friends, family, and neighbors to celebrate, let us set aside our daily concerns and give thanks for the providence bestowed upon us.

Là một trong những truyền thống lâu đời nhất và quý trọng nhất của Nước ta, Ngày Lễ Tạ Ơn mang chúng ta lại gần hơn với người thân và mời chúng ta hồi tưởng về các ân phúc làm đời sống chúng ta thêm sung mãn. Ngày lễ nhắc lại buổi lễ mừng vụ gặt hái mùa thu nhiều thế kỷ về trước, khi bộ lạc Wampanoag cùng với các Người Hành Hương chia sẻ kết quả vụ mùa phong phú ở Thuộc địa Plymouth. Buổi lễ tiệc vinh danh người Wampanoag đã rộng lượng truyền bá cho những Người Hành Hương kiến thức về săn bắn và trồng trọt, và ngày nay chúng ta lập lại lòng biết ơn của chúng ta đối với Người Mỹ Da Đỏ và Người Dân Tộc Alaska. Chúng ta dùng cơ hội này để nhớ đến những phương cách những Người Mỹ Đầu Tiên đã làm giàu cho di sản Nước ta, từ lòng độ lượng của họ nhiều thế kỷ trước đến sự đóng góp hàng ngày họ đang làm trên mọi phương diện của đời sống Mỹ. Trong khi chúng ta đến với nhau, với bạn bè, gia đình, và láng giềng để mừng lễ, hãy gạt qua một bên các lo lắng hàng ngày và tạ ơn cho những ân sủng đã đổ xuống cho chúng ta.

Though our traditions have evolved, the spirit of grace and humility at the heart of Thanksgiving has persisted through every chapter of our story. When President George Washington proclaimed our countrýs first Thanksgiving, he praised a generous and knowing God for shepherding our young Republic through its uncertain beginnings. Decades later, President Abraham Lincoln looked to the divine to protect those who had known the worst of civil war, and to restore the Nation “to the full enjoyment of peace, harmony, tranquility, and union.”

Dù truyền thống của chúng ta đã phát triển, tinh thần tạ ơn và khiêm tốn cốt lõi của Lễ Tạ Ơn vẫn luôn hiện diện qua mỗi chương của lịch sử chúng ta. Khi tổng thống George Washington công bố Ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên của nước ta, ông ca ngợi Thượng đế khoan dung và toàn trí đã chăn dắt quốc gia Cộng Hòa trẻ trung của chúng ta qua những buổi đầu nhiều bất trắc. Nhiều thập kỷ sau đó, tổng thống Abraham Lincoln nương tựa vào linh thánh bảo vệ những người đã gánh chịu những tồi tệ nhất của cuộc nội chiến, và tái thiết Quốc gia về lại “an hưởng đầy đủ hòa bình, hòa hợp, yên tĩnh và hợp nhất.”

In times of adversity and times of plenty, we have lifted our hearts by giving humble thanks for the blessings we have received and for those who bring meaning to our lives. Today, let us offer gratitude to our men and women in uniform for their many sacrifices, and keep in our thoughts the families who save an empty seat at the table for a loved one stationed in harm’s way. And as members of our American family make do with less, let us rededicate ourselves to our friends and fellow citizens in need of a helping hand.

Vào thời tranh đấu cũng như thời sung túc, chúng ta đã nâng cao tim ta bằng cách tạ ơn một cách khiêm tốn cho các ân phước chúng ta đã nhận được và cho những người đã đem ý nghĩa đến cho cuộc đời của chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy cảm ơn những chiến binh nam nữ vì những hy sinh của họ, và giữ trong tâm tưởng ta những gia đình đang dành một chiếc ghế trống bên bàn cho một người thân đang đồn trú nơi nguy hiểm. Và vì các thành viên của gia đình Mỹ của chúng ta đang xoay sở chật vật, hãy tận hiến chúng ta cho các bạn bè và đồng bào chúng ta đang cần giúp đỡ.

As we gather in our communities and in our homes, around the table or near the hearth, we give thanks to each other and to God for the many kindnesses and comforts that grace our lives. Let us pause to recount the simple gifts that sustain us, and resolve to pay them forward in the year to come.

Chúng ta tụ họp trong cộng đồng và gia đình của chúng ta, quanh bàn ăn hay gần lò sưởi, và chúng ta cảm ơn nhau và tạ ơn Thượng đế vì những khoan dung và an lạc đã làm phúc đời ta. Hãy ngừng một lúc để đếm lại những món quà đơn giản đã nuôi dưỡng ta, và hứa sẽ đền trả ơn trong những năm tới.

NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim Thursday, November 24, 2011, as a National Day of Thanksgiving. I encourage the people of the United States to come together whether in our homes, places of worship, community centers, or any place of fellowship for friends and neighbors to give thanks for all we have received in the past year, to express appreciation to those whose lives enrich our own, and to share our bounty with others.

GIỜ ĐÂY, DO ĐÓ, TÔI, BARACK OBAMA, Tổng thống Hợp Chủng Quốc Mỹ, do quyền lực giao cho tôi bởi Hiến Pháp và luật pháp của Nước Mỹ, tuyên cáo tại đây rằng, ngày thứ Năm, 24 tháng 11 năm 2011, là Ngày Lễ Tạ Ơn Quốc Gia. Tôi khuyến khích toàn dân nước Mỹ đến với nhau, dù ở trong nhà, nơi thờ tự, trung tâm cộng đồng, hay bất kì nơi nào của thân tình bạn bè và láng giềng, để tạ ơn cho tất cả những gì ta đã nhận được trong năm qua, để biểu lộ lòng biết ơn đối với những người mà đời sống của họ làm cuộc đời ta thêm sung túc, và để cùng chia sẻ phúc lợi với những người khác.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this sixteenth day of November, in the year of our Lord two thousand eleven, and of the Independence of the United States of America the two hundred and thirty-sixth.

BARACK OBAMA

TRƯỚC NHÂN CHỨNG TẠI ĐÂY, tôi đã ký tay ngày mười sáu tháng mười một, năm của Chúa hai nghìn mười một, và năm Độc Lập của Hợp Chủng Quốc Mỹ hai trăm ba mươi sáu.

BARACK OBAMA
George Washington's 1789 Thanksgiving Day Proclamation:

WHEREAS it is the duty of all nations to acknowledge the providence of Almighty God, to obey His will, to be grateful for His benefits, and humbly to implore His protection and favour; and Whereas both Houses of Congress have, by their joint committee, requested me "to recommend to the people of the United States a DAY OF PUBLICK THANSGIVING and PRAYER, to be observed by acknowledging with grateful hearts the many and signal favors of Almighty God, especially by affording them an opportunity peaceably to establish a form of government for their safety and happiness:"
NOW THEREFORE, I do recommend and assign THURSDAY, the TWENTY-SIXTH DAY of NOVEMBER next, to be devoted by the people of these States to the service of that great and glorious Being who is the beneficent author of all the good that was, that is, or that will be; that we may then all unite in rendering unto Him our sincere and humble thanks for His kind care and protection of the people of this country previous to their becoming a nation; for the signal and manifold mercies and the favorable interpositions of His providence in the course and conclusion of the late war; for the great degree of tranquility, union, and plenty which we have since enjoyed;-- for the peaceable and rational manner in which we have been enable to establish Constitutions of government for our sasety and happiness, and particularly the national one now lately instituted;-- for the civil and religious liberty with which we are blessed, and the means we have of acquiring and diffusing useful knowledge;-- and, in general, for all the great and various favours which He has been pleased to confer upon us

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn