MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Ohio vote repeals union limit law Ohio hủy bỏ luật giới hạn công đoàn


Ohio vote repeals union limit law

Ohio hủy bỏ luật giới hạn công đoàn

Labour activists are celebrating the defeat in a special referendum of a law limiting collective bargaining powers of Ohio unions.

Những nhà hoạt động lao động đang ăn mừng sự thất bại của cuộc trưng cầu đặc biệt về đạo luật hạn chế quyền thương lượng tập thể của các công đoàn Ohio.

Tuersday's vote on the law, which had not yet taken effect, attracted a high turnout for a non-presidential ballot.

Cuộc bỏ phiếu về luật này vào hôm thứ ba, mà trước đó đã không có kết quả, đã thu hút rất nhiều cử tri đi bỏ phiếu cho cuộc bỏ phiếu không phải bầu tổng thống.

More than $30m (£18.6m) from both labour and business interests were poured into the vote, which was watched across the US.

Hơn 30 triệu đô la Mỹ (tương đương 18,6 triệu bảng Anh), số tiền này được thống kê trên toàn nước Mỹ, từ cả giới kinh doanh và lao động đã được đổ vào cuộc bầu cử này.

Ohio Governor John Kasich toured the state to promote keeping the law.

Under the terms of the law some 350,000 unionised public workers in Ohio would have seen their collective bargaining rights limited.

Thống đốc bang Ohio John Kasich đã đi khắp bang để vận động việc giữ lại luật này.

Theo những điều khoản của luật này, khoảng 350.000 công nhân công đoàn ở Ohio có thể sẽ phải đối mặt với việc quyền thương lượng tập thể của họ bị giới hạn.

The bill included a ban strikes, scrapped binding arbitration and dropped promotions based solely on seniority.

It did allow bargaining on wages, working conditions and some equipment.

Dự thảo luật này bao gồm cấm đình công, hủy bỏ phân xử ràng buộc và giảm các chương trình khuyến khích chỉ dựa trên thâm niên.

Luật cũng cho phép thương lượng về tiền lương, điều kiện và các thiết bị làm việc.

Echoes of Wisconsin

Richard Trumka, president of the AFL-CIO, one of the largest US unions, hailed the result, which he said was sealed by Republican and Democrat voters in both urban and rural areas.

Những dư âm ở Wisconsin

Ông Richard Trumka chủ tịch của AFL-CIO, là một trong những tổ chức công đoàn lớn nhất Mỹ, vui mừng với kết quả này, đây là điều mà ông cho là được sự ủng hộ của các cử tri thuộc đảng Dân chủ cũng như Cộng hòa, ở cả đô thị và nông thôn.

"Ohio sent a message to every politician out there: go in and make war on your employees rather than make jobs with your employees, and you do so at your own peril," he said.

Ông nói: “Ohio đã gửi thông điệp tới mỗi chính trị gia: tham gia gây hấn với những nhân viên của bạn hơn là tạo việc làm với họ, và như vậy là gây nguy hiểm cho chính bạn”

The Ohio issue has echoes of a bitter legislative battle in the state of Wisconsin earlier in 2011.

In June the state Supreme Court upheld a law tripping most Wisconsin employees of their collective bargaining rights, appearing to end months of bitter debate and protest.

Vấn đề này ở Ohio gợi nhớ lại trận chiến pháp lí quyết liệt tại tiểu bang Wisconsin vào đầu năm 2011

Vào tháng 6, Toà án tối cao của bang đã tán thành một luật tước bỏ quyền thương lượng tập thể của các công nhân Wisconsin, kết thúc hàng tháng trời tranh cãi và phản đối gay gắt.

The Wisconsin law, which also requires state government employees to pay more for their healthcare and pensions, was proposed last winter by the state's newly elected Republican Governor Scott Walker.

Luật ở bang Wisconsin này, cũng yêu cầu các nhân viên nhà nước phải trả nhiều hơn cho chăm sóc ý tế và lương hưu của họ, đã được trình lên vào mùa đông vừa rồi bởi thống đốc bang vừa được bầu và là đảng viên đảng Cộng hòa, Scott Walker.


Translated by Pham Thach Thao

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-15649745

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn