MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Obama outlines pan-Pacific trade plan at Apec summit Tổng thống Obama phác thảo kế hoạch thương mại xuyên Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉ
Obama outlines pan-Pacific trade plan at Apec summit

Tổng thống Obama phác thảo kế hoạch thương mại xuyên Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh APEC

USPresident Barack Obama has announced the broad outlines of a plan to create a trans-Pacific free trade zone at an annual regional summit in Hawaii.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố bản phác thảo khái quát kế hoạch thiết lập khu vực thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Hawaii.

"I'm confident we can get this done," Mr Obama said at the Asia-Pacific Economic Co-operation (Apec) talks.

“Tôi tin tưởng chúng ta có thể thực hiện kế hoạch này” ông Obama nói tại hội nghị hợp tác kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương (APEC).

Nine Apec nations are involved in the Trans-Pacific Partnership (TPP), but China has so far not expressed interest in joining the talks.

Có 9 quốc gia thành viên của Apec tham gia đàm phán liên quan đến hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trung Quốc, cho tới nay vẫn không tỏ ra quan tâm tới các cuộc đàm phán này.

In all, 21 Apec countries account for about 44% of global trade.

Tính chung, 21 quốc gia thành viên Apec chiếm khoảng 44% thương mại toàn cầu.

They also make up some 40% of the world's population.

Các nước này cũng chiếm khoảng 40% dân số thế giới.

Japan's 'boldness'

Speaking in Honolulu on Saturday, Mr Obama said: "Together we can boost exports and create more goods available for our consumers, create new jobs. Compete, win in the markets of the future."

Nhật Bản “dũng cảm”

Phát biểu tại Honolulu hôm thứ Bảy, tổng thống Obama kêu gọi: “Cùng nhau chúng ta có thể đẩy mạnh xuất khẩu, sản xuất thêm nhiều hàng tiêu dùng và tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Hãy thi đua và chiến thắng trên thị trường của tương lai này”.

Describing the region as an engine for growth, he expressed hopes that the TPP deal could be finalised as early as next year.

Mô tả khu vực này như một động lực cho sự phát triển, ông Obama bày tỏ hy vọng TPP có thể được hoàn thành sớm trước năm tới.

The US leader also said the TPP could serve as a model for other trade pacts. He did not provide further details about the plan.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết TPP có thể sẽ là mô hình kiểu mẫu cho các hiệp ước thương mại khác. Ông không đưa ra thêm chi tiết về kế hoạch này.

The TPP currently includes Chile, New Zealand, Brunei and Singapore - all relatively small economies.

Hiện tại TTP bao gồm Chile, New Zealand, Brunei và Singapore- tất cả đều là những nền kinh tế tương đối nhỏ.

President Obama praised Japan's decision to join free trade talks.

The US, Australia, Malaysia, Vietnam and Peru are negotiating to join.

Tổng thống Obama hoan nghênh quyết định của Nhật Bản về việc tham gia cuộc đối thoại về vấn đề thương mại tự do.

Mỹ, Úc, Malaysia, Việt Nam và Peru đều đang tiến hành đàm phán gia nhập.

And Japan, the world's third largest economy, has now said it also wants to join the discussions.

Và Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới hiện cho biết họ cũng muốn tham gia thảo luận.

President Obama said he had been "extremely impressed with the boldness" of the Japanese Prime Minister, Yoshihiko Noda, whose decision to join free trade talks is strongly opposed by Japan's farmers.

Tổng thống Obama cho biết ông vô cùng ấn tượng trước sự dũng cảm của thủ tướng Nhật Bản ông Yoshihiko Noda, khi quyết định tham gia đàm thoại về vấn đề tự do thương mại của ông đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của nông dân Nhật Bản.

Mr Obama spoke after holding his first substantive talks with the new Japanese Prime Minister at the Apec summit.

Tổng thống Obama phát biểu như vậy sau cuộc nói chuyện chính thức với vị thủ tướng mới của Nhật tại hội nghị Apec.While not taking part in the TPP discussions, Chinese President Hu Jintao said in Honolulu that he backed a long-term goal of negotiating a free trade area in the region, which could in future include all Apec members.

Mặc dù không tham gia vào những cuộc thảo luận về hiệp ước TPP, nhưng thủ tướng Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vẫn cho biết ông ủng hộ mục tiêu lâu dài đối với việc đàm phán về khu thương mại tự do, tương lai có thể sẽ bao gồm tất cả các thành viên của APEC.

Mr Hu said Beijing would focus on innovation and encourage investment overseas.

Ông cũng cho biết Bắc Kinh sẽ chú trọng vào việc đổi mới và khuyến khích đầu tư ra nước ngoài.

The BBC's Kim Ghattas in Washington says the US sees Asia as essential to America's future, both economically and strategically.

Phóng viên Kim Ghattas của BBC tại Washington cho biết Mỹ nhìn thấy được Châu Á có vai trò thiết yếu đối với tương lai của Mỹ cả về mặt tính kinh tế cũng như chiến lược.

'Formidable agenda'

The summit - which brings together leaders from Russia to Chile - is also expected to discuss how to tackle the global financial crisis.

‘Chương trình nghị sự to lớn’

Hội nghị thượng đỉnh tụ hội các nhà lãnh đạo từ Nga đến Chile, được dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu.

In particular, the leaders are looking to protect the region from growing economic difficulties in the eurozone bloc.

Cụ thể, các nhà lãnh đạo tìm cách bảo vệ khu vực này khỏi những khó khăn kinh tế đang gia tăng trong khối Châu Âu.

Earlier on Saturday, US Secretary of State Hillary Clinton said that many forces outside the Pacific region would have an impact on it.

Đầu ngày thứ Bảy, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho rằng nhiều yếu tố bên ngoài Thái Bình Dương cũng sẽ có tác động lên khu vực này.

"Global trends and world events have given us a full and formidable agenda," she said. "And the stakes are high for all of us."

Clinton nói: “xu hướng toàn cầu và những sự kiện thế giới đã khiến chương trình làm việc của chúng ta vô cùng nặng nề. Và nguy cơ luôn rình rập ở bất cứ đâu”


Translated by Bích Hà

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15704358

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn