MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Saturday, November 19, 2011

No united Asean stand vs China ASEAN không đoàn kết để chống lại Trung Quốc

No united Asean stand vs China

ASEAN không đoàn kết để chống lại Trung Quốc

By Aurea Calica, Delon Porcalla

AP/ The Philippine Star, November 16

Aurea Calica, Delon Porcalla

AP/ The Philippine Star, 16-11-2011

NUSA DUA, Indonesia – Southeast Asian nations yesterday backed away from establishing a united front against China over territorial disputes in the South China Sea, as Beijing warned against the initiative.

Nusa Dua, Indonesia – Hôm qua các nước Đông Nam Á đã không ủng hộ việc thiết lập một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông (Nguyên văn: biển Hoa Nam), khi Bắc Kinh cảnh cáo chống lại sáng kiến ​​này.

The Philippines is pushing for a joint stand on the issue among Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) leaders’ meeting on Indonesia’s Bali island this week, according to an internal document obtained by AFP.

Theo tài liệu nội bộ từ AFP, Philippines đang thúc đẩy một lập trường chung về vấn đề này trong cuộc họp giữa các lãnh đạo ASEAN ở đảo Bali, Indonesia tuần này.

China has caused disquiet in Washington and Asian capitals with its claim to all of the South China Sea, a region that encompasses vital shipping lanes and which is believed to sit atop vast oil and mineral reserves.

Trung Quốc gây lo ngại cho Washington và các thủ đô châu Á với tuyên bố chủ quyền toàn bộ biển Đông, khu vực gồm các tuyến đường biển quan trọng và được cho là có trữ lượng dầu và khoáng sản khổng lồ.

China’s rival Taiwan, as well as ASEAN countries the Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei, also lay claim to all or part of the area, and Manila pushed for a meeting of all six countries involved.

Đài Loan, đối thủ của Trung Quốc, cũng như của các nước ASEAN, gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei, cũng đòi chủ quyền toàn bộ hoặc một phần trong khu vực, và Manila đã tiến hành một cuộc họp cho cả sáu nước liên quan.

But Beijing, which prefers to negotiate individually with its weaker neighbors, said it was not appropriate to discuss territorial rows at the East Asia Summit, which will take place in Bali this week.

Nhưng Bắc Kinh chỉ thích đàm phán song phương với các nước láng giềng yếu thế, họ nói rằng không thích hợp để bàn về tranh chấp lãnh hải tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á sẽ diễn ra ở Bali tuần này.

“China believes that the disputes should be resolved through peaceful consultations between parties directly concerned,” China’s assistant foreign minister Liu Zhenmin told journalists at a briefing in Beijing.

Ông Lưu Chấn Dân, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói với các nhà báo tại một cuộc họp ở Bắc Kinh: “Trung Quốc tin rằng, các tranh chấp nên được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình giữa các bên liên quan trực tiếp.

“The intervention of outside forces is not helpful for the settlement of the issue, on the contrary it will only complicate the issue and sabotage peace and stability and development in the region,” he said in an apparent reference to the United States, which is joining the East Asia Summit this year.

Sự can thiệp từ bên ngoài sẽ không giúp giải quyết vấn đề này, trái lại, sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp và phá hoại hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực”. Rõ ràng là ông ta muốn ám chỉ Hoa Kỳ, nước sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á năm nay.

Beijing’s economic and political clout mean that ASEAN members cannot afford to cause offence, making the establishment of a unified position difficult.

Sức mạnh kinh tế và chính trị của Bắc Kinh có nghĩa là các thành viên ASEAN không đủ khả năng để gây hấn, rất khó để thiết lập một lập trường thống nhất.

Despite deep concern in the region over the maritime dispute, there were few backers for the initiative proposed by the Philippines, which has taken a forthright stand on the issue in recent years.

Mặc dù có sự quan ngại sâu sắc về tranh chấp trên biển trong khu vực, nhưng chỉ có vài nước ủng hộ đề xuất của Philippines, quốc gia đã có một lập trường thẳng thắn về vấn đề này trong những năm gần đây.

“China is showing a positive step by organising seminars and workshops, that is very positive. ASEAN should reciprocate on that,” Malaysian Foreign Minister Anifah Aman told AFP. “To introduce another forum will complicate the matter further,” he said, adding it was more constructive to concentrate on a non-binding declaration of conduct, even though critics have dismissed it as toothless.

Ông Anifah Aman Ngoại trưởng Malaysia nói với AFP: “Trung Quốc có những bước khả quan trong việc tổ chức các buổi hội thảo và hội nghị, điều đó rất tích cực. ASEAN cần đáp lại điều đó. Giới thiệu một diễn đàn khác sẽ làm phức tạp thêm vấn đề”. Ông nói thêm, để tập trung vào tuyên bố ứng xử không ràng buộc thì mang tính xây dựng hơn, mặc dù những người chỉ trích đã bác bỏ nó vì không hiệu quả.

Cambodia’s Foreign Minister Hor Namhong also declined to support Manila’s proposal. “We are not against,” he told AFP, laughing, before adding: “The problem is how to avoid... duplication.”

Ông Hor Namhong, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, cũng từ chối ủng hộ đề nghị của Manila. Ông nói với AFP: “Chúng tôi không chống”, và cười trước khi nói thêm: “Vấn đề là làm thế nào để tránh… trùng lặp”.

ASEAN secretary general Surin Pitsuwan indicated the concept was being put on the diplomatic back burner, saying it “remains to be discussed further.” He echoed other ministers’ views that the region should focus on a legally binding code of conduct, which has eluded agreement for years. “That issue is gaining momentum and we are making progress. There will be some efforts here and there in order to strengthen this momentum,” he said.

Ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN, dường như đã đặt vấn đề này vào hàng ngoại giao thứ yếu, nói rằng “sẽ thảo luận thêm”. Ông lặp lại quan điểm của những Bộ trưởng khác rằng, khu vực này nên tập trung vào Bộ Quy tắc Ứng xử ràng buộc pháp lý, thỏa thuận đã bị [các nước ASEAN] lảng tránh trong nhiều năm qua. “Vấn đề đó đang trên đà đi tới và chúng tôi đạt được tiến bộ. Sẽ có một số nỗ lực đâu đó để củng cố đà này”. Ông nói.

The Philippines pushing for ‘zone of peace’

Despite this, the Philippines remains committed to pushing for a “zone of peace” with China at the Association of Southeast Asian Nations’ (ASEAN) sum- mit here this week to settle the volatile West Philippine Sea territorial disputes.

Philippines đang thúc đẩy một “khu vực hòa bình”

Mặc dù vậy, Philippines vẫn cam kết thúc đẩy một “khu vực hòa bình” với Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tuần này, để giải quyết các bất ổn về tranh chấp lãnh hải ở biển Tây Philippines (tức biển Đông của Việt Nam: Ed’s note).

China, on the other hand, opposes discussing claims to the South China Sea at the summit. China wants individual negotiations to settle the claims in the potentially oil-rich region.

Ngược lại, Trung Quốc phản đối việc thảo luận về chủ quyền biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh. Trung Quốc muốn đàm phán song phương để giải quyết các tuyên bố chủ quyền ở khu vực giàu tiềm năng về dầu mỏ.

“The Philippines believes that a rules- based approach is the only legitimate way in addressing disputes in the West Philippine Sea (South China Sea),” Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario said yesterday at the ASEAN foreign ministers’ meeting here.

Tại cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ngày hôm qua, ông Albert del Rosario, Ngoại trưởng [Philippines] cho biết: “Philippines tin rằng phương pháp tiếp cận dựa trên luật lệ là cách hợp pháp duy nhất trong việc giải quyết tranh chấp biển Tây Philippine (tức biển Đông của Việt Nam)”.

The government also plans to pursue other means such as third party adjudication, arbitration or conciliation as may be appropriate in the context of the dispute settlement mechanism of the United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS).

Chính phủ cũng có kế hoạch theo đuổi các biện pháp khác như một bên thứ ba để phân xử, làm trọng tài, hòa giải thích hợp trong phạm vi cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Del Rosario said the rules-based ap- proach was embodied in the “zone of peace, freedom, friendship, and cooperation.” “We believe that the ‘zone of peace’ is the actionable framework to clarify and segregate the disputed land features from the non-disputed waters of the West Phil- ippine Sea, and in the process, address the issue of the nine-dash line. This process of segregation would have enabled a work- able cooperation between and among ASEAN and China, especially the littoral and claimant states in the South China Sea,” he said.

Ông Del Rosario cho biết phương pháp giải quyết dựa trên quy tắc được thể hiện trong “khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị, và hợp tác”. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng ‘khu vực hòa bình’ là khuôn khổ hành động để làm rõ và chia tách các vùng đất tranh chấp khỏi những vùng biển không tranh chấp của biển Tây Phillippines, và trong quá trình giải quyết vấn đề của đường chín đoạn (tức đường lưỡi bò). Tiến trình của sự chia tách này sẽ cho phép sự hợp tác khả thi giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, đặc biệt là các nước ven biển và các nước đang tranh chấp trong khu vực biển Đông”.The “zone of peace” is consistent with the rules-based framework of managing the disputes in the West Philippine Sea and is, likewise, pursuant to the DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea), Del Rosario added. He said ASEAN should play a positive and meaningful role to contribute in the peaceful resolution of the disputes in the South China Sea.

“Khu vực hòa bình” phù hợp với khuôn khổ luật lệ, kềm chế các tranh chấp trong vùng biển Tây Philippines, tương tự như vậy, theo DOC (Tuyên Ứng xử của Các bên trên biển Đông), ông Del Rosario nói thêm. Ông Rosario nói rằng, ASEAN nên đóng vai trò tích cực và quan trọng để góp phần giải quyết hòa bình trong các tranh chấp ở biển Đông.

US wants access to South China Sea

Mỹ muốn vào biển Đông

President Obama said during the re- cently concluded Asia-Pacific Economic Cooperation forum in Hawaii that he wanted the United States to have un- controlled access in the South China Sea when he attends the ASEAN summit in Indonesia.

Tổng thống Obama nói trong buổi kết thúc hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vừa qua ở Hawaii rằng, ông muốn Mỹ được vào khu vực biển Đông mà không bị kiểm soát, khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Indonesia.

“We’re going to be speaking, again, about how can we, a great Pacific power, work with our (ASEAN) partners to ensure stability, free flow of commerce, maritime rules and drilling and a whole host of issues are managed in an open and fair way,” Obama said.

Tổng thống Obama nói: “Chúng tôi sẽ nói một lần nữa, làm thế nào để chúng tôi, một cường quốc Thái Bình Dương, làm việc với các đối tác (ASEAN) của chúng tôi để bảo đảm ổn định, tự do thông thương, thăm dò [dầu] và các quy tắc hàng hải, và một loạt các vấn đề quản lý theo cách công bằng và cởi mở”.

He made the statement in response to a query made by journalist Jim McNerney about his main agenda in his subsequent visit to Australia, another US ally.

Ông đưa ra tuyên bố đáp lại một câu hỏi của nhà báo Jim McNerney về chương trình nghị sự chính của ông trong chuyến thăm tiếp theo đến Úc, một đồng minh khác của Mỹ.

By “drilling,” the US leader meant oil explorations in the disputed Spratlys area. Admiral Robert Willard of the US Pacific Command has confirmed that the US government has interests in the South China Sea since such lane carries $5.3 trillion in bilateral annual trade.

Dùng từ “thăm dò”, nhà lãnh đạo Mỹ muốn nói đến việc thăm dò dầu tại khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa. Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã xác nhận rằng, chính phủ Mỹ có lợi ích ở biển Đông vì tuyến đường biển này mang lại 5,3 ngàn tỷ đô la thương mại song phương hàng năm.

“South China Sea is a very important maritime common for the entire region. So the South China Sea region and the sea lanes that it contains are incredibly vital to the region, to our partners and allies, and certainly to the US,” Willard said.

“Biển Đông là vùng biển chung rất quan trọng đối với toàn bộ khu vực. Cho nên khu vực biển Đông và các tuyến đường biển của nó vô cùng quan trọng đối với khu vực, đối với các đối tác và đồng minh của chúng tôi, và chắc chắn đối với Mỹ”, ông Willard nói.

President Aquino had earlier said that Forum Energy, an American firm, will start oil explorations north of Palawan that would “dwarf” the Malampaya oil fields. Energy Secretary Jose Rene Almendras confirmed Aqui- no’s statement that Forum Energy’s oil explorations will be under way early next year.

Trước đó, Tổng thống Aquino đã nói rằng, Forum Energy, một công ty Mỹ, sẽ bắt đầu thăm dò dầu ở phía bắc Palawan, dự án này nhỏ hơn các mỏ dầu ở Malampaya. Ông Jose Rene Almendras, Bộ trưởng Năng lượng, đã xác nhận tuyên bố của Tổng thống Aquino, rằng việc thăm dò dầu của Forum Energy sẽ tiến hành vào đầu năm tới.Aquino, Almendras and presidential spokesman Ed- win Lacierda have all main- tained that Recto Bank in Palawan, which is 80 nautical miles from the Philippines’ 200-mile exclusive economic zone, does not fall within the disputed oil-rich Spratly Islands.

Tổng thống Aquino, ông Almendras và ông Edwin Lacierda, phát ngôn của tổng thống, đều khẳng định rằng Recto Bank (tức Reed Bank, Việt Nam gọi là bãi Cỏ Rong: Ed’s note), cách Palawan 80 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, không thuộc quần đảo đang tranh chấp Trường Sa, khu vực giàu dầu mỏ.

Aquino added that the pur- ported nine-dash line that China has belatedly invoked cannot reach Recto Bank, which is 500 miles away from its mainland. He said it has been known to be the Philip- pines’ property in 1982 and that China claimed it only in 2009. – Aurea Calica, Delon Porcalla, AP

Ông Aquino nói thêm rằng, tham vọng đường chín đoạn mà Trung Quốc viện dẫn gần đây, không vươn tới được Recto Bank, cách đại lục 500 dặm. Ông nói, nơi này được biết đã thuộc sở hữu của Philippines từ năm 1982, trong khi Trung Quốc chỉ mới tuyên bố từ năm 2009.


Translated by Minh Khôi

http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=748584&publicationSubCategoryId=63

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn