MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Moscow to declare Katyn massacre victims innocent Moskva sắp tuyên bố nạn nhân bị thảm sát ở Katyn vô tội
Moscow to declare Katyn massacre victims innocent

Moskva sắp tuyên bố nạn nhân bị thảm sát ở Katyn vô tội

MOSCOW — Moscow is ready to declare thousands of victims of a World War II-era massacre that continues to strain relations with Poland innocent of any crimes, Russia's foreign policy chief announced Friday.

Mạc Tư Khoa (Moscow) - Mạc Tư Khoa sẵn sàng tuyên bố hằng ngàn nạn nhân của cuộc thảm sát thời Đệ Nhị Thế chiến ở rừng Katyn - vốn đang tiếp tục gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Nga và Ba Lan- là vô tội, trưởng cơ quan đối ngoại của Nga thông báo hôm qua thứ Sáu ngày 21 tháng Mười.

About 2,000 Polish officers and other prisoners were executed by Soviet secret police in the Katyn forest of western Russia in 1940 on charges they were enemies of the Soviet state.

Khoảng 2.000 sĩ quan Ba Lan và nhiều tù nhân khác bị mật vụ Nga hành quyết ở rừng Katyn thuộc miền tây nước Nga năm 1940 vì tội “kẻ thù của nhà nước Xô-Viết.”

The Katyn massacre has been a source of tension between Russia and Poland for decades since the Soviet Union blamed the killings on the Nazis. It was only last year that Russia formally took the blame when the lower chamber of Russian parliament admitted the executions were ordered by Soviet leader Josef Stalin.

Cuộc thảm sát ở Katyn đã là một nguồn gây căng thẳng giữa Nga và Ba Lan cả mấy thập niên qua kể từ khi Liên Bang Xô-Viết đỗ thừa việc thảm sát này cho Đức Quốc Xã (Nazis). Chỉ mới năm rồi Nga chính thức chấp nhận việc giết chóc này khi hạ viện Nga thừa nhận sự hành quyết sĩ quan và tù nhân Ba Lan ở rừng Katyn năm xưa là theo lệnh của nhà lãnh đạo Xô-Viết ông Josef Stalin.

Prosecutors closed the criminal case against the Polish officers in 2004.

Công tố viên đóng hồ sơ hình phạm dành cho những sĩ quan Ba Lan này năm 2004.

Foreign Minister Sergei Lavrov said in a radio interview on Friday that Moscow is "ready to consider a perfectly legitimate request to declare these people innocent."

Bộ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh hôm qua thứ Sáu là Mạc Tư Khoa (Moscow) “sẵn sàng cứu xét một thỉnh cầu hoàn toàn hợp pháp là tuyên bố những nạn nhân (Ba Lan) này vô tội.”

Several Polish families went to the European Court of Human Rights to prove the victims' innocence. Lavrov said Russia is anxious to work out a solution that would "satisfy families of the Polish officers and keep Russia within the legal framework."

Nhiều gia đình Ba Lan đã đưa sự vụ này tới Toà án Nhân quyền châu Âu để chứng minh sự vô tội của nạn nhân. Ông Lavtov nói Nga đang mong mỏi để tìm kiếm một giải pháp có thể “thỏa mãn gia đình của những sĩ quan Ba Lan này và cùng lúc giữ cho nước Nga nằm trong khuôn khổ luật định.”

Russia's ambassador to Poland said earlier this year that Russia made a political decision to declare the officers innocent of any crimes against the Soviet Union.

Đại sứ Nga ở Ba Lan nói trước đây trong năm nay là Nga đã có một quyết định chính trị khi tuyên bố các sĩ quan này không có tội gì đối với Liên bang Xô-Viết cả.

Lavrov confirmed Friday that Moscow and Warsaw are still thinking about how to settle the issue.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga ông Lavrov xác nhận hôm thứ Sáu là Nga và Ba Lan vẫn đang suy nghĩ để tìm cách giải quyết chuyện này như thế nào đây cho ổn thỏa.http://articles.boston.com/2011-10-21/news/30307115_1_polish-officers-katyn-foreign-minister-sergei-lavrov

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn