MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, November 4, 2011

India, Australia, US should form pact to tackle naval power of China: Report Ấn Độ, Australia, Mỹ nên hình thành hiệp ước để đối phó sức mạnh hả


India, Australia, US should form pact to tackle naval power of China: Report

Ấn Độ, Australia, Mỹ nên hình thành hiệp ước để đối phó sức mạnh hải quân của Trung Quốc: Báo cáo

MELBOURNE: India, Australia and the US should come together to form a trilateral security pact to counter the rising naval power of China, a report by three think tanks has concluded.

MELBOURNE: Ấn Độ, Australia và Mỹ nên hợp tác để tạo thành một hiệp ước an ninh ba bên nhằm chống lại sức mạnh đang gia tăng của hải quân Trung Quốc, một báo cáo của ba nhóm cố vấn đã kết luận.

"I think it's an idea whose time has come," Amitabh Mattoo, director of the Australia India Institute at Melbourne University, told The Australian Friday.

"Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng rất hợp thời", Amitabh Mattoo, giám đốc của Viện Nghiên cứu Ấn Độ của Úc tại Đại học Melbourne, nói với tờ báo Thứ Sáu Úc.

"It's not a dialogue which is confronting anyone, it's a dialogue about maintaining Asian security," he said welcoming the proposed trilateral security dialogue.

"Đây không phải là một cuộc đối thoại để đối đầu với bất cứ ai, đây là một cuộc đối thoại về việc duy trì an ninh châu Á," ông nói bảy tỏ hoan nghênh đề nghị đối thoại an ninh ba bên.

The paper -- Shared Goals, Converging Interests: A Plan for US-Australia-India Co-operation in the Indo-Pacific -- also urges Australia and the US to get Asia Pacific Economic Co-operation forum membership for India.

Bài viết này Chia sẻ Mục tiêu, Hội tụ Lợi ích: Kế hoạch hợp tác Mỹ-Úc-Ấn Độ trên Ấn độ dương-Thái Bình Dương - cũng kêu gọi Úc và Mỹ đưa Ấn Độ vào thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

"Liberal democratic powers in the Indo-Pacific share a strategic interest in enhancing a web of relationships that promote economic and political stability, security, continued free and open trade throughout the region, and democratic governance. US-India-Australia trilateral cooperation should be a critical element of this underpinning," the paper launched here Friday reads.

"Các cường quốc tự do dân chủ khu vực Ấn độ dương-Thái Bình Dương chia sẻ lợi ích chiến lược trong việc tăng cường một mạnh lưới các mối quan hệ nhằm thúc đẩy sự ổn định an ninh về kinh tế và chính trị, tiếp tục thương mại tự do và cởi mở trong khu vực, và chính quyền dân chủ. Hợp tác ba bên Mỹ-Ấn Độ-Australia phải là một yếu tố quan trọng của nền tảng này", tờ báo ra ở đây hôm thứ sáu cho biết.

The joint project by scholars from India's Observer Research Foundation, Australia's Lowy Institute and the Heritage Foundation in the US asks for modest start to the trilateral pact but envisages expansion into serious "operational areas".

Các dự án hợp tác của các học giả của Ấn Độ Observer Research Foundation, Viện Lowy của Úc và Quỹ Di sản ở Mỹ yêu cầu khởi đầu khiêm tốn để hiệp ước ba bên nhưng dự kiến ​​mở rộng thành nghiêm trọng "các khu vực hoạt động".

"In time, these might include surveillance, maritime expeditionary operations, anti-submarine warfare and perhaps even integration of theatre missile defence," reads the paper jointly written, among others, by Rajeswari Pillai Rajagopalan, Rory Medcalf and Lisa Curtis.

"Dần dà, những quan hệ hợp tác này có thể bao gồm giám sát, hành quân viễn chinh hàng hải, chiến tranh chống tàu ngầm và có lẽ thậm chí tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường," bài báo được Rajeswari Pillai Rajagopalan, Rory Medcalf và Lisa Curtis cùng viết cho biết.

Interestingly, the paper launched by three think tanks from India, Australia and the US notes lack of warmth in Indo-Australia bilateral relations. India cold shouldering Australia as a "priority security partner" is attributed to "Canberra's failure to change its policy banning uranium sales to India for civil purposes".

Điều thú vị là, bài báo được đưa ra bởi ba nhóm cố vấn từ Ấn Độ, Australia và Mỹ đã ghi nhận thiếu sự ấm áp trong quan hệ song phương Ấn Độ-Australia. Ấn Độ còn lạnh nhạt không coi Úc như là một "đối tác an ninh ưu tiên" là do "thất bại của Canberra trong việc thay đổi chính sách bán uranium của mình, cấm bán uranium cho Ấn Độ dùng cho mục đích dân sự".

The issue of reluctance to sell uranium to India has been hitting the Australian news headlines with regular frequency in the past few weeks.

Vấn đề miễn cưỡng bán uranium cho Ấn Độ đã tiêu đề tin tức chính trên báo Úc với tần suất đều đặn trong vài tuần qua.

The paper does express optimism that Indo-Australian relations are bound to improve with passage of time.

Bài viết bày tỏ lạc quan rằng quan hệ Ấn-Úc chắc chắn sẽ cải thiện theo thời gian.

"Australia and India have rich opportunities to expand their practical defence collaboration, not only in maritime exercises and patrolling, but also, for instance, in some major military acquisitions," the paper notes.

"Australia và Ấn Độ có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác quốc phòng thực tế, không chỉ trong các luyện tập và tuần tra hàng hải, mà còn, cũng có thể, ví dụ, trong một số vụ thương vụ quân sự lớn", bài báo viết.

The fact that China has initiated endeavours to include South China Sea as its "core national interests" has also been mentioned in the joint paper.

Việc Trung Quốc đã bắt đầu nỗ lực để đưa Biển Đông vào "lợi ích quốc gia cốt lõi " cũng đã được đề cập trong bài báo doanh.

The Chinese Navy confronting an Indian ship off the coast of Vietnam has found mention. "The dynamic of Sino-Indian competition at sea is likely to intensify as Chinese interests expand westward and India's expand eastward," the paper reads.

Việc hải quân Trung Quốc phản đối tàu Ấn Độ ngoài khơi bờ biển Việt Nam cũng đã được đề cập đến. Sự năng động của cạnh tranh Trung-Ấn trên biển có thể gia khi lợi ích của Trung Quốc mở rộng về phía Tây và Ấn Độ mở rộng về phía đông," tờ báo này cho biết.

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/india-australia-us-should-form-pact-to-tackle-naval-power-of-china-report/articleshow/10607321.cms

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn