MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 14, 2011

Human Anatomy Dissection - Phẫu Tích

Human Anatomy Dissection - Phẫu Tích

1. Human Anatomy Dissection 01 Superficial Thorax And Abdomen


2. Human Anatomy Dissection 02 Back Muscles And Spinal Cord3. Human Anatomy Dissection 03 Abdominal Wall4. Human Anatomy Dissection 04 Thorax

5. Human Anatomy Dissection 05 Posterior Thorax


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn