MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 28, 2011

Goodwill is not weakness Thiện chí không phải là nhu nhược


Goodwill is not weakness

Thiện chí không phải là nhu nhược

Ed Zhang

South China Morning Post

Ed Zhang

từ Bắc Kinh

November 26, 2011 Saturday

26-11-2011

Goodwill is not weakness, general warns
Luo Yuan, a military strategist, hints at regional armed conflict if countries vying to claim the South China Sea mistake Beijing's self-restraint for softness

Ed Zhang in Beijing

Lạc Nguyên, một chuyên gia quân sự, có ý ám chỉ xung đột vũ trang khu vực nếu các nước đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tưởng nhầm sự tự kiềm chế của Bắc Kinh là hiền lành.

Countries disputing China's claim to the South China Sea would be making a mistake in mistaking Beijing's goodwill and self-restraint for softness and weakness, an outspoken military strategist has warned.

Một chuyên gia quân sự vốn tính thẳng thắn của Trung Quốc đã cảnh báo, các nước tranh giành chủ quyền trên Biển Đông (nguyên văn: biển Hoa Nam) với Trung Quốc sẽ phạm sai lầm nếu tưởng thiện chí và sự tự kiềm chế của Bắc Kinh là hiền lành nhu nhược.

Major-General Luo Yuan, a researcher with the Academy of Military Science of the People's Liberation Army, said any countries making such a mistake "can only get the opposite of what they wish for". However, he said that China always hoped the disputes could be solved through peaceful negotiations.

Đại tướng Lạc Nguyên, một nhà nghiên cứu ở Học viện Khoa học Quân sự, thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), nói rằng, bất kỳ nước nào nhầm lẫn “chỉ có thể nhận được điều ngược lại với điều mà họ mong muốn”. Tuy nhiên, ông nói Trung Quốc luôn hy vọng các tranh chấp có thể được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình.

The United States and Japan have expressed concern over the disputes and the Philippines has accused China of aggression in the South China Sea, which straddles key shipping lanes and is potentially rich in oil and gas resources.

Mỹ và Nhật đã bày tỏ quan ngại về tranh chấp và Philippines thì lên án Trung Quốc cư xử hung hăng trên Biển Đông, nơi có những tuyến đường biển chủ chốt của thế giới và có nhiều tiềm năng về tài nguyên dầu khí.

Luo said that as neither the US nor Japan had claimed any islands or reefs in the South China Sea, and as nearby countries had not done anything to affect the free navigation of international ships despite their overlapping claims, Washington and Tokyo would only make things more complicated by getting involved.

Ông Lạc bảo rằng, cả Mỹ lẫn Nhật Bản đều chưa tuyên bố chủ quyền đối với bất cứ hòn đảo hay vỉa san hô nào trên Biển Đông, và vì các nước trong khu vực chưa làm gì ảnh hưởng tới quyền tự do hàng hải của tàu bè quốc tế mặc dù họ đã đưa ra các yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau, nên sự dính líu của Washington và Tokyo sẽ chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm.

He said they did not understand the complexity of the issue and the complex relationship between China and the Association of Southeast Asian Nations (Asean). Five of Asean's 10 members claim territories that are also claimed by China, but Luo said each dispute was different. Professor Pang Zhongying , an international relations expert at Renmin University, said rising nationalistic sentiments in China allowed Beijing less diplomatic flexibility over the South China Sea.

Ông nói, họ không hiểu tính chất phức tạp của vấn đề và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm trong mười thành viên của ASEAN đưa ra yêu sách chủ quyền đối với vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, nhưng theo ông Lạc thì mỗi tranh chấp một khác. Giáo sư Pang Zhongying, một chuyên gia về quan hệ quốc tế ở Đại học Nhân dân, nói rằng, tình cảm dân tộc chủ nghĩa đang dâng lên ở Trung Quốc không cho Bắc Kinh được mềm dẻo về ngoại giao trên Biển Đông.

Zhang Yunling, a senior researcher in international relations at the Chinese Academy of Social Sciences, told a seminar in Beijing on Wednesday that peace and stability in the Asia-Pacific region was China's fundamental interest.

Zhang Yunling, nghiên cứu viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, phát biểu tại một hội thảo tổ chức ở Bắc Kinh hôm thứ Tư, ngày 24-11, rằng hòa bình và ổn định trên khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là lợi ích căn bản của Trung Quốc.

He said that while the Chinese media paid a great deal of attention to the South China Sea dispute, most Asean leaders did not exaggerate the issue when they touched on it at last week's East Asia Summit in Bali, Indonesia. It was a Chinese tradition to claim its historical right over the South China Sea, Zhang said, but no other country "claims such a large swathe of sea as its own sphere, as China has been doing since the 1940s".

Ông nói, trong khi báo chí truyền thông Trung Quốc chú ý nhiều tới tranh chấp Biển Đông thì phần lớn lãnh đạo ASEAN đã không làm trầm trọng hóa vấn đề khi họ bàn tới tranh chấp Biển Đông ở Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức tuần trước tại Bali, Indonesia. Ông Zhang bảo, cách hành xử truyền thống của Trung Quốc vẫn là tuyên bố chủ quyền lịch sử đối với Biển Đông, nhưng không quốc gia nào khác “tuyên bố xác lập chủ quyền trên một vùng biển rộng lớn như thế, như Trung Quốc đã làm từ thập niên 1940”.

Disputes can only be solved through negotiation, he said, adding that was also the goal of Asean countries. What they wanted, above all, was development and unity - which China desires as well.

Ông nhận định, tranh chấp chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán, đồng thời nói thêm rằng đó cũng là mục tiêu của các nước châu Á. Điều quan trọng nhất mà họ mong muốn là phát triển và đoàn kết – và đấy cũng là điều Trung Quốc mong mỏi.


Translated by Đỗ Quyên

http://www.scmp.com/portal/site/SCMP/menuitem.2c913216495213d5df646910cba0a0a0/?vgnextoid=87687ebbf3bd3310VgnVCM100000360a0a0aRCRD&vgnextfmt=teaser&ss=china&s=news

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn