MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 12, 2011

The End of Chinatown Sự kết thúc của Phố TàuThe End of Chinatown

Sự kết thúc của Phố Tàu

Does China’s rise mean the end of one of America’s most storied ethnic enclaves?

Có phải sự trỗi dậy của Trung Quốc đồng nghĩa với sự kết thúc của một trong những cộng đồng đã được ghi nhận nhiều nhất ở nước Mỹ?

By Bonnie Tsui

David Leventi

Bonnie Tsui

9/2011

As the manager of a Chinatown career center on Kearny Street in San Francisco, Winnie Yu has watched working-class clients come and go. Most of them, like Shen Ming Fa, have the makings of the quintessential Chinese American immigrant success story. Shen, who is 39, moved to San Francisco with his family last fall, an English-speaking future in mind for his 9-year-old daughter. His first stop was Chinatown, where he found an instant community and help with job and immigration problems. But lately, Yu has been seeing a shift; rather than coming, her clients have been going—in pursuit of what might be called the Chinese Dream.

Là một nhà quản lý của một trung tâm việc làm Phố Tàu trên đường Kearny ở San Francisco, Winnie Yu đã chứng kiến những khách hàng thuộc tầng lớp lao động đến và đi. Hầu hết họ đều có những yếu tố làm nên câu chuyện thành công của một người nhập cư Mỹ gốc Hoa, chẳng hạn như Shen Ming Fa. Shen, năm nay 39 tuổi, đã chuyển tới San Francisco cùng với gia đình anh vào mùa thu năm ngoái, với ý nghĩ cô con gái 9 tuổi của anh sẽ có được tương lai nói tiếng Anh. Điểm dừng chân đầu tiên của Shen là Phố Tàu, nơi anh tìm thấy một cộng đồng, với sự giúp đỡ về công việc và các vấn đề nhập cư. Nhưng gần đây, Yu đã thấy có sự thay đổi; thay vì kéo đến, các khách hàng của anh lại ra đi, để theo đuổi điều mà có thể được gọi là giấc mơ Trung Quốc.

“Now the American Dream is broken,” Shen tells me one evening at the career center, his fingers drumming restlessly on the table; he speaks mostly in Mandarin, and Yu helps me translate. Shen has mostly been unemployed, picking up part-time work when he can find it. Back in China, he worked as a veterinarian and at a school of traditional Chinese culture. “In China, people live more comfortably: in a big house, with a good job. Life is definitely better there.” On his fingers, he counts out several people he knows who have gone back since he came to the United States. When I ask him if he thinks about returning to China, he glances at his daughter, who is sitting nearby, then looks me in the eye. “My daughter is thriving,” he says, carefully. “But I think about it every day.”

Giờ đây, Giấc mơ Mỹ đã vỡ tan”, Shen kể với tôi vào một buổi tối ở trung tâm việc làm, trong khi các ngón tay anh gõ liên hồi xuống mặt bàn. Shen nói chủ yếu bằng tiếng quan thoại, và Yu giúp tôi thông dịch. Shen gần như bị thất nghiệp, anh làm bất cứ công việc bán thời gian nào có thể tìm được. Hồi còn ở Trung Quốc, anh hành nghề bác sĩ thú y và làm tại một ngôi trường về văn hóa Trung Hoa truyền thống. ”Ở Trung Quốc, mọi người sống dễ chịu hơn: trong một ngôi nhà lớn, có một công việc tốt. Cuộc sống ở đó rõ ràng là tốt hơn“. Shen giơ ngón tay điểm một số trường hợp mà anh biết đã trở về nước kể từ khi anh tới Mỹ. Khi tôi hỏi anh có nghĩ đến việc trở về Trung Quốc hay không, Shen liếc nhìn con gái đang ngồi gần, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh nói, một cách thận trọng: “Con gái tôi đang phát triển tốt. Nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ về điều đó“.

Recent years have seen stories of Chinese “sea turtles”—those who are educated overseas and migrate back to China—lured by Chinese-government incentives that include financial aid, cash bonuses, tax breaks, and housing assistance. In 2008, Shi Yigong, a molecular biologist at Princeton, turned down a prestigious $10 million research grant to return to China and become the dean of life sciences at Beijing’s Tsinghua University. “My postdocs are getting great offers,” says Robert H. Austin, a physics professor at Princeton.

“Trong những năm gần đây có rất nhiều câu chuyện về “những con rùa biển” Trung Quốc, những người được đào tạo ở nước ngoài và trở về Trung Quốc theo tiếng gọi của những chế độ đãi ngộ mà chính phủ nước này đưa ra, trong đó có hỗ trợ tài chính và nhà ở, thưởng tiền mặt và cắt giảm thuế. Năm 2008, Shi Yigong, một nhà sinh học phân tử tại Princeton, đã từ chối một khoản tài trợ nghiên cứu quý giá 10 triệu USD để trở về Trung Quốc làm chủ nhiệm ban khoa học đời sống của trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. “Những người nghiên cứu sau tiến sĩ đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn”, Robert H. Austin, một giáo sư vật lý ở Princeton, nói.

But unskilled laborers are going back, too. Labor shortages in China have led to both higher wages and more options in where they can work. The Migration Policy Institute, a Washington, D.C.–based think tank, published a paper on China’s demography through 2030 that says thinking of migration as moving in just one direction is a mistake: the flows are actually much more dynamic. “Migration, the way we understand it in the U.S., is about people coming, staying, and dying in our country. The reality is that it has never been that way,” says the institute’s president, Demetrios Papademetriou. “Historically, over 50 percent of the people who came here in the first half of the 20th century left. In the second half, the return migration slowed down to 25, 30 percent. But today, when we talk about China, what you’re actually seeing is more people going back … This may still be a trickle, in terms of our data being able to capture it—there’s always going to be a lag time of a couple of years—but with the combination of bad labor conditions in the U.S. and sustained or better conditions back in China, increasing numbers of people will go home.”

Tuy nhiên, những người lao động không có chuyên môn giờ đây cũng trở về. Tình trạng thiếu hụt lao động ở Trung Quốc đã dẫn tới không chỉ mức lương cao hơn mà còn thêm nhiều lựa chọn ở nơi họ có thể làm việc. Viện Chính sách Nhập cư, một nhóm nghiên cứu có trụ sở ở Washington, D.C., đã đăng tải một báo cáo về nhân khẩu học Trung Quốc đến năm 2030, trong đó nói, nghĩ việc di cư như một sự dịch chuyển chỉ có một hướng là sai lầm: thực ra các dòng dịch chuyển này năng động hơn nhiều. “Di cư, theo cách mà chúng ta hiểu ở Mỹ là, người ta kéo đến, ở lại và qua đời ở đất nước chúng ta. Nhưng trên thực tế chưa bao giờ xảy ra như vậy“, trích lời ông Demetrios Papademetriou, giám đốc Viện nói trên. “Về mặt lịch sử, hơn 50% số người tới đây vào nửa đầu của thế kỷ 20 đã rời đi. Vào nửa sau của thế kỷ, dòng người di cư trở về giảm xuống còn 25-30%. Nhưng ngày nay, khi chúng ta nói về Trung Quốc, những gì bạn chứng kiến thật sự là ngày càng nhiều người trở về… Điều này có thể vẫn là một dòng chảy nhỏ giọt, về mặt dữ liệu của chúng tôi có thể nắm bắt điều đó, luôn có một khoảng thời gian đôi năm tụt lại phía sau, nhưng với sự kết hợp của các điều kiện lao động tồi tệ ở Mỹ, và các điều kiện được duy trì hoặc tốt hơn ở Trung Quốc, số người trở về quê hương sẽ tăng cao“.

In the past five years, the number of Chinese immigrants to the U.S. has been on the decline, from a peak of 87,307 in 2006 to 70,863 in 2010. Because Chinatowns are where working-class immigrants have traditionally gathered for support, the rise of China—and the slowing of immigrant flows—all but ensures the end of Chinatowns.

Trong 5 năm qua, số người nhập cư Trung Quốc tới Mỹ trên đà giảm, từ đỉnh điểm 87.307 người năm 2006 xuống 70.863 người năm 2010. Bởi vì các Phố Tàu là nơi người nhập cư thuộc tầng lớp lao động xưa nay vẫn tập trung để nhờ giúp đỡ, sự lớn mạnh của Trung Quốc – và sự giảm bớt các dòng người nhập cư – rồi đây sẽ đảm bảo cho sự suy vong của các Phố Tàu.

Smaller Chinatowns have been fading for years—just look at Washington, D.C., where Chinatown is down to a few blocks marked by an ornate welcome gate and populated mostly by chains like Starbucks and Hooters, with signs in Chinese. But now the Chinatowns in San Francisco and New York are depopulating, becoming less residential and more service-oriented. When the initial 2010 U.S. census results were released in March, they revealed drops in core areas of San Francisco’s Chinatown. In Manhattan, the census showed a decline in Chinatown’s population for the first time in recent memory—almost 9 percent overall, and a 14 percent decline in the Asian population.

Các Phố Tàu nhỏ hơn đang tàn dần theo năm tháng, chẳng hạn như ở Washington, D.C., nơi Phố Tàu giảm còn một vài tòa nhà có chiếc cổng chào được trang trí công phu và sự hiện diện chủ yếu là các chuỗi tiệm như Starbucks và Hooters, với các bảng hiệu bằng tiếng Trung. Nhưng hiện các Phố Tàu ở San Francisco và New York đang dần thưa người, ít cư dân hơn và thiên về dịch vụ hơn. Khi các kết quả sơ bộ của cuộc điều tra dân số Mỹ năm 2010 được công bố hồi tháng 3, cho thấy sự tụt giảm ở các khu vực chủ chốt của Phố Tàu ở San Francisco. Ở Manhattan, điều tra dân số cho thấy, sự suy giảm về dân số ở Phố Tàu lần đầu tiên trong ký ức gần đây – gần 9% tổng cộng, và dân số châu Á giảm 14%.

The exodus from Chinatown is happening partly because the working class is getting priced out of this traditional community and heading to the “ethnoburbs”; development continues to push residents out of the neighborhood and into other, secondary enclaves like Flushing, Queens, in New York. But the influx of migrants who need the networks that Chinatown provides is itself slowing down. Notably, the percentage of foreign-born Chinese New Yorkers fell from about 75 percent in 2000 to 69 percent in 2009.

Làn sóng di cư khỏi Phố Tàu diễn ra một phần do tầng lớp lao động đang tách ra khỏi cộng đồng truyền thống này và hướng tới các “cộng đồng dân thiểu số”; sự phát triển tiếp tục đẩy các cư dân ra khỏi khu vực của họ và hòa vào các cộng đồng khác, các cộng đồng thứ yếu như Flushing, Queens, ở New York. Tuy nhiên, dòng người di cư cần các mạng lưới mà Phố Tàu cung cấp cũng đang giảm bớt. Đặc biệt, số phần trăm người New York gốc Hoa sinh ra ở nước ngoài đã giảm khoảng 75% năm 2000 còn 69% năm 2009.

Chinatowns almost died once before, in the first half of the 20th century, when various exclusion acts limited immigration. Philip Choy, a retired architect and historian who grew up in San Francisco’s Chinatown, has observed the neighborhood population of Chinese immigrants being replaced by new generations of Chinese Americans. “Chinatown might have disappeared if it weren’t for the changing immigration policies,” he told me recently. Only after the 1965 Immigration and Naturalization Act lifted quotas did the Chinese revive Chinatowns all across the country—especially those communities in New York, San Francisco, and Los Angeles.

Các Phố Tàu gần như đã suy vong một lần trước đây, vào nửa đầu của thế kỷ 20, khi các hành động ngăn chặn khác nhau đã hạn chế người nhập cư. Philip Choy, một sử gia và kiến trúc sư về hưu, lớn lên tại Phố Tàu ở San Francisco đã chứng kiến dân số nhập cư Hoa kiều của khu này đang được thay thế bởi các thế hệ mới của người Mỹ gốc Hoa. “Phố Tàu có thể biến mất nếu nó không vì các chính sách nhập cư thay đổi”, ông cho biết gần đây. Chỉ sau khi Đạo luật Nhập cư và Nhập tịch 1965 dỡ bỏ các chỉ tiêu mới thì người Trung Quốc mới phục hồi được các Phố Tàu trên khắp cả nước, đặc biệt là các cộng đồng ở New York, San Francisco, và Los Angeles.

Of course, since the days of the Gold Rush, the Chinese always thought they were going to move back to China after earning their fortune elsewhere. As Papademetriou told me, what came before often happens again. Only now, fortune can be found at home.

Tất nhiên, kể từ những ngày Đổ Xô Đi Tìm Vàng, người Hoa luôn nghĩ họ sẽ trở về Trung Quốc sau khi kiếm được vận may ở nơi khác. Và như Papademetriou nói với tôi, điều gì xảy ra trước kia thường xảy ra lần nữa. Chỉ lúc này, vận may mới có thể được tìm thấy tại quê nhà.

This departure portends the loss of a place once so integral to Chinese America that Victor Nee and Brett de Bary Nee, in their 1973 book, Longtime Californ’, noted that “virtually every Chinese living in San Francisco has something to do with Chinatown.” Two years ago, when I was on tour for my book about Chinatowns—a kind of love letter to the neighborhood that accepted my family when it first arrived in the United States—the future of these enclaves was an open question. But if China continues to boom, Chinatowns will lose their reason for being, as vital ports of entry for working-class immigrants. These workers will have better things to do than come to America.

Sự dịch chuyển này báo trước sự mất đi của một nơi từng không thể thiếu đối với người Mỹ gốc Hoa, mà Victor Nee và Brett de Bary Nee, trong cuốn sách Longtime Californ năm 1973 của họ, đã chỉ ra rằng “gần như tất cả những người Trung Quốc sống ở San Francisco đều có điều gì đó liên quan tới Phố Tàu“. Hai năm trước, khi tôi đi thực tế để viết cuốn sách về các Phố Tàu – một kiểu thư tình gửi tới khu dân cư đã đón nhận gia đình tôi khi chúng tôi đến Mỹ lần đầu tiên – tương lai của những cộng đồng này còn là một câu hỏi để mở. Nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển, các Phố Tàu sẽ không còn lý do để tồn tại, như những cảng tiếp nhận sống còn dành cho người nhập cư thuộc tầng lớp lao động. Những người lao động đó sẽ có những thứ tốt đẹp để làm hơn là tới Mỹ.

Bonnie Tsui is the author of American Chinatown: A People’s History of Five Neighborhoods.

Bonnie Tsui là tác giả cuốn American Chinatown: A People’s History of Five Neighborhoods.http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/12/the-end-of-chinatown/8732/No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn