MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, November 6, 2011

Chinese Concerns over Social Media Networks Trung Quốc lo ngại về mạng truyền thông xã hội
Chinese Concerns over Social Media Networks
Trung Quốc lo ngại về mạng truyền thông xã hội
By B. Raman
B. Raman
28-10-2011
The growing concerns of the Communist Party of China (CPC) over the destabilising potential of social media networks were reflected during the meeting of the Party Central Committee held at Beijing from October 15 to 18, 2011, under the presidentship of Hu Jintao, Party General Secretary.
Lo lắng gia tăng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc về những bất ổn tiềm tàng của mạng truyền thông xã hội đã được phản ánh trong cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Bắc Kinh từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2011, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Đảng.
The special meeting of the Party CC, which was convened ostensibly to discuss and decide on the need for cultural reforms and on measures required to strengthen China’s soft power to enable it to keep pace with its economic power, was also devoted to discussing the concerns of the Party leadership over the difficulties being experienced in preventing the perceived misuse of microblogs to spread dissatisfaction among the people over the sins of commission and omission of the leadership.
Cuộc họp đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập dưới hình thức bàn thảo và quyết định về nhu cầu cải cách văn hóa và về các biện pháp cần thiết để tăng cường sức mạnh mềm của Trung Quốc sao cho bắt kịp với sức mạnh kinh tế của nước này, cũng đã bàn thảo về những lo lắng của ban lãnh đạo đảng về những khó khăn đang phải trải qua trong việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng các microblog để gieo rắc sự bất mãn trong dân chúng về những sai phạm của ủy ban cũng như việc không làm tròn trách nhiệm của ban lãnh đạo.
While the Party and the Government continue to maintain a tight control over the print media, they have not been able to control the dissemination and discussion of information regarding the failings of the leadership in the microblogs. The free discussion by the netizens in microblogs has reduced the relevance of the controlled discussions in the National People’s Congress (NPC), which is the country’s Parliament.
Trong khi Đảng và Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đối với báo in, họ không thể kiểm soát được sự phổ biến và bàn luận thông tin liên quan đến những sai phạm của ban lãnh đạo trên microblog. Thực tế người dân bàn luận tự do trên các blog đã làm giảm sự liên quan của các cuộc bàn luận bị kiểm soát trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC), tức Quốc hội của nước này.
The Government/Party vetted reports on the proceedings of the NPC and the Party Central Committee as disseminated by the print media enjoy less and less credibility and the reports and critiques as disseminated by the netizens through their microblogs are enjoying increasing credibility.
Đảng và Chính phủ đã giám sát chặt chẽ các thông tin dựa trên các biên bản của NPC và Ban Chấp hành Trung ương Đảng vì những gì báo in loan tải ngày càng đánh mất lòng tin, trong khi những thông tin và bài viết của các cư dân mạng đưa lên blog của họ nhận được tín nhiệm ngày càng lớn.
Recently, the Government and the Party miserably failed in their attempts to cover up the inadequacies which led to a major train accident. The truth was brought out by the netizens through their microblogs. There have been other similar instances where attempts of the State and the Party to cover up their failings and the inadequacies in policy formulation and implementation were thwarted by alert netizens and tweeple.
Gần đây, Đảng và Nhà nước đã thất bại thảm hại trong các nỗ lực nhằm che đậy những yếu kém dẫn tới một vụ tai nạn tàu nghiêm trọng. Sự thật đã được các cư dân mạng phơi bày thông qua các blog. Còn nhiều ví dụ tương tự khác, trong đó Đảng và Chính phủ cố giấu nhẹm những khuyết điểm và yếu kém của họ trong việc hoạch định và thực thi chính sách, đã bị các cư dân mạng và những người sử dụng Twitter phơi bày.
The magnitude of the problem faced by the State and the party could be guessed from the fact that the number of Chinese users registered on domestic microblog sites such as Sina Weibo and Tencent Weibo reached 195 million by the end of June, a more than threefold increase since the end of 2010, according to the China Internet Network Information Center. That is, nearly about 20 per cent of China’s population---most of them youth--- are now able to discuss among themselves matters of the State and the Party and of public interest without the State being able to exercise any control over their access to information and their discussion on the information thus disseminated through the microblogs. It should be noted, however, that there is a huge difference between registered users and active users. It is estimated that only about one-third of the registered users actively and regularly use the microblogs. Even that number is large.
Mức độ của vấn đề mà Đảng và Nhà nước phải đối mặt có thể thấy được từ thực tế là số người Trung Quốc đăng ký sử dụng các microblog trong nước như Sina Weibo và Tencent Weibo lên tới 195 triệu tính đến cuối tháng 6, tăng hơn 3 lần kể từ cuối năm 2010, theo Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc. Gần 20% dân số Trung Quốc, hầu hết còn trẻ, giờ đây có thể bàn luận với nhau về các vấn đề của Đảng và Nhà nước, những vấn đề về lợi ích chung mà Nhà nước không thể thực hiện bất cứ sự kiểm soát nào về việc họ tiếp cận thông tin và thảo luận về những thông tin được phổ biến thông qua các blog. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, có một sự khác biệt lớn giữa những người sử dụng có đăng ký và những người sử dụng tích cực. Ước tính chỉ khoảng 1/3 số người dùng đăng ký sử dụng một cách tích cực và thường xuyên các microblog. Con số đó thậm chí rất lớn.
Official denials of what the Government describes as rumours are no longer accepted by the 500 million strong web civil society of netizens, of whom about 195 million constitute the community of tweeple.
Phủ nhận chính thức về những điều mà Chính phủ mô tả là những lời đồn đại, giờ đây không còn được xã hội dân sự với 500 triệu cư dân mạng chấp nhận, trong số đó có khoảng 195 triệu người tạo thành một cộng đồng những người sử dụng Twitter.
Recent official denials of tweets about the alleged crash of an Air Force plane during a test flight and regarding some budgetary proposals have been disbelieved by the netizens, who continue to insist in their tweets and posts on the correctness of their information.
Những sự phủ nhận chính thức gần đây trên Twitter cho thấy cư dân mạng không tin vào vụ được cho là tai nạn của một máy bay không quân trong chuyến bay thử nghiệm và về một số đề nghị ngân sách. Họ tiếp tục khẳng định trên Twitter và các bài đăng trên mạng về sự chính xác của thông tin.
The Chinese Tweeple, who are using the microblogs as a political weapon to hold the State and the Party accountable for their sins of omission and commission, do not have any motivated agenda to destabilise the Government and the Party and to bring an end to the one-party rule. Since the traditional media and State and party organs do not give them an opportunity to openly voice their grievances and criticisms, they are using the platform provided by the microblogs to do so without any intention of wanting to destabilise the country.
Những người sử dụng Twitter ở Trung Quốc đang dùng các microblog như là một vũ khí chính trị để buộc Đảng và Nhà nước chịu trách nhiệm trước những sai phạm do thiếu sót và lơ là trách nhiệm, không có bất kỳ chương trình nào với động cơ nhằm gây bất ổn cho Đảng và Nhà nước, cũng như đặt dấu chấm hết cho chế độ độc đảng. Vì báo chí truyền thống cùng các cơ quan của Đảng và Nhà nước không cho họ cơ hội cơ hội công khai bày tỏ những lời than phiền và chỉ trích, nên họ đành phải dùng diễn đàn mà các microblog tạo ra để làm điều đó, chứ không hề có ý định muốn gây bất ổn cho đất nước.
But the Government and the Party fear that a cumulative effect of their use of the microblogs could be to create pockets of alienation in the civil society and ultimately unite those alienated against the Government and the State.
Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước lo sợ rằng một hiệu ứng chồng chất qua việc sử dụng các blog có thể tạo ra các nhóm tách biệt trong xã hội dân sự và cuối cùng sẽ hợp nhất những người này, chống lại Chính phủ và Nhà nước.
The Chinese Government has been trying to counter the anti-establishment soft power of the tweeple at two levels. Firstly, by encouraging the party cells and the Government offices to follow a pro-active policy of making a better use of the social media networks---particularly the microblogs---- to disseminate the correct information and to counter rumours and misperceptions. It has been reported that about 60,000 party cells and government offices are already aggressively using the microblogs for this purpose.
Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng chống lại việc phản đối dùng quyền lực mềm của những người sử dụng Twitter ở hai cấp độ. Thứ nhất, bằng cách khuyến khích các chi bộ đảng và các cơ quan chính phủ tuân theo một chính sách chủ động trong việc sử dụng tốt hơn các mạng truyền thông xã hội, đặc biệt là microblog, để phổ biến các thông tin chính xác và chống lại những lời đồn đại và nhận thức sai. Được biết, khoảng 60.000 chi bộ đảng và văn phòng chính phủ đã và đang năng nổ dùng các microblog cho mục đích này.
Secondly, by exercising pressure on the owners of the social media networks to tighten censorship and control over the main search engine Baidu and the microblogs in order to filter and keep out what the Government projects as rumours and criticism with a potential for destabilisation . Such measures were not very successful in June when rumours regarding the alleged death of Jiang Zemin, the predecessor of Hu as State President and Party General Secretary, spread through microblogs despite the counter-measures taken by the Ministry of Public Security.
Thứ hai, bằng cách gây áp lực với các chủ trang mạng truyền thông xã hội nhằm thắt chặt sự kiểm duyệt và kiểm soát công cụ tìm kiếm chủ yếu hiện nay, Baidu, và các microblog sàng lọc và ngăn chặn những gì chính phủ cho là những lời đồn thổi và chỉ trích có tiềm năng gây bất ổn. Những biện pháp như vậy không thực sự thành công hồi tháng 6, khi những lời đồn đại về cái chết của ông Giang Trạch Dân, người tiền nhiệm của ông Hồ Cẩm Đào giữ chức Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng, lan rộng qua các microblog, bất chấp các biện pháp ngăn chặn do Bộ Công an thực hiện.
It is in the light of such incidents and experiences that the Party CC discussed what further measures needed to be taken to eliminate the potential for destabilisation of the social media networks. It is reported that there are 15 such networks in China, of which four are most popular.
Qua nhiều vụ việc và trải nghiệm như vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn thảo thêm những biện pháp cần phải được thực hiện để loại bỏ nguy cơ gây bất ổn của mạng truyền thông xã hội. Tin tức cho biết, có tới 15 mạng lưới như vậy ở Trung Quốc, 4 mạng trong số 15 mạng đó là nổi tiếng nhất.
A statement issued at the end of the meeting, which was published on October 26, vowed to "strengthen guidance and administration of social Internet services and instant communications tools, and regulate the orderly dissemination of information." It also said the Government should "apply the law to sternly punish the dissemination of harmful information."
Một thông báo được ban hành vào cuối buổi họp, được loan tải vào ngày 26 tháng 10, tuyên bố sẽ “tăng cường hướng dẫn và quản lý các dịch vụ Internet xã hội và các công cụ liên lạc trực tiếp, và điều chỉnh sự phổ biến thông tin theo đúng trật tự“. Tuyên bố cũng nói rằng, chính phủ cần “áp dụng luật pháp để trừng phạt nghiêm khắc việc tuyên truyền những thông tin gây hại“.
The statement called on China's conventional media (print, TV and radio) to correctly guide public opinion, to emphasize positive propaganda, and to uphold stability and unity. At the same time, it added that the people should have the right to know what is going on, the right to participate in and monitor events, and the right to express themselves.
Thông báo yêu cầu báo chí truyền thống ở Trung Quốc (báo in, truyền hình và đài phát thanh) phải định hướng công luận một cách phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền tích cực, và giữ gìn sự đoàn kết và ổn định. Cùng lúc đó, thông báo nhấn mạnh thêm rằng mọi người nên có quyền được biết những gì đang diễn ra, quyền tham gia và giám sát các sự kiện, và quyền được tự mình phát biểu ý kiến.
The State Internet Information Office said on October 26 that it had asked the police to prosecute those responsible for spreading a bogus tax policy announcement and rumours that a fighter jet had crashed, killing the pilot.
Văn phòng Thông tin Internet của Nhà nước thông báo hôm 26 tháng 10 rằng, họ đã yêu cầu cảnh sát phải truy tố những người phát tán một thông báo chính sách thuế không có thật và những lời đồn đại rằng một chiến đấu cơ bị rơi khiến phi công thiệt mạng.
"The Internet is a microphone that everyone can use, but it is not one that everyone can use well," the People's Daily, the Communist Party's official newspaper, said in an editorial. The official Xinhua news agency has reported that three people, including a website editor, had been punished for spreading rumours.
“Internet là một microphone mà mọi người đều có thể sử dụng, nhưng không phải ai cũng biết sử dụng tốt”, Nhân dân Nhật Báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản kết luận trong một bài xã luận. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa đưa tin, 3 người, trong đó có một biên tập viên trang web, đã bị phạt vì phổ biến tin đồn.

Translated by Trúc An
http://www.southasiaanalysis.org/papers48/paper4748.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn