MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

China paper warns of 'crisis of faith' among the people Báo Trung Quốc cảnh cáo sự “khủng hoảng niềm tin” của người dân
China paper warns of 'crisis of faith' among the people
Báo Trung Quốc cảnh cáo sự “khủng hoảng niềm tin” của người dân
BEIJING - China’s top official paper warned on Thursday that the government is facing “a crisis of faith“ among its people and urged local officials to win trust in the face of rising discontent.
Bắc Kinh - Tờ báo chính thức và hàng đầu của Trung Quốc cảnh cáo hôm thứ Năm ngày 3 tháng Mười Một là nhà nước đang đối diện với “một sự khủng hoảng niềm tin” của người dân và kêu gọi viên chức nhà nước địa phương hãy lấy niềm tin của người dân khi sự bất mãn ngày càng gia tăng.
Anger over forced demolitions and corruption has led to a daily rash of “mass incidents,” an official euphemism for protests, worrying officials determined to defend one-party rule and ensure a smooth transition of power to a younger generation of leaders.
Tức giận vì bị cưỡng bách di cư, nhà cửa bị phá bỏ để xây dựng công trình mới và tệ nạn tham nhũng đã đưa đến “những sự cố quần chúng” vốn xảy ra liều lĩnh hằng ngày - một lối nói uyển ngữ của nhà nước ám chỉ những cuộc biểu tình phản đối của người dân. cũng như bảo đảm sự chuyển giao quyền lực êm thắm cho một thế hệ lãnh đạo trẻ trung hơn.
The call came in an editorial of the People’s Daily, the official paper of China’s ruling Communist Party. While such an editorial does not amount to a statement of government policy, it reflects official concern.
Lời kêu gọi này đến từ một bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo, là tờ báo chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù một bài xã luận như thế không nhất thiết là lời tuyên bố cho chính sách nhà nước, nhưng bài báo trên phản ảnh mối quan tâm chính thức của nhà nước.
“We must pay attention to the ‘crisis of faith’ in the relationship between grassroots cadres and the people,” the editorial said. “If the mistrust deepens, it will bring a negative impact to the development, harmony and stability of society.
“Chúng ta phải chú ý đến “sự khủng hoảng niềm tin” trong mối quan hệ giữa đại đa số đảng viên và quần chúng,” bài xã luận nói. “Nếu sự nghi ngờ ngày càng sâu đậm, điều này sẽ mang đến một tác động tiêu cực cho sự phát triển, hài hoà và ổn định cho xã hội.
“A ruling party’s governing position and governing power, fundamentally speaking, come from the people.” China’s leaders have pinned the legitimacy of one-party rule on delivering quick economic growth and higher standards of living to spread more widely among the population.
“Vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền và quyền năng lãnh đạo, nói một cách căn bản là đến từ người dân. Giới lãnh đạo Trung Quốc xưa nay đã biện minh cho tính hợp pháp của sự cầm quyền độc đảng qua việc tạo nên một sự phát triển kinh tế nhanh chóng và nâng tiêu chuẩn sống lên cao hơn cho nhiều người dân hơn.
But the Communist Party has not succeeded in tackling problems that have long plagued the nation, including rampant corruption and a yawning income gap that could doom its efforts to create a more “harmonious society“.
Nhưng Đảng Cộng sản TQ đã thất bại trong việc giải quyết những vấn đề vốn gây nhức nhối, khó chịu kéo dài cho đất nước Trung Quốc, bao gồm nạn tham nhũng tràn lan và khoảng cách giàu nghèo quá lớn có thể hỏng đi cái nỗ lực tạo nên một “xã hội hài hoà hơn.”
Official statistics on China’s rural conflicts are hard to come by, but a former deputy editor-in-chief of the People’s Daily said it was consistently above 90,000 a year from 2007 to 2009.
Thống kê chính thức của nhà nước về những vấn đề xung đột ở nông thôn Trung Quốc khó mà có được cho chính xác, nhưng theo một cựu phó tổng biên tập tờ Nhân dân Nhật báo nói con số này khoảng trên 90.000 vụ một năm đều đặn từ năm 2007 cho đến năm 2009.
President Hu Jintao, who is expected to retire from the Communist Party in the autumn of 2012 and the presidency the following March, has made creating a “harmonious society“ a hallmark of his administration, often stressing stability at all costs.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, mà người tin là ông sẽ về hưu, không còn nắm vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản nữa vào mùa thu năm 2012 tới, và sẽ thôi chức chủ tịch trong tháng Ba sau đó, đã tạo nên một “xã hội hài hoà”, là một dấu ấn trong thời gian nhậm chức của ông, thường nhấn mạnh vào sự ổn định bằng mọi giá.
http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2011/11/03/18917636.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn