MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, October 4, 2011

YINGLUCK MUST KEEP PROMISES Yingluck cần phải giữ đúng những lời hứa


YINGLUCK MUST KEEP PROMISES

Yingluck cần phải giữ đúng những lời hứa

Like it or not, we will all have to accept and respect the results of the election Sunday which looks to be a landslide victory for the Pheu Thai Party.

Dù muốn hay không, người dân Thái đều sẽ phải chấp nhận và tôn trọng kết quả cuộc bầu cử ngày Chủ nhật như là một chiến thắng áp đảo của đảng Pheu Thai.

With an absolute majority, Pheu Thai has every right to form a new government, either a single-party or coalition administration, while Yingluck Shinawatra, the party's No.1 list candidate, looks very likely to become Thailand's first female prime minister.

Với đại đa số phiếu bầu, đảng Pheu Thai có toàn quyền thành lập chính phủ mới gồm một đảng độc lập hay liên minh cầm quyền khi mà Yingluck Shinawatra, ứng cử viên số một của đảng này, rất có thể sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Ms Yingluck is a new face in politics and this is her first time running in an election, but because it looks as if she will become prime minister, she will have to prove herself as a capable leader of the new government and not just a puppet with her elder brother Thaksin pulling the strings.

Bà Yingluck là một gương mặt mới trên chính trường và đây là lần đầu tiên bà tham gia tranh cử, nhưng có vẻ như để trở thành thủ tướng, bà sẽ phải chứng tỏ bản thân là một nhà lãnh đạo có đủ năng lực của chính phủ mới chứ không phải là con rối do anh trai Thaksin giật dây.

Ms Yingluck once said to the Bangkok Post that if the people voted for her, they would get her and not Thaksin. She also pledged to the public during the one-and-a-half-month election campaign that if she won, her priority would be to alleviate the people's economic hardship. Moreover, she reiterated to the public that her stance on the nation's political rifts was to "reconcile and not take revenge". She also promised to establish a neutral body to study how to end the divisions within Thai society. We hope she will keep her promises.

Trước kia, bà Yingluck từng phát biểu với tờ Bangkok Post rằng nếu người dân bầu cho bà, họ sẽ có được bà chứ không phải được Thaksin. Bà cũng cam kết với công chúng trong suốt chiến dịch tranh cử một tháng rưỡi là nếu thắng, ưu tiên của bà sẽ giảm bớt khó khăn kinh tế của người dân. Hơn nữa, bà nhắc lại với công chúng lập trường của mình về mối bất hòa chính trị quốc gia là “hòa giải và không trả thù“. Bà cũng hứa thiết lập một đảng trung lập để tìm cách kết thúc sự chia rẽ trong xã hội Thái Lan. Chúng ta hi vọng bà sẽ giữ lời hứa.

Political observers note that one reason for the Democrat Party's defeat is that it failed to effectively tackle the country's economic problems. The Abhisit Vejjajiva government, while admitting that the people faced rising living costs, also put the blame on global economic factors, including high oil prices.

Những quan sát viên chính trị lưu ý một nguyên nhân dẫn đến thất cử của đảng Dân chủ chính là việc đảng này đã thất bại trong việc giải quyết hiệu quả những vấn đề kinh tế của đất nước. Chính phủ của Abhishit Vejjajiva, trong khi thừa nhận rằng người dân đối mặt với các chi phí sinh hoạt tăng cao, cũng đổ lỗi cho những vấn đề kinh tế toàn cầu, bao gồm cả giá dầu tăng.

However, its failure to tackle certain problems, such as shortages of certain key food items including cooking oil and eggs, as well as the hardship of people at the grass roots level, meant that it simply failed to impress voters.

Tuy nhiên, thất bại của đảng này trong việc giải quyết những vấn đề cụ thể, như sự thiếu hụt nguyên liệu thức ăn chính gồm dầu ăn và trứng, cũng như sự cơ cực của người dân tầng lớp nghèo khổ, có nghĩa là đảng cơ bản đã thất bại khi gây ấn tượng với cử tri.

Sunday's election result has raised high hopes among the public that the political situation will return to normal as, with an absolute majority for Pheu Thai, there would be no chance of any influential group blocking the party from taking the helm of government. No "invisible hand" would be allowed to interfere with the formation of a new government by Pheu Thai.

Kết quả cuộc bầu cử ngày Chủ nhật đã thắp lên hi vọng trong người dân rằng tình hình chính trị sẽ trở lại bình thường vì với đại đa số phiếu bầu cho đảng Pheu Thai, sẽ không có dịp cho quân đội (Thái Lan) hùng mạnh cản trở họ nắm quyền điều hành chính phủ. Không có “bàn tay vô hình” nào được cho phép can thiệp vào việc thiết lập chính quyền bởi đảng Pheu Thai.

So, our hope is that Ms Yingluck will keep her promises, that is: tackling the economic problems as her first priority, and letting a neutral party establish a path towards national reconciliation

Vì vậy, chúng ta hi vọng bà Yingluck sẽ giữ lời hứa, đó là: giải quyết những vấn đề kinh tế như một ưu tiên hàng đầu và để cho một đảng trung lập thiết lập con đường hòa giải dân tộc.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn