MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, October 28, 2011

Warning over HIV home test kits

HIV

Warning over HIV home test kits

Cảnh báo về các bộ dụng cụ xét nghiệm HIV tại nhà

Home HIV testing kits have been illegal in the UK since 1992

Các dụng cụ xét nghiệm HIV tại nhà đã bị coi bất hợp pháp ở Anh từ năm 1992

Illegal home testing kits for HIV are giving people incorrect results, the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) has warned.

Cục kiểm soát các sản phẩm y tế và dược phẩm (MRHA) đã cảnh báo các dụng cụ xét nghiệm HIV tại nhà bất hợp pháp cho chúng ta những kết quả không chính xác.

It said there were issues with other tests for sexually transmitted diseases which were legal but might also be inaccurate.

Họ cũng cho biết có vấn đề với các xét nghiệm khác đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục tuy là hợp pháp nhưng cũng có thể không chính xác.

The body is investigating a UK website which is selling the tests.

Cục kiểm soát cũng đang điều tra một trang web bán các xét nghiệm này.

The Health Protection Agency has written to some of those affected to say the tests are unreliable.

Cơ quan bảo vệ sức khỏe đã viết thư cho một số người bị ảnh hưởng để nói rằng các xét nghiệm đó là không đáng tin cậy.

Sales records gathered during the investigation showed that about 500 tests for sexually transmitted diseases - such as HIV, chlamydia and syphilis - had been sold.

Doanh số bán hàng thu thập được trong quá trình điều tra cho thấy khoảng 500 xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục - chẳng hạn như HIV, chlamydia và giang mai - đã được bán.

It warned that as well as home HIV tests being against the law, the other tests did not meet European regulations.

Họ cũng cảnh báo rằng cũng như các xét nghiệm HIV tại nhà là bất hợp pháp, các xét nghiệm khác cũng không đáp ứng các quy định của châu Âu.

Concern

Susanne Ludgate, MHRA clinical director of devices, said: "We're concerned that there may be a number of self-test kits being sold online that may not be compliant with the relevant piece of legislation and we're urging people not to consider the internet as a method of anonymous testing.

Vấn đề đáng lo ngại

Susanne Ludgate, giám đốc quản lí lâm sàng về dụng cụ, thiết bị của MHRA, cho biết: "Chúng tôi đang lo lắng rằng có thể có một số bộ dụng cụ tự kiểm tra được bán trực tuyến không tuân theo pháp luật và chúng tôi đang khẩn cấp kêu gọi mọi người không được xem internet như một phương pháp xét nghiệm bí mật.

"These kits may be unreliable and there is a significant risk they could be providing the user with a false result.

"Những bộ dụng cụ này có thể không đáng tin cậy và có nhiều nguy cơ chúng có thể cung cấp cho người dùng kết quả sai.

"The instructions for use might also be incorrect or confusing and not adequate for someone trying to use the kit in their home."

"Các hướng dẫn sử dụng cũng có thể là không chính xác hoặc gây nhầm lẫn và không đầy đủ cho người muốn sử dụng dụng cụ tự kiểm tra này tại nhà."

She said people should check for the "CE mark", which shows the tests have been approved.

Bà nói mọi người nên kiểm tra "dấu CE cho thấy các xét nghiệm đã được chấp thuận.

The Health Protection Agency has contacted those known to have ordered the kits.

Cơ quan Bảo vệ Y tế đã liên lạc với những người được biết đã yêu cầu đặt mua các dụng cụ này.

Dr Fortune Ncube, from the HPA's blood borne viruses department, said: "If anybody feels they have put themselves at risk they should contact their local GP or go to their most convenient GUM clinic, where they can receive a full screen for all STIs, including HIV.

Bác sĩ Fortune Ncube, thuộc khoa nhiễm virus đường máu của Cơ quan bảo vệ sức khỏe, cho biết: "Nếu bất cứ ai cảm thấy họ đã tự đặt mình vào 1 mối nguy hiểm nên liên lạc với bác sĩ đa khoa tại địa phương của họ hoặc đi đến phòng khám GUM thuận tiện nhất, nơi họ có thể nhận được thông tin đầy đủ về tất cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV.

"Rapid and confidential tests, as well as sexual health advice, are available through the NHS without charge."

"Kiểm tra nhanh chóng và bí mật, cũng như tư vấn sức khỏe tình dục, luôn có sẵn và hoàn toàn miễn phí."

Translated by Võ Hoàng Nhân

ice_man_hn@yahoo.com

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn