MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 29, 2011

Vietnam’s aim: Strategic ties with Philippines Mục tiêu của Việt Nam: quan hệ chiến lược với Philippines


Vietnam’s aim: Strategic ties with Philippines
Mục tiêu của Việt Nam: quan hệ chiến lược với Philippines
THE state visit to Manila by Vietnam’s president was meant mainly to forge a strategic partnership with a former rival—and driven largely by China’s increasing dominance in the region.
Diplomatic relations between Vietnam and the Philippines date back only 35 years, but President Truong Tan Sang describes these ties now as “excellent.”
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Việt Nam đến Manila có mục đích chủ yếu để thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược với một cựu đối thủ và bị thúc đẩy chủ yếu bởi sự hống hách ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines chỉ mới được thiết lập cách đây 35 năm, nhưng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mô tả những mối quan hệ này hiện nay là "tuyệt vời."
Before relations were established, Vietnam and the Philippines were Cold War rivals. The Philippines, of course, sided with the United States, which waged war against the Soviet-backed North Vietnamese government to contain the spread of communism in Asia.
Trước khi thiết lập quan hệ, Việt Nam và Philippines là đối thủ trong chiến tranh lạnh. Philippines, tất nhiên, đứng về phía Hoa Kỳ, tiến hành chiến tranh chống lại chính quyền Bắc Việt được Liên Xô hậu thuẫn ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản ở châu Á.
President Sang, through an interpreter, told The Manila Times that his message to Filipinos was: “Vietnam is a reliable friend and a responsible member of the international community.” The president gave a 20-minute interview to select journalists that included one from The Times.
Chủ tịch Trương Tấn Sang, thông qua một thông dịch viên, nói với Thời báo Manila rằng thông điệp của ông gởi đến người dân Philippines là:
"Việt Nam là một người bạn đáng tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế." Chủ tịch đã có một cuộc phỏng vấn 20 phút với các nhà báo được chọn trong đó có một nhà báo từ The Times.
Referring to the excellent bilateral relations, Sang said, “This is manifested in the adoption of the Asean Charter to build an Asean community by 2015.”
Đề cập đến quan hệ song phương tuyệt vời, ông Sang cho biết, "Điều này được thể hiện trong việc thông qua Hiến chương ASEAN để xây dựng một cộng đồng ASEAN vào năm 2015."
Asean is the Association of Southeast Asian Nations, a regional bloc of 10 countries that includes Vietnam and the Philippines.
ASEAN là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, một tổ chức khu vực của 10 nước bao gồm Việt Nam và Philippines.
When asked how China defines the relationship between the Vietnam and the Philippines, Sang said that the three countries were “equal members” of the international community.
Khi được hỏi Trung Quốc xác định mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines như thế nào, Sang cho biết ba quốc gia đều là thành viên bình đẳng "của cộng đồng quốc tế.
“Each country has the right to behave within international law,” he added, saying later that Vietnam, the Philippines and China also have the right to protect their respective interests.
"Mỗi quốc gia có quyền hành xử trong phạm vi luật pháp quốc tế", ông nói thêm, sau đó ông nói rằng Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều có quyền bảo vệ quyền lợi riêng của mình.
The three countries — along with Malaysia, Brunei Darussalam and Taiwan — claim the Spratlys either in part or as a whole. Tensions rose recently as China has become more assertive in claiming the entire area, which is believed to be rich in oil and minerals.
Ba quốc gia - cùng với Malaysia, Bru-nây Đa-ru-sa-lam và Đài Loan đều yêu sách chủ quyền quần đảo Trường Sa, hoặc trong một phần hoặc toàn bộ. Căng thẳng đã tăng gần đây khi Trung Quốc đã trở nên quyết đoán hơn trong việc yêu sách chủ quyền toàn bộ khu vực, được cho là giàu dầu mỏ và khoáng sản.
The Spratlys are a group of some 750 islands, islets, cays, reefs and atolls, and the Philippine claim covers seven islands — collectively called the Kalayaan Island Group — that are located well within the country’s exclusive economic zone.
Quần đảo Trường Sa là một nhóm khoảng 750 hòn đảo, đảo nhỏ, đảo chìm, rạn san hô và đảo san hô, và Philippines tuyên bố chủ quyền bảy hòn đảo - gọi chung là các Nhóm đảo Kalayaan nằm trong vùng kinh tế độc quyền của đất nước.
Both Vietnam and the Philippines had filed a protest against China with the United Nations regarding the disputed territories in the West Philippine Sea (South China Sea).
Cả Việt Nam và Philippines đã nộp hồ sơ phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc về các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Tây Philippine (Biển Nam Trung Hoa, Biển Đông).
Referring to the disputed territories, President Sang said that violating the right of a country to protect its interests would be “interfering with the internal matters” of that nation.
Đề cập đến các vùng lãnh thổ tranh chấp, Chủ tịch Sang cho biết rằng việc vi phạm các quyền của một quốc gia về bảo vệ lợi ích của chính mình là "can thiệp vào công việc nội bộ" của quốc gia đó.
Multilateral approach
Earlier this week, Vietnam and the Philippines renewed their commitment to maintaining peace in the Spratlys, and both Sang and President Benigno Aquino 3rd again called for a multilateral approach in resolving the disputed territories that was also based on international law.
Tiếp cận Đa phương

Đầu tuần này, Việt Nam và Philippines đã nhắc lại cam kết của hai nước nhằm duy trì hòa bình trong quần đảo Trường Sa, và cả Chủ tịch Sang và Chủ tịch Benigno Aquino 3 một lần nữa kêu gọi một cách tiếp cận đa phương trong việc giải quyết các vùng lãnh thổ tranh chấp mà cũng dựa trên luật pháp quốc tế.
China objects to such calls, preferring instead a bilateral approach with each of the claimant countries. It has also warned against internationalizing the issue.
Trung Quốc phản đối những lời kêu gọi như vậy, thay vào đó là cách tiếp cận song phương với mỗi nước yêu sách chủ quyền. Trung Quốc cũng cảnh báo chống lại việc quốc tế hóa vấn đề.
Referring to the Philippines, Sang said, “If a strategic partnership is formed, the level of trust [between Filipinos and Vietnamese] will increase significantly.”
Đề cập đến Philippines, ông Sang cho biết, "Nếu một quan hệ đối tác chiến lược được hình thành, mức độ tin tưởng [giữa Philippines và Việt Nam sẽ tăng đáng kể."
According to a joint communiqué released also on Wednesday, Vietnam and the Philippines “reaffirmed their commitment to advancing relations in a comprehensive manner, while endeavoring to consult further on the issue of strategic cooperation, for the mutual benefit of their peoples, and for the peace, stability and development of the region.”
Theo một thông cáo chung công bố hôm Thứ tư, Việt Nam và Philippines tái khẳng định cam kết của mình nhằm thúc đẩy các mối quan hệ một cách toàn diện, trong khi nỗ lực để tham khảo ​​thêm ý kiến về vấn đề hợp tác chiến lược, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. "
In his arrival message, Sang said, “I believe that this visit of mine to the Philippines will serve as a new and important mark in the elevation of the Vietnam-Philippines cooperation to a higher and more comprehensive plane with the view that both countries work toward a strategic partnership, in the interest of sustainable development and prosperity of our respective countries as well as for the sake of peace, stability, cooperation and prosperity in the region.”
Trong thông điệp đến của mình, ông Sang cho biết, "Tôi tin rằng chuyến thăm này của tôi đến Philippines sẽ đánh dấu một mốc mới và quan trọng trong viieecj nâng cao hợp tác Việt Nam- Philippines lên một tầm mức cao hơn và rộng hơn với quan điểm rằng cả hai nước làm việc nhằm hướng tới một mối quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích của phát triển bền vững và thịnh vượng của mỗi quốc gia, cũng như vì lợi ích của hòa bình, hợp tác, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. "
To date, the Philippines’ strategic partners are the US and China.
Cho đến nay, đối tác chiến lược của Philippines là Mỹ và Trung Quốc.
Vietnam, for its part, has a long history with China, which shares a border with it in the North. Chinese dynasties ruled Vietnam for 1,000 years until 939 AD.
Việt Nam, về phần mình, có một lịch sử lâu dài với Trung Quốc, có chung đường biên giới với TQ ở miền Bắc. Các triều đại Trung Quốc cai trị Việt Nam trong 1.000 năm cho đến 939 AD.
Economic relations
President Sang also wants to expand economic ties with the Philippines, and he urged more Filipinos to invest in Vietnam. He said that Vietnam needed more infrastructure, processing plants for forestry products, manufacturing factories, and development in tourism.
Quan hệ kinh tế
Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng muốn mở rộng quan hệ kinh tế với Philippines, và ông kêu gọi người Philippines đầu tư vào Việt Nam. Ông nói rằng Việt Nam cần nhiều hơn cơ sở hạ tầng, nhà máy chế biến cho các sản phẩm lâm nghiệp, nhà máy sản xuất, và phát triển du lịch.
“There are so many areas where Philippine investors can put their money in,” he added.
To date, Philippine investments in Vietnam have a combined capitalization of about $300 million, Sang said. Some of Filipino firms in Vietnam include the pharmaceutical firm Unilab and the conglomerate San Miguel Corp.
"Có rất nhiều lĩnh vực mà nhà đầu tư Philippines có thể bỏ tiền của họ vào", ông nói thêm.

Cho đến nay, đầu tư của Philippines tại Việt Nam có tổng vốn khoảng $300 triệu, ông Sang nói. Một số các công ty Philippines hoạt động tại Việt Nam, bao gồm công ty dược phẩm Unilab và các tập đoàn San Miguel Corp.
Vietnam, however, has no investments in the Philippines.
President Sang had said that that 70 percent of Vietnam’s gross domestic product (GDP) was credited to foreign direct investments (FDIs). GDP, a key economic indicator, is the total cost of all goods and services produced in a country in a year.
Việt Nam, tuy nhiên, không có đầu tư tại Philippines.

Chủ tịch Trương Tấn Sang đã cho biết rằng 70% của tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam (GDP) đã được ghi nhận là do đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDIs). GDP, chỉ số kinh tế quan trọng, là tổng giá trị của tất cả các hàng hoá và dịch vụ sản xuất ở một quốc gia trong một năm.
Vietnam’s ambassador to Manila, Nguyen Vu Tu, told The Times later that the figure cited by President Sang also included domestic investments.
Bilateral trade between the Philippines and Vietnam stands at more than $2 billion. And Ambassador Nguyen said that the balance of trade favored Vietnam, the world’s second-largest exporter of rice.
The Philippines, the world’s biggest importer of rice, sells a lot of chewing gum to Vietnam, the envoy said without giving figures.
Đại sứ của Việt Nam tại Manila, Nguyễn Vũ Tú, nói với The Times sau đó rằng con số trích dẫn
Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng bao gồm đầu tư trong nước.

Thương mại song phương giữa Philippines và Việt Nam đứng ở mức hơn $2 tỷ. Và Đại sứ Nguyễn nói rằng cán cân thương mại nghiêng về Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Philippines, nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, bán rất nhiều kẹo cao su cho Việt Nam, ông đại sứ nói mà không đưa ra con số.
President Sang said that Vietnam hoped to increase bilateral trade with the Philippines to $3 billion by 2015. But so far, he added, “We are pleased with the growth of bilateral ties.”
Chủ tịch Trương Tấn Sang cho rằng Việt Nam hy vọng gia tăng thương mại song phương với Philippines lên 3 tỷ USD vào năm 2015. Nhưng cho đến nay, ông nói thêm: "Chúng tôi hài lòng với sự phát triển của quan hệ song phương."
He said that Vietnam had been affected by the global economic slowdown, adding that a 6-percent growth was expected this year. Vietnam’s economy has been one of the most robust in the world, expanding 7 percent to 7.5 percent annually for 25 years.
Ông cho biết Việt Nam bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, ông nói thêm rằng tăng trưởng 6% đã được dự kiến ​​trong năm nay. Kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, tăng trưởng từ 7% đến 7,5% hàng năm trong 25 năm.
Inflation, meanwhile, stood at 14 percent. Sang admitted that it was still high, but he expected that to fall. He said that unemployment was manageable, citing the success of generating 1.5 million new jobs recently.
Lạm phát, trong khi đó, đang ở mức 14%. Ông Sang thừa nhận rằng lạm phát vẫn còn cao, nhưng ông hy vọng rồi sẽ giảm. Ông nói rằng tỷ lệ thất nghiệp ở mức quản lý được, nêu ra thành công của việc tạo ra 1,5 triệu việc làm mới gần đây.
According to Sang, his job in Manila has been successful. He and President Aquino witnessed the signing of four agreements. These are the Vietnam Action Plan for 2011 to 2016, which encompasses political, defense and security, economic and other issues; the Memorandum of Understanding for the Enhancement of Mutual Cooperation and Information Sharing between the Philippine Navy and the Vietnamese Navy; the Memorandum of Agreement on the Establishment of a Hotline Communication between the Philippine Coast Guard and the Vietnam Marine Police; and the Philippines-Vietnam Tourism Cooperation Plan for 2012 to 2015.
Theo Sang, công việc của ông tại Manila đã thành công tốt đẹp. Ông và Chủ tịch Aquino đã chứng kiến ​​việc ký kết bốn hiệp định. Đây là Kế hoạch hành động của Việt Nam cho giai đoạn 2011-2016, trong đó bao gồm các vấn đề chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế và các biên bản ghi nhớ về Tăng cường Hợp tác tương hỗ và chia sẻ thông tin giữa Hải quân Philippines và Hải quân Việt Nam; Bản ghi nhớ của thỏa thuận về thiết lập đường dây nóng để liên lạc giữa Cảnh sát biển Philippine và Cảnh sát biển Việt Nam và Kế hoạch Hợp tác Du lịch Philippines -Việt Nam 2012-2015.
President Sang’s visit to the Philippines was his second. The first time was 15 years ago when he was mayor of Ho Chi Minh City (formerly Saigon), which has a sisterhood agreement with Manila.
Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Philippines là chuyến thăm thứ hai. Lần đầu tiên 15 năm trước, khi ông là thị trưởng thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài Gòn), là thành phố kết nghĩa với Manila.
http://www.manilatimes.net/index.php/news/top-stories/10211-vietnams-aim-strategic-ties-with-philippines

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn