MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, October 13, 2011

Vietnam, India Stand Firm on China Row Việt Nam, Ấn Độ giữ vững lập trường khi tranh cãi với Trung Quốc


Vietnam President Truong Tan Sang, center, with his wife, left, and Pratibha Patil, India’s president, right in New Delhi on Oct.12.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tân Sang, đướng giữa, với vợ, bên trái, và bà Pratibha Patil, Tổng thống Ấn Độ, tại New Delhi ngày 12 tháng 10.

Vietnam, India Stand Firm on China Row

Việt Nam, Ấn Độ giữ vững lập trường khi tranh cãi với Trung Quốc

By Tom Wright

Pankaj Nangia/Bloomberg News

Tom WrightIndia and Vietnam, whose leaders meet today in New Delhi, are squaring up for a fight with China over the right of a state-owned Indian oil and gas company to explore in disputed waters near Vietnam.

Ấn Độ và Việt Nam, với các nhà lãnh đạo đang gặp gỡ ngày hôm nay tại New Delhi, đang chung sức cho một cuộc chiến với Trung Quốc về quyền của các công ty dầu khí quốc doanh Ấn Độ được thăm dò trong vùng biển tranh chấp gần Việt Nam.China is embroiled in territorial disputes in the South China Sea with Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei and Taiwan. India’s ONGC, a state-owned oil and gas company, is planning to begin exploration next year at a block in waters claimed by both China and Vietnam.

Trung Quốc đang tham gia tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Công ty ONGC của Ấn Độ, một công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước, đang có kế hoạch tiền hành thăm dò vào năm tới tại một lô ở vùng biển mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền.

Vietnam President Truong Tan Sang, who is meeting Prime Minister Manmohan Singh in New Delhi on Wednesday, is using one of his first trips abroad to rebuff China’s suggestions that ONGC’s plans amounted to a violation of Chinese sovereignty.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tân Sang, trong lúc gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi vào thứ tư, sử dụng một trong các chuyến đi đầu tiên của mình ra nước ngoài để cự tuyệt đề nghị của Trung Quốc rằng kế hoạch của ONGC vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

In an interview with the Press Trust of India before leaving Vietnam Tuesday, Mr. Sang said, “all cooperation projects between Vietnam and other partners, including ONGC, in the field of oil and gas are located on the continental shelf within the exclusive economic zone and under the sovereign rights and jurisdiction of Vietnam.”

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Press Trust của Ấn Độ trước khi rời khỏi Việt Nam hôm Thứ ba, ông Sang cho biết, "tất cả các dự án hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác khác, bao gồm ONGC, trong lĩnh vực dầu và khí nằm trên thềm lục địa trong vùng đặc quyền kinh tế và thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ".

These comments and Mr. Sang’s decision to visit India soon after becoming president in July are meant to underline an alliance of growing importance to New Delhi and Hanoi.

Những ý kiến này ​​và quyết định của ông Sang đến Ấn Độ ngay sau khi trở thành Chủ tịch nước vào tháng Bảy có nghĩa là để nhấn mạnh một liên minh có tầm quan trọng ngày càng tăng giữa New Delhi và Hà Nội.

China has been involved in a number of angry exchanges and incidents at sea this year with Vietnam and the Philippines. Vice foreign ministers from China and Vietnam agreed during a meeting in Beijing to settle their disputes through “negotiations and friendly consultations,” the official Xinhua news agency reported Wednesday.

Trung Quốc đã có một số lời lẽ giận dữ và đã tạo ra một số sự cố trên biển trong năm nay với Việt Nam và Philippines. Thứ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Việt Nam đã nhất trí trong một cuộc họp ở Bắc Kinh về giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị ", Tân Hoa xã cho biết hôm thứ tư.

Still, Hanoi sees India as a strategic counterweight to China and both countries have been beefing up defense ties under a 2009 agreement.

Tuy nhiên, Hà Nội coi Ấn Độ như một đối trọng chiến lược đối với Trung Quốc và cả hai nước đã tăng cường quan hệ quốc phòng theo một thỏa thuận năm 2009.

In July, Indian officials say an Indian navy ship visiting Vietnam as part of this pact received a radio message warning that it was entering Chinese waters. China has dismissed India’s version of events as “groundless.”

Hồi tháng Bảy, các quan chức Ấn Độ cho biết một tàu hải quân Ấn Độ đến thăm Việt Nam như là một phần của hiệp ước này đã nhận được thông báo cảnh báo vô tuyến điện là nó đã đi vào vùng biển Trung Quốc. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ về sự kiện này là "không có căn cứ."

For New Delhi, the growing ties offer potential access to stocks of energy in the South China Sea and are a way to project its growing strategic role in East Asia.

Đối với New Delhi, mối quan hệ đang phát triển cung cấp tiếp cận tiềm năng trữ lượng năng lượng ở Biển Đông và là một cách để phát triển vai trò chiến lược của mình ở Đông Á.

Both nations are hoping to boost trade in the coming years. Mr. Sang told PTI that he believed trade between the two countries could rise to $7 billion in 2015 up from $2.7 billion today.

Cả hai quốc gia đang hy vọng sẽ thúc đẩy thương mại trong những năm tới. Ông Sang nói với PTI rằng ông tin rằng thương mại giữa hai nước có thể tăng lên đến $7 tỷ USD vào năm 2015 từ con số $2,7 tỷ USD hiện nay.

But New Delhi and Hanoi cannot risk losing China as an ally due to their growing economic links. India and China fought a brief war in 1962 over their disputed Himalayan borders, a conflict Beijing won. Those border disputes still fester but a growing trade relationship between India and China, now worth $60 billion, has helped refocus the relationship.

Tuy nhiên, New Delhi và Hà Nội không có thể liều lĩnh đánh mất Trung Quốc như một đồng minh do các quan hệ phát triển kinh tế của hai nước. Ấn Độ và Trung Quốc đã có một cuộc chiến tranh ngắn vào năm 1962 trên biên giới tranh chấp Hy Mã Lạp Sơn, một cuộc xung đột mà Bắc Kinh đã giành chiến thắng. Những tranh chấp biên giới vẫn còn dai dẳng, nhưng một quan hệ thương mại gia tăng giữa Ấn Độ và Trung Quốc, bây giờ trị giá $60 tỷ, đã giúp tái lập mối quan hệ hai nước.

Sensing this, China last month asserted, through the website of the People’s Daily – the main Communist Party newspaper – that India and Vietnam should not spoil their political and economic relationships with China “for the sake of these small interests in the South China Sea.”

Cảm nhận điều này, Trung Quốc vào tháng trước khẳng định, thông qua trang web của tờ Nhân dân nhật báo – tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản - rằng Ấn Độ và Việt Nam không nên làm hỏng mối quan hệ về chính trị và kinh tế với Trung Quốc "vì những lợi ích nhỏ bé ở biển Đông."

Meanwhile, Myanmar’s President Thein Sein begins a four-day visit to India on Wednesday. Myanmar, also known as Burma, is an ally of China. Beijing has invested heavily in Myanmar’s infrastructure and mining projects in recent years. India would also like to invest in Myanmar’s gas sector but has largely lost out to China.

Trong khi đó, Tổng thống Myanmar Thein Sein bắt đầu chuyến thăm bốn ngày tới Ấn Độ hôm thứ Tư. Myanmar, cũng được gọi là Miến Điện, là một đồng minh của Trung Quốc. Bắc Kinh đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng của Myanmar và dự án khai thác trong những năm gần đây. Ấn Độ cũng muốn đầu tư vào lĩnh vực khí đốt của Myanmar, nhưng đã bị mất phần lớn vào tay Trung Quốc.

Recent tensions between Myanmar and China could give India a window of opportunity. Earlier this month, the head of a major Chinese company behind a controversial dam in Myanmar said the project’s suspension by the Myanmar government was a surprise that “will lead to a series of legal issues.”

Căng thẳng gần đây giữa Myanmar và Trung Quốc có thể cung cấp cho Ấn Độ một khoảng trống cơ hội. Đầu tháng này, người đứng đầu của một công ty lớn của Trung Quốc đứng đằng sau một con đập gây tranh cãi tại Miến Điện nói việc đình chỉ dự án của chính phủ Myanmar là một điều bất ngờ mà "sẽ dẫn đến một loạt các vấn đề pháp lý."


Translated by nguyenquang

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/10/13/vietnam-india-stand-firm-on-china-row/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn