MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, October 12, 2011

U.S. Is Quietly Getting Ready for Syria Without Assad Mỹ đang thầm lặng chuẩn bị cho giai đoạn Hậu-Assad ở SyriaU.S. Is Quietly Getting Ready for Syria Without Assad
Mỹ đang thầm lặng chuẩn bị cho giai đoạn Hậu-Assad ở Syria
By HELENE COOPER
The New York Times –
Published: September 19, 2011
HELENE COOPER
WASHINGTON — Increasingly convinced that President Bashar al-Assad of Syria will not be able to remain in power, the Obama administration has begun to make plans for American policy in the region after he exits.
Chính quyền của Tổng thống Obama ngày càng tin chắc rằng Bashar al-Assad chẳng còn tại vị được bao lâu nữa và đã bắt đầu chuẩn bị chính sách cho giai đoạn sau khi ông này ra đi, tờ The New York Times viết.
In coordination with Turkey, the United States has been exploring how to deal with the possibility of a civil war among Syria’s Alawite, Druse, Christian and Sunni sects, a conflict that could quickly ignite other tensions in an already volatile region.
Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang tính toán cách hành xử nếu xảy ra nội chiến giữa các cộng đồng Alawite, Druse, Thiên chúa giáo và Sunni, một cuộc xung đột có thể nhanh chóng kích hoạt những căng thẳng khác trong một khu vực đã ổn định.
While other countries have withdrawn their ambassadors from Damascus, Obama administration officials say they are leaving in place the American ambassador, Robert S. Ford, despite the risks, so he can maintain contact with opposition leaders and the leaders of the country’s myriad sects and religious groups.
Trong khi các nước khác đã rút đại sứ của họ khỏi Damascus, các quan chức chính quyền Obama nói rằng họ đang để lđại sứ Mỹ, Robert S. Ford ở lại, bất chấp những rủi ro, để ông có thể duy trì liên lạc với các nhà lãnh đạo đối lập và các nhà lãnh đạo của các giáo phái và các nhóm tôn giáo của đất nước này.
Officials at the State Department have also been pressing Syria’s opposition leaders to unite as they work to bring down the Assad government, and to build a new government.
Các quan chức Bộ ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo phe đối lập ở Syria phối hợp hành động nhằm lật đổ Bashar al-Assad và thành lập chính phủ mới.
The Obama administration is determined to avoid a repeat of the aftermath of the American invasion of Iraq. Though the United States did not stint in its effort to oust Saddam Hussein, many foreign policy experts now say that the undertaking came at the expense of detailed planning about how to manage Iraq’s warring factions after his removal.
Chính quyền Obama quyết tâm tránh lặp lại những hậu quả của cuộc xâm lược Iraq của Mỹ. Mặc dù Hoa Kỳ đã nỗ lực hết sức để lật đổ Saddam Hussein, nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại hiện nay nói rằng điều đó đã phải đổ bằng cái giá phải có các kế hoach chi tiết về cách quản lý của các phe phái tham chiến Iraq sau khi loại bỏ Saddam.
Syria is sure to be discussed when President Obama meets Tuesday with Prime Minister Recep Tayyip Erdogan of Turkey on the periphery of the United Nations General Assembly meeting in New York, administration officials say. A senior administration official said the abandonment of Mr. Assad by Turkey, Saudi Arabia and European nations would increase his isolation, particularly as his military became more exhausted by the lengthening crackdown.
Vấn đề Syria chắc chắn sẽ được thảo luận khi Tổng thống Obama gặp gỡ Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Ba bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, một quan chức cấp cao của chính phủ nói. Việc bỏ rơi Assad của các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi các quốc gia châu Âu sẽ gia tăng sự cô lập của ông, đặc biệt quân đội của ông trở nên kiệt sức bởi cuộc đàn áp kéo dài.
Another Obama administration official said that with 90 percent of Syria’s oil exports going to Europe, shutting the European market to Damascus could have a crippling effect on the Syrian economy and could put additional pressure on Mr. Assad’s government.
Một quan chức chính quyền Obama nhận định rằng 90% dầu mỏ của Syria là để xuất sang châu Âu cho nên việc đóng cửa thị trường dầu mỏ châu Âu sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế Syria và có thể tạo thêm áp lực cho Chính phủ của Assad.
“Back in the 1990s, if Syria wanted credit and trade and loans that they couldn’t get from the United States, they went to the Europeans,” said Ray Takeyh, a senior fellow for Middle Eastern studies at the Council on Foreign Relations and a former Obama administration official. Now, Mr. Takeyh said, Europe has joined the United States in imposing sanctions on Syrian exports, including its critical oil sector.
"Hồi lại những năm 1990, nếu Syria muốn tín dụng và thương mại và các khoản vay mà họ không thể có được từ Hoa Kỳ, họ đến châu Âu", ông Ray Takeyh, một thành viên cao cấp về nghiên cứu Trung Đông tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại một cựu quan chức của chính phủ Obama. Bây giờ, ông Takeyh cho biết, châu Âu đã tham gia cùng Hoa Kỳ trong việc áp đặt lệnh trừng phạt Syria về xuất khẩu, bao gồm cả lĩnh vực dầu mỏ quan trọng.
Aside from Iran, he said, Syria has few allies to turn to. “The Chinese recognize their economic development is more contingent on their relationship with us and Europe than on whether Assad or Qaddafi survives,” he said, referring to the deposed Libyan leader, Col. Muammar el-Qaddafi.
Theo lời ông này thì Syria chẳng có mấy đồng minh trợ giúp. “Người Trung Quốc hiểu rằng sự phát triển kinh tế của họ phụ thuộc nhiều vào chúng ta và châu Âu chứ không phải là sự sống còn của Assad hay Gaddafi”, ông này nói, khi nhắc đến nhà lãnh đạo Li-bi Qaddafi.
Eight months ago, the thought of Syria without a member of the Assad family at the helm seemed about as far-fetched as the thought of Egypt without Hosni Mubarak or Libya without Colonel Qaddafi.
Tám tháng trước, những suy nghĩ về một nước Syria mà không thành viên của gia đình Assad nắm quyền dường như có vẻ xa vời như suy nghĩ về Ai Cập không có Hosni Mubarak hoặc Libya không có Đại tá Qaddafi.
But intelligence officials and diplomats in the Middle East, Europe and the United States increasingly believe that Mr. Assad may not be able to beat back the gathering storm at the gates of Damascus.
Nhưng các cơ quan tình báo và ngoại giao Trung Đông, châu Âu và Mỹ càng ngày càng tin tưởng rằng Assad sẽ không thể đối địch được với cơn bão tố đang nổi lên ở ngay cổng thành Damascus.
Mr. Obama’s call last month for Mr. Assad to step down came after months of internal debate, which included lengthy discussions about whether a Syria without Mr. Assad would lead to the kind of bloody civil war that consumed Iraq after the fall of Mr. Hussein.
Tháng trước Obama kêu gọi Assad từ chức đến sau nhiều tháng tranh luận nội bộ, trong đó bao gồm các cuộc thảo luận dài về việc liệu một Syria mà không có ông Assad dẫn đến nội chiến đẫm máu như đã làm tổn hại Iraq sau sự sụp đổ của ông Hussein.
The shift moved the administration from discussing whether to call for Mr. Assad’s ouster to discussing how to help bring it about, and what to do after that.
Điều đó buộc chính quyền Mỹ chuyển từ kế hoạch lật đổ Assad sang kế hoạch xử lí những vấn đề sau đó, tờ bào này viết như thế.
“There’s a real consensus that he’s beyond the pale and over the edge,” the senior Obama administration official said. “Intelligence services say he’s not coming back.”
"Có một sự đồng thuận thực sự ông ta đã đi vượt qua giới hạn," cựu quan chức cao cấp của chính phủ Obama nói. "Tin tình báo nói rằng anh ta không còn đường quay lại."
To be sure, Mr. Assad may yet prove as immovable as his father, Hafez al-Assad, was before him. Many foreign policy analysts say that the longer Mr. Assad remains in power, the more violent the country will become. And that violence, they say, could unintentionally serve Mr. Assad’s interests by allowing him to use it to justify a continuing crackdown. Many factors may make his exit more difficult than the departures of Mr. Mubarak in Egypt and President Zine el-Abidine Ben Ali in Tunisia. For one thing, both the United States and Europe have become more distracted in recent weeks by their economic crises.
Để chắc chắn, ông Assad có thể tỏ ra kiên định như cha mình, Hafez al-Assad, người cầm quyền trước ông ta. Nhưng các nhà phân tích cũng nhận định rằng Assad càng bám vào quyền lực lâu chừng nào thì những cuộc phản đối sẽ càng quyết liệt chừng ấy và ông ta có thể lợi dụng điều đó để biện hộ cho việc đán áp. “Nhiều nhân tố có thể làm cho việc ra đi của ông ta trở thành phức tạp hơn là Mubarak ở Ai Cập và Ben Ali ở Tunisia”, nhà báo Copper nhấn mạnh. Thứ nhất, thời gian gần đây Mỹ và châu Âu lo lắng nhiều hơn về những cuộc khủng hoảng kinh tế của chính mình.
Furthermore, while Tunisia, Egypt, Libya and even Yemen all imploded, those eruptions were largely internal, with their most significant ramifications limited to the examples they set in the Arab world. A collapse in Syria, on the other hand, could lead to an external explosion that would affect Iran, Lebanon, Jordan, Israel and even Iraq, foreign policy experts say, particularly if it dissolves into an Iraq-style civil war.
Ngoài ra, những cuộc biểu tình phản đối ở Tunisia, Ai Cập, Libya và Yemen mang tính chất quốc nội, trong khi sự sụp đổ của Syria có thể gây ra những vụ bùng nổ ở bên ngoài, sẽ ảnh hưởng tới Iran, Liban, Jordan, Israel và thậm chí cả Iraq nữa, đặc biệt là nếu các sự kiện ở Syria biến thành nội chiến theo kiểu Iraq, các chuyên gia cho là như thế.
“The Sunnis are increasingly arming, and the situation is polarizing,” said Vali Nasr, a former Obama administration official in the State Department and the author of “The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape the Future.”
“Người Sunni đang tích cực trang bị vũ khí và tình hình đang phân cực” Vali Nasr, một cựu viên chức Bộ Ngoại giao chính phủ Obama cho biết. Ông là tác giả của "The Shia Revival: Làm thế nào Xung đột trong cộng đồng Hồi giáo sẽ định hình tương lai như thế nào"
“Iran and Hezbollah are backing the regime,” Mr. Nasr said. “There’s a lot of awareness across the regime that this is going to be pretty ugly.”
“Iran và tổ chức Hezbollah ủng hộ chế độ.” ông Vali Nars nói. Càng ngày càng có nhiều nhận thức được rằng chế độ này đang trở nên xấu xa”.
That awareness is fueling the desire to plan for a post-Assad era, Obama administration officials say. “Nobody wants another Iraq,” one administration official said on Saturday, speaking on the condition of anonymity.
Nhận thức này đã buộc chính phủ Mỹ lập kế hoạch hậu Assad, viên chức chính phủ Obama cho biết. Một viên chức giấu tên nói hôm thứ Bảy rằng: “Không ai muốn có một Iraq nữa”.
At the same time, the administration does not want to look as if the United States is trying to orchestrate the outcome in Syria, for fear that the image of American intervention might do the Syrian opposition more harm than good. In particular, administration officials say that they do not want to give the Iranian government — which has huge interests in the Syrian government and is Mr. Assad’s biggest supporter — an excuse to intervene.
Trong khi đó chính quyền cũng không muốn để người ta nghĩ rằng có vẻ Mỹ đang đạo diễn các sự kiện ở Syria, vì sợ rằng bóng ma của một cuộc can thiệp của Mỹ sẽ mang lại nhiều tai hại chứ chẳng giúp được gì cho lực lượng đối lập. Đặc biệt, các quan chức chính quyền nói rằng họ không muốn cung cấp cho chính phủ Iran vốn có lợi ích rất lớn trong chính phủ Syria ủng hộ Assad nhiều nhất - một cái cớ để can thiệp.
But one administration official pointed to the remarkable call earlier this month by Iran’s president, Mahmoud Ahmadinejad, for Mr. Assad to ease up on his crackdown as a sign that even Iran’s leaders are worried about the Syrian president’s prospects.
Nhưng một quan chức chính phủ đề cập đến lời kêu gọi đáng chú ý đầu tháng này của tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad, rằng ông Assad nên giảm bớt sự đàn áp của mình như một dấu hiệu cho thấy ngay cả các nhà lãnh đạo Iran cũng lo lắng về triển vọng của tổng thống của Syria.
http://www.nytimes.com/2011/09/20/world/middleeast/us-is-quietly-getting-ready-for-a-syria-without-an-assad.html?pagewanted=all

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn