MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 1, 2011

TOP 10 LOVE STORIES OF THE WORLD - 10 chuyện tĩnh vỹ đại nhất10-


09-Dante alighieri beatrice


08-cinderella and prince charming


07-rhett butler and scarlett o'hara


06-tristan and isolde


05-Robert Browning and Elizabeth Barrett Browning


04-Kermit and Miss Piggy


03-Shah Jahan and Arjumand Bann Begum

02-Peter Abelard and Heloise


01-Romeo and Juliet

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn