MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, October 12, 2011

Russia, China, it's over to you Nga và Trung Quốc: bây giờ là việc của các vị

"China's and Russia's veto is out of step with the international community's calls on Damascus to stop its brutality".


"China's and Russia's veto is out of step with the international community's calls on Damascus to stop its brutality". Photo: AFP
Russia, China, it's over to you
Nga và Trung Quốc: bây giờ là việc của các vị
Kevin Rudd
The Sydney Morning Herald (Australia)
October 11, 2011
Kevin Rudd
Believe it - the human cry for freedom and democracy is universal. In Tunisia, what began as a single man's protest, so desperate that he set himself on fire, became a symbol of the yearning for democracy. We have since been moved by the courage of citizens who sought what is naturally theirs in Egypt, Libya and, right now, Syria.
Xin hãy tin rằng khát vọng tự do và dân chủ là khát vọng mang tính phổ quát. Ở Tunisia, khởi đầu là vụ phản đối của một người duy nhất - một người đã tuyệt vọng đến nỗi phải tự thiêu – đã trở thành biểu tượng của khát vọng của dân chủ. Chúng ta cảm động trước lòng dũng cảm của những người công dân, những người đi tìm những điều vốn thuộc về họ ở Ai-cập, ở Lybia và bây giờ là ờ Syria.
The Assad regime's response has been brutal. An estimated 2900 Syrians now lie dead. Still more have been harmed, imprisoned and tortured. The world was rightly sickened by this. But the Assad regime has shown neither remorse nor any will to change course. Indeed, the violence is escalating.
Chế độ của Assad đã phản ứng lại một cách tàn bạo. Có khoảng 2.900 người Syria đã chết. Số người bị thương, bị bắt và bị tra tấn còn nhiều hơn. Thế giới cảm thấy ghê tởm. Nhưng chế độ của Assad đã không tỏ ra ân hận cũng như chẳng muốn thay đổi gì. Thực tế là bạo lực đang gia tăng.
Australia has consistently called for an end to the violence in Syria, for meaningful political change, and for concerted international pressure. That is why Australia deeply regrets the obstruction of UN Security Council action against Syria.
Trước sau như một, Australia đã và đang kêu gọi chấm dứt các vụ bạo hành ở Syria, kêu gọi thực hiện những thay đổi căn bản về chính trị và áp lực có phối hợp của cộng đồng quốc tế. Đấy là lí do vì sao Australia rất lấy làm tiếc trước việc dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc về Syria không được thông qua.
On October 4 in New York, China and Russia vetoed a Security Council resolution demanding that the Syrian authorities cease human rights violations, allow fundamental freedoms for the Syrian people, and alleviate the humanitarian situation. Nine of 15 members supported the resolution. Importantly, many of Syria's neighbours are part of the global outcry - the Arab League and the Gulf Co-operation Council have called for an end to the bloodshed.
Ngày 4 tháng 10, ở New York, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an, tức là nghị quyết đòi nhà cầm quyền Syria chấm dứt những vụ vi phạm nhân quyền, cho nhân dân Syria được hưởng những quyền tự do căn bản và cải thiện tình hình nhân đạo ở trong nước. Chín trong 15 thành viên đã ủng hộ nghị quyết. Quan trọng là, nhiều nước láng giềng của Syria cũng cùng lên tiếng với cộng đồng quốc tế - Liên đoàn Arab và Cộng đồng hợp tác vùng Vịnh đã kêu lên tiếng kêu gọi chấm dứt đổ máu.
China and Russia's veto therefore is out of step with the international community's calls on Damascus to stop its brutality and respond to the Syrian people's legitimate aspirations. The veto shows disrespect for the brave Syrians who have risked their lives and perversely, it also hands a victory to the Assad regime at a time it is reportedly making mass arrests. Russia argued the resolution was based on a philosophy of confrontation, while China claimed the threat of sanctions complicated the situation.
Vì vậy mà phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc là một bước đi lạc điệu so với những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, yêu cầu Damascus chấm dứt những hành động dã man và đáp ứng nguyện vọng hợp pháp của nhân dân Syria. Phủ quyết chứng tỏ họ đã không tôn trọng những người Syria dũng cảm, những người đã liều mình và cố ý khuyến khích chế độ của Assad đúng vào lúc, mà theo các báo cáo, đang bắt rất nhiều người. Nga biện giải rằng dự thảo được hình thành trên cơ sở triết lí của sự xung đột, trong khi Trung Quốc tuyên bố rằng đe dọa trừng phạt sẽ làm chỉ cho tình hình xấu thêm mà thôi.
China and Russia now bear a particular responsibility for persuading Syria to end the violence and implement meaningful change. Australia will continue to intensify pressure on Damascus and urge further international action. We again call on President Bashar al-Assad to step down immediately, and for political reform to begin. Australia's autonomous sanctions impose travel and financial restrictions against 34 individuals and 13 entities connected to the violence and repression in Syria, including President Assad himself. We will consider suitable opportunities to widen these measures in co-operation with our friends.
Bây gờ Trung Quốc và Nga phải chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc thuyết phục Syria chấm dứt bạo lực và tiến hành những thay đổi thực sự. Australia sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Damascus và thúc giục cộng đồng quốc tế thực hiện những hành động tiếp theo. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi tổng thống Bashar al-Assad từ chức ngay lập tức và tiến hành ngay công cuộc cải cách chính trị. Những biện pháp trừng phạt của Australia bao gồm không cấp thị thực nhập cảnh và hạn chế những giao dịch tài chính đối với 34 cá nhân và 13 tổ chức có dính líu đến bạo lực và đàn áp ở Syria, trong đó có cả tổng thống Assad. Chúng tôi sẽ xem xét cộng tác với bạn bè nhằm có thêm những biện pháp khác nữa.
Australia will continue to make full use of the multilateral system, including the UN Human Rights Council, to help bring events in Syria to light. The appointment of a UN Special Envoy on Syria, which I first proposed to the UN Secretary-General in April, would be an important complementary step. In an atmosphere of claim and counterclaim, international monitors are required to establish the facts. Australia has consistently called for Syria's referral to the International Criminal Court - consistent with the UN Human Rights Commissioner.
Australia sẽ tiếp tục sử dụng một cách hiệu quả hệ thống đa phương, trong đó có Hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc, nhằm đưa các sự kiện ở Syria ra ánh sáng. Việc cử đại diện đặc biệt của Liên hiệp quốc về Syria do tôi đề xuất với Tổng thư kí Liên hiệp quốc và tháng 4 vừa qua là sẽ một bước đi quan trọng. Trong khung cảnh có nhiều đề nghị và phản đề nghị, các nhà quan sát quốc tế cần phải tìm cho ra các sự kiện. Australia cùng với ủy viên nhân quyền của Liên hiệp quốc thường xuyên kêu gọi đưa Syria ra trước tòa hình sự quốc tế.
In sum, Australia stands with the Syrian people at this grave moment - as we have with the people of Libya, Egypt and Tunisia. Australia holds that democracy is a universal principle, consistent with the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1976. Our diplomacy will continue to be active in the Middle East - based on our national values and interests, and expressed through the practice of creative middle power diplomacy.
Tóm lại, Australia ủng hộ nhân dân Syria trong giai đoạn khốc liệt này – như chúng tôi đã từng ủng hộ nhân dân Libya, Ai-cập và Tunisia. Australia giữ vững lập trường cho rằng dân chủ là nguyên tắc mang tính phổ quát và trước sau như một khẳng định những điều khoản của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị được công bố vào năm 1976. Ngành ngoại giao của chúng ta – dựa trên cơ sở những giá trị và quyền lợi của chúng ta, tức là những giá trị được thể hiện thông qua những hoạt động mang tính sáng tạo của một nước trung bình.
Kevin Rudd is the Minister for Foreign Affairs.
Kevin Rudd là bộ trưởng ngoại giao Australia

Translated by Phạm Nguyên Trường
http://www.smh.com.au/opinion/politics/russia-china-its-over-to-you-20111010-1lhf0.html


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn