MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Putin 'will not end Russia impasse' – Gorbachev Ông Putin “sẽ không chấm dứt tình trạng bế tắc của Nga” – Phát biểu của ông Gorbachev


Putin 'will not end Russia impasse' – Gorbachev

Ông Putin “sẽ không chấm dứt tình trạng bế tắc của Nga” – Phát biểu của ông Gorbachev

Ex-USSR leader Mikhail Gorbachev has warned Russia risks wasting six years if PM Vladimir Putin returns to the presidency in March as expected.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã cảnh báo nguy cơ nước Nga sẽ lãng phí 6 năm nếu Thủ tướng Vladimir Putin quay lại giữ chức Tổng thống vào tháng 3 như dự đoán.

Reacting to the news Mr Putin will run for office in 2012, Mr Gorbachev said Russia was at an "impasse" and that he doubted Mr Putin could bring change.

Phản ứng lại với tin ông Putin sẽ tranh cử vào năm 2012, ông Gorbachev cho rằng nước Nga đang ở trong tình trạng “bế tắc” và rằng ông nghi ngờ khả năng ông Putin có thể thay đổi tình trạng này.

Mr Putin told a ruling United Russia party congress on Saturday he would stand again.

If he is elected, current President Dmitry Medvedev may replace him as PM.

Tại Đại hội Đảng vào ngày thứ 7, Putin đã tuyên bố ông sẽ trở lại vị trí Tổng thống.

Nếu như ông được bầu thì rất có thể Tổng thống đương nhiệm Dmitry Medvedev sẽ thay thế ông giữ chức Thủ tướng.

Mr Putin served two terms as president before Mr Medvedev took over in 2008. He was barred by the constitution from running for a third consecutive term.

Ông Putin đã giữ chức vụ Tổng thống trong hai nhiệm kỳ trước khi Ông Medvedev tiếp quản vào năm 2008. Do quy định của Hiến pháp, ông đã bị cấm tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Mr Gorbachev said he hoped Mr Putin's move would provide an incentive for the leadership to get Russia out of the "impasse" it was in, but that this was unlikely as it was he who had created the current situation.

Ông Gorbachev nói rằng ông đã hi vọng sự chuyển vị trí của ông Putin lần này sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo đưa nước Nga thoát khỏi tình trạng “bế tắc” hiện tại, nhưng điều này dường như là không thể bởi Putin chính là người đã gây ra tình trạng này.

"We can assume that there will be no movement forward if there are not serious changes along the lines of a replacement of the system," he wrote in the opposition Novaya Gazeta newspaper, which he partly owns.

Trên báo của phe đối lập Novaya Gazeta, tờ báo ông tham gia góp cổ phần, ông đã viết rằng: “Chúng ta có thể giả định rằng sẽ không có sự dịch chuyển tiến bộ nếu như không có những thay đổi quan trọng trong suốt quá trình thay thế của toàn bộ hệ thống”.

"Without this we could lose six years. I think that the future president needs to think about this very seriously."

“Nếu không có điều này chúng ta có thể mất đi 6 năm. Tôi nghĩ rằng Tổng thống tương lai cần phải suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc”.

Mr Putin's decision means that he could in theory remain in office until 2024, prompting Novaya Gazeta to publish artists' impressions of how he, Mr Medvedev and other senior politicians might look in that year.

Trên lý thuyết, quyết định của ông Putin có nghĩa rằng ông có thể giữ nguyên vị trí cho đến năm 2024, điều này thúc đẩy Novaya Gazeta công bố những lời nhại lại của các nghệ sĩ diễn ông như thế nào, ông Medvedev và các chính trị gia cấp cao khác có thể nhận thấy vào năm đó.

It portrayed them dressed in medal-festooned suits, recalling the elderly Soviet leadership which clung on to power in the early 1980s.

Tờ báo đã miêu tả họ mặc những bộ trang phục được gắn huy chương, gợi nhớ lại những nhà lãnh đạo lớn tuổi của Liên Xô, những người đã cố bám trụ vào chính quyền trong những năm đầu của thập niên 80.

Translated by hoakn

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn