MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Obama: My bill will create 1.9 million jobs Obama: Phương án này sẽ tạo thêm 1.9 triệu việc làm


Obama: My bill will create 1.9 million jobs

Obama: Phương án này sẽ tạo thêm 1.9 triệu việc làm

President Obama has attached a big number to his jobs bill: 1.9 million. At a private fundraiser last night, Obama said his proposal would create 1.9 millions jobs, while reducing the 9.1% unemployment rate by a percentage point; he also said it would add two percentage points to the gross domestic product.

Tổng thống Mỹ Obama đã đưa ra một con số rất lớn trong dự thảo việc làm của mình: tạo thêm 1.9 triệu.

Trông buổi gây quỹ tư đêm qua, ông Obama đã phát biểu dự thảo của ông sẽ tạo thêm 1.9 triệu việc làm, giảm 1 phần trăm trong con số 9.1% tỷ lệ thất nghiệp hiện tại. Ông cũng nói phương án này có thể gia tăng khoảng 2% GDP.

Assuming it's passed by Congress, that is.

"The Republicans in the House, their natural instinct right now is not to engage in the kind of cooperation that we'd like to see," Obama said in promoting his American Jobs Act.

Nhưng đó là nếu dự thảo này được Quốc hội thông qua. “Vào thời điểm hiện tại, đảng Cộng hòa tại Hạ viện, với bản năng tự nhiên của mình sẽ không chấp nhận sự hợp tác mà chúng ta mong muốn”. Obama đã nói như vậy trong bài phát biểu kêu gọi ủng hộ cho kế hoạch “American Jobs Act” của mình.

Obama's projections appear to be based on those made by Mark Zandi, chief economist at Moody's Analystics, who also spoke of 1.9 million jobs and a percentage point drop in the jobless rate.

Sự hành thành của dự thảo này có vẻ dựa trên những nghiên cứu của Mark Zandi, chuyên gia kinh tế trưởng tại Moody’s Analystics, người cũng đưa ra con số 1.9 triệu việc làm và 1 phần trăm giảm trong tỉ lệ thất nghiệp.

Zandi also criticized the plan for ignoring the home foreclosure "crisis," calling that a major impediment to the economic recovery.

Nhưng Zandi cũng chỉ trích phương án này vì đã bỏ qua vấn đề “khủng hoảng thế chấp”, cho rằng đây là một trở ngại lớn cho việc khôi phục kinh tế.

And any economic projections are dangerous in the political context -- as Republicans prove every day when they cite the mistaken impact of Obama's 2009 stimulus bill.

Bất kỳ một phương án kinh tế mới nào đều mạo hiểm trong bối cảnh chính trị hiện nay – khi mà đảng Cộng hòa luôn cố chứng minh điều này khi họ dẫn ra những sai lầm trong gói kích thích kinh tế 2009 của Obama.

"Back in 2009 he promised that the stimulus one would keep unemployment below 8%," said Republican Party chairman Reince Priebus. "Well of course it's still above 9% and it's been that way for many, many months."

“Trở lại năm 2009, tổng thống đã cam kết gói kích thích của ông ta sẽ giữ tỉ lệ thất nghiệp dưới 8%” chủ tịch đảng Cộng hòa Reince Priebus phát biểu. “Và, rõ ràng là thất nghiệp vẫn trên 9% và nó vẫn như vậy trong rất nhiều tháng qua”.

usatoday.com

Translated by Phạm BiênNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn