MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

New al Qaeda leader releases message to mark 9/11 Lãnh đạo mới của Al-Qaeda công bố đoạn băng mới nhân dịp kỷ niệm sự kiện 11/9
New al Qaeda leader releases message to mark 9/11

Lãnh đạo mới của Al-Qaeda công bố đoạn băng mới nhân dịp kỷ niệm sự kiện 11/9

Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri has apparently released a new message to coincide with the 10th anniversary of the 9/11 terror attacks, in which he praises the Arab Spring as a "devastating blow" to the United States.

Lãnh đạo Ayman al-Zawahiri của Al-Qaeda đã đưa ra một thông điệp mới vào đúng vào dịp tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố 11/9, trong đó ông ca ngợi Mùa xuân A Rập giống như một “đòn giáng mạnh” vào nước Mỹ.

The hour-long video, posted Monday on websites run by supporters of the terror network, includes an audio broadcast purportedly from al-Zawahiri and a video message from Osama bin Laden, recorded before his death in May.

Đoạn video dài, được đăng vào thứ hai trên trang web của những kẻ ủng hộ mạng lưới khủng bố, bao gồm một đoạn băng được cho là của Zawahiri và một video phát biểu của Osama bin Laden - ghi lại trước khi hắn chết hồi tháng Năm.

Al-Zawahiri's speech lauds the Arab Spring as having "liberated thousands of the members of the Islamic movement's prisoners, who were imprisoned by direct orders from America."

Bài phát biểu của Al-Zawahiri tán dương Sự nổi dậy của người A Rập khi “giải phóng hàng ngàn tù nhân là thành viên của phong trào Hồi giáo, những người bị tù bởi mệnh lệnh trực tiếp từ Mỹ”.

The uprising in a number of Arab nations, including Egypt, Tunisia and Libya, has also "liberated the Arab people from handcuffs of fear and terror," the message says.

Bài phát biểu cũng nói rằng sự nổi dậy của một số nước A Rập, bao gồm Ai Cập, Tunisia và Libya, đã giải phóng người dân A Rập khỏi xiềng xích của sự sợ hãi và kinh hoàng.

The bin Laden video is apparently the same footage that was released by the U.S. government after bin Laden was killed in a raid by U.S. forces in Pakistan, but this one includes the audio of the former al Qaeda leader speaking.

Đoạn băng của Bin Laden có vẻ như cùng độ dài với đoạn băng được chính quyền Mỹ công bố sau khi bin Laden bị giết trong một cuộc tập kích của lực lượng Mỹ ở Pakistan, nhưng lần này còn bao gồm cả một băng ghi âm lời phát biểu của cựu lãnh đạo al-Qaeda.

The version issued by the Pentagon, after it was found in bin Laden's Abbottabad compound, was silent.

Đoạn băng được đưa ra bởi Lầu Năm góc, sau khi được tìm thấy trong dinh thự của bin Laden ở Abbotabad, đã rơi vào im lặng.

The SITE Intelligence Group cites bin Laden's message as warning Americans against "falling as slaves" to the control of major corporations and "Jewish money capital."

Tổ chức SITE Intelligence trích dẫn lời phát biểu của bin Laden cảnh báo người Mỹ chống lại “sự suy giảm nô lệ” cho đến việc kiểm soát các tập đoàn lớn và “nguồn tiền của người Do Thái”.

In his message, bin Laden also recommends that Americans read the book "Obama's Wars" by Bob Woodward, saying that they should realize that Obama's government has not lived up to his campaign slogan, "Yes we can."

Trong bài phát biểu, bin Laden cũng khuyến nghị người Mỹ đọc cuốn “Những cuộc chiến tranh của Obama” của Bob Woodward, nói rằng họ nên nhận thức được rằng chính quyền Obama đã không thực hiện theo khẩu hiệu trong chiến dịch của ông ta : “Vâng, chúng tôi có thể”.

At the time they released it, U.S. officials said they believed the video, which was entitled "A Message to the American People" and had not been broadcast by al Qaeda, was recorded in October or November last year.

Vào lúc công bố, các viên chức Hoa Kỳ nói rằng họ tin tưởng vào đoạn video, có tên “Một thông điệp cho người Mỹ” và không được phát đi bởi al-Qaeda, ghi vào tháng Mười hay tháng Mười một năm ngoái.


Translated by Trịnh Quang ChinhNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn