MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 22, 2011

Maritime agreement Thỏa thuận hàng hải


Maritime agreement

Thỏa thuận hàng hải

By JOHN CARLO M. CAHINHINAN

October 22, 2011

JOHN CARLO M. CAHINHINAN
22 Tháng 10, năm 2011

MANILA, Philippines — The Philippine Coast Guard (PCG) is set to sign an agreement next week with the Vietnam Maritime Police (VMP) to define the rules on maritime law enforcement between the two nations.

MANILA, Philippines - Cảnh sát biển Philippines (PCG) sắp một thỏa thuận vào tuần tới với Cảnh sát Biển Việt Nam (VMP) để xác định các quy tắc thực thi pháp luật hàng hải giữa hai nước.

Coast Guard Commandant Admiral Ramon Liwag Saturday said the Coast Guard is scheduled to sign a memorandum of agreement (MOA) with its counterparts in Vietnam’s maritime law enforcement agency on Wednesday, to tackle and cover the rules and regulations on the exchange of information on maritime law enforcements of the two Southeast Asian neighbors.

Đô đốc Chỉ huy Cảnh sát Bảo về Bờ biển, Ramon Liwag, hôm thứ Bảy cho biết Cảnh sát biển được dự kiến ​​sẽ một biên bản ghi nhớ thỏa thuận (MOA) với các đối tác của mình tại cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Việt Nam vào ngày thứ tư, để xem xét các quy tắc quy định về việc trao đổi thông tin về thi pháp luật hàng hải của hai nước láng giềng Đông Nam Á này.

Liwag said the MOA would benefit fishermen, who often find themselves encroaching in other neighboring countries. He said that there had been cases in the past when Filipino fishermen go beyond the territorial waters and end up in Vietnam. There had also been instances when Vietnamese fishermen were found in Philippine waters.

Liwag nói biên bản ghi nhớ thỏa thuận (MOA)sẽ mang lại lợi ích cho ngư dân, những người thường xuyên thấy chính mình xâm nhập vào các nước láng giềng khác. Ông nói rằng đã có trường hợp trong quá khứ khi các ngư dân Philippines đi vượt ra ngoài vùng lãnh hải và có mặt tại Việt Nam. Cũng đã được trường hợp khi ngư dân Việt Nam đã được tìm thấy ở vùng biển Philippines.

“They would be arrested and appeals would be made to respect and study the rules,” Liwag said.

"Họ sẽ bị bắt được yêu cầu phải tôn trọng và nghiên cứu các quy tắc này," Liwag.

He added that there had been arrests made in the Philippines and there had been arrests made also in Vietnam. “We need to discuss it to avoid irritants because if their people enter our territory, there would be a problem. So they would have to tell their people not to violate the territorial waters”, Liwag said.

Ông nói thêm rằng đã có vụ bắt giữ được thực hiện tại ở Philippines tại Việt Nam. "Chúng ta cần thảo luận để tránh gây kích thích bởi vì nếu người dân của họ đi vào lãnh thổ của chúng ta, thì sẽ có vấn đề. Vì vậy, họ sẽ phải nói với dân họ không nên vi phạm vùng lãnh hải ", Liwag cho biết.

It was not the first MOA between the two countries as last year, then PCG chief Admiral Wilfredo Tamayo and President Benigno Aquino III signed an agreement with the armed forces of Vietnam and the National Vietnam Search and Rescue Commission, covering search- and-rescue (SAR) missions and collaboration on oil spill response.

Đây không phải là MOA đầu tiên giữa hai nước, vì mới năm ngoái đây, trưởng Đô đốc chỉ huy PCG Wilfredo Tamayo Tổng thống Benigno Aquino III đã một thỏa thuận với các lực lượng vũ trang của Việt Nam Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm và Cứu nạn Việt Nam, về nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ (SAR) hợp tác về ứng phó sự cố tràn dầu.

http://www.mb.com.ph/articles/338632/maritime-agreement

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn