MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, October 24, 2011

Letter from Vietnamese Scientists to Google’s Executives Bức thư của các khoa học gia người Việt gửi Ban Giám đốc Công ty Google


Letter from Vietnamese Scientists to Google’s Executives
Bức thư của các khoa học gia người Việt gửi Ban Giám đốc Công ty Google
From: Hung Nguyen
Subject: The discrepancy of the border lines between Vietnam and China shown on www.googlemaps.com and www.ditu.google.com
To: eschmidt@google.com, jhanke@google.com, khurowitz@google.com
Received: Monday, 24 October, 2011, 4:23 PM
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA94043
Người gởi: Hung Nguyen
Đề tài: bản đồ TP Lào Cai trên mạng http://ditu.google.com.cn vẫn giữ đường biên giới cắt ngang thành phố của Việt Nam
Người nhận: eschmidt@google.com, jhanke@google.com, khurowitz@google.com
Đã nhận: Thứ Hai, 24 thán 10, 2011, 4:23 PM
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA94043
Attn:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps
c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs
Lưu ý:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps
c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs
Re: the discrepancy of the border lines between Vietnamand Chinashown on http://maps.google.com and http://ditu.google.com
Về việc: Bất nhất về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong trang web www.googlemaps.com và www.ditu.google.com


Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:
During our drafting of a letter concerning China’s current territorial claim of a very large swath of the South China Sea, our colleagues checked to see whether maps in http://maps.google.com would show the same details as those shown by http://ditu.google.com . (Attn: our letter emailed to you on 20 October, 201, attached).
Thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke,
Trong lúc soạn thảo bức thư liên quan đến việc Trung Quốc đang tranh đoạt gần như toàn bộ biển Nam Hoa, anh chị cộng sự viên vào trang mạng www.googlemaps.com kiểm tra xem có gì khác với bản đồ đang lưu trữ trong trang mạng www.ditu.google.com (Lưu ý: đính kèm bức thư chúng tôi email đến ông ngày 20/10/2011).


To our astonishment, the maps in the Google-affiliated websites from China are not the same although they cover the same areas. The map in the http://maps.google.com does not have the so-called “cow tongue” (China’s terminology) dotted line in the South China Sea whereas that in the http://ditu.google.com does.
Chúng tôi rất sửng sốt, những bản đồ lưu trữ trong các trang web liên kết của googlemaps không giống nhau tuy rằng những bản đồ này đều cho cùng khu vực. Bản đồ vùng Biển Đông trong www.googlemaps.com không có lồng thêm đường vẽ đứt đoạn gọi là “lưỡi bò” (một thuật ngữ của Trung Quốc), trong khi đó trong www.ditu.googlr.com xuất phát từ Trung Quốc lại có nó.


We then rechecked the Vietnam-China land border along LaoCaiCitywhich you informed us back in August 2010 that the error had been fixed. Again, the maps show the same discrepancy, that is the map of the LaoCaiCityin http://ditu.google.com still shows the border line cuts through the city while that in http://maps.google.com does not.
Chúng tôi trở lại kiểm tra đường biên giới đất liền dọc theo thành phố Lào Cai mà, vào ngày 02 tháng Tám năm 2011, Giám đốc giao tế Quốc tế của Google đã báo cho chúng tôi rằng sai sót về đường biên giới vẽ cắt ngang thành phố Lào Cai đã được chỉnh sửa. Lại cũng y như vậy, những bản đồ của vùng Lào Cai trong hai trang mạng lại có sự bất nhất tương tự, đó là bản đồ thành phố Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn tiếp tục giữ nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố Lào Cai trong khi đó trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng.


Please review the two maps below to see their distinct differences about the border lines.
Xin xem hai bản đồ dưới đây để thấy sự khác biệt rõ ràng về đường biên giới.
We would like to call your attention to the discrepancies of the maps involved. The maps in http://ditu.google.com clearly favor China, which can be viewed as a serious breach of the principle of neutrality embraced by Google, and a grievous violation to the sovereignty of Vietnam.
Chúng tôi trân trọng lưu ý ông về sự bất nhất về các bản đồ nêu trên. Những bản đồ trong www.ditu.google.com rõ ràng được chỉnh sửa có thiên vị về phía Trung Quốc, mà có thể xem như là sự vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc trung thực mà Google theo đuổi, và là sự vi phạm đau đớn đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.


We would appreciate it if you would look into this matter with a sense of urgency and have the discrepancies resolved in a very short time possible.
Chúng tôi chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc của ông và yêu cầu ông tiến hành chỉnh sửa những bất nhất của các bản đồ trong một thời gian sớm nhất có thể.
We and our fellow Vietnamese from all over the world are anxiously waiting for your reply.
Thank you very much for your consideration.
Yours sincerely,
On behalf of concerned Vietnamese
Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.
Xin cám ơn ông rất nhiều.
Trân trọng,
Thay mặt người Việt quan tâm
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com, savevietnam09@gmail.com ,
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz


LIST OF SIGNATORIES
1
Trinh Khanh Tuoc Ph.D.,New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D.,Australia
Tran Mai Ph.D.,Australia
Tara T. Van Toai Ph.D.,USA
Norman N. VanToai Ph.D.,USA
Tran Minh Phuong M.Tech,Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc.,P.Eng.,Canada
Tran Ba Tuoc M.Com.,Vietnam
11
Bui Viet Long B.E.Mech,Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil,USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food),USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.),USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, NewZealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil,USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A.,P.E.,USA
Truong Nham Ph.D,Australia
21
Truong Kim Ngoc B.E.Chem,USA
Le Ba Hong M.Sc,Australia
Ngo Tung Huynh B,Agr.Sc,Australia
Vu The Hung B.S.Comp.,USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil,USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com.,USA
Nguyen Bich Lien B.A.Edu.,USA
Dinh Mui B.A.Edu.,Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA,MSCIS,USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A.,New Zealand
31
Bui Thi Bich Chau M.A.,USA
Nguyen Thien Nga B.S.Comp.,New Zealand
Do Thi Nhung B.A.Edu.,USA
Nguyen Do Khanh Ph.D.,Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics,USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu,USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation,USA
Vu Quyet M.A.Edu.,USA
Marie Dung Burns M.A.Edu.,New Zealand
Le Thu Lieu B.E.Chem,New Zealand
41
Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED,Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil,Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com,Economics,Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A,New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A,CPEng,Australia
Nguyen Huu The M.E.Mech.,USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service,USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect,Saudi Arabia
Le Quang Long B.E.Mech,New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A.,USA
51
Nguyen Hung B.E.Chem,Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre,Jyvaskyla University,Finland
LIST OF SIGNATORIES
1
Trinh Khanh Tuoc Ph.D.,New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP,E.A.,USA
Nguyen Thuong Son Ph.D.,Australia
Tran Mai Ph.D.,Australia
Tara T. Van Toai Ph.D.,USA
Norman N. VanToai Ph.D.,USA
Tran Minh Phuong M.Tech,Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor,University of Danang,Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc.,P.Eng.,Canada
Tran Ba Tuoc M.Com.,Vietnam
11
Bui Viet Long B.E.Mech,Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil,USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.),New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food),USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.),USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, NewZealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil,USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A.,P.E.,USA
Truong Nham Ph.D,Australia
21
Truong Kim Ngoc B.E.Chem,USA
Le Ba Hong M.Sc,Australia
Ngo Tung Huynh B,Agr.Sc,Australia
Vu The Hung B.S.Comp.,USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil,USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com.,USA
Nguyen Bich Lien B.A.Edu.,USA
Dinh Mui B.A.Edu.,Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA,MSCIS,USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A.,New Zealand
31
Bui Thi Bich Chau M.A.,USA
Nguyen Thien Nga B.S.Comp.,New Zealand
Do Thi Nhung B.A.Edu.,USA
Nguyen Do Khanh Ph.D.,Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics,USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu,USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation,USA
Vu Quyet M.A.Edu.,USA
Marie Dung Burns M.A.Edu.,New Zealand
Le Thu Lieu B.E.Chem,New Zealand
41
Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED,Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil,Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com,Economics,Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A,New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A,CPEng,Australia
Nguyen Huu The M.E.Mech.,USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service,USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect,Saudi Arabia
Le Quang Long B.E.Mech,New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A.,USA
51
Nguyen Hung B.E.Chem,Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre,Jyvaskyla University,Finland
Annex 1: Lao Cai map on www.ditu.google.com
Phụ lục 1: Bản đồ TP Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố
http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.obkvgia.arg/jc-pbagrag/hcybnqf/2011/10/vzntr00257.wct
Annex 2: Lao cai map on www.googlemaps.com
Phụ lục 2: Bản đồ TP Lào Cai trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng
http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.obkvgia.arg/jc-pbagrag/hcybnqf/2011/10/vzntr00427.wctAnnex 3: Letter to Dr Schmidt and Mr. Hanke dated Oct 20th 2011
Phụ lục 3: Lá thư gửi Dr Schmidt và Mr. Hanke ngày 20-10-2011


October 20, 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA94043
Attn:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps
c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs
Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:
20 Tháng Mười 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA94043

Attn:
Tiến sĩ Eric E. Schmidt, Chủ tịch
Ông John Hanke, Giám đốc Google Earth & Maps
c / o: Kate Hurowitz, Giám đốc Truyền thông Toàn cầu & các vấn đề c
ông chúng
Thưa Tiến sĩ Schmidt Ông Hanke:
It has come to our attention that Google maps when accessed from China shows a map of China having the hand drawn dotted line wrongfully claiming almost all of the South China Sea.
http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx
http://ditu.google.cn/?hl=cn
http://ditu.google.com/
Chúng tôi tình cờ nhận thấy rằng bản đồ của Google khi truy cập từ Trung Quốc cho thấy một bản đồ của Trung Quốc đường dứt đoạn vẽ tay tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển Nam Trung Hoa.
http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx
http://ditu.google.cn/?hl=cn
http://ditu.google.com/

This incorrect and premeditated claim by China has been strenuously objected to by all Southeast Asian countries, especially Vietnam and the Philippines, the two countries which are most affected by this aggressive act of Chinese authority. This fabricated map of China with the hand drawn sea territory line, which is dubbed “the cow tongue shape” line, is the subject of on-going protests by not only all the countries in Southeast Asia but also the majority of countries in the world.
Tuyên bố không chính xác và tính toán trước này của Trung Quốc đã bị kịch liệt phản đối tất cả các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, hai nước bị ảnh hưởng nhất do hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bản đồ Trung Quốc ngụy tạo này với đường lãnh hải vé tay, còn được gọi là "đường lưỡi ", chủ đề của các cuộc biểu tình phản đối không chỉ ở tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á mà cònđa số các nước trên thế giới.


As concerned Vietnamese, in concert with the letter we sent to you on September 5, 2011 alerting the inclusion of the “U shape” boundary line by Chinese authority in their national map, we request that you act quickly to have the hand drawn dotted line on South China Sea removed. The longer this falsified dotted border line is shown in your Google maps-China website, the more injurious it is to the integrity of the territory of Vietnam, the Philippines and the other countries in the South China Sea.
Thank you for your prompt consideration.
Yours Sincerely,
Là những người Việt Nam có liên quan, cùng với thư chúng tôi gửi tới các ông ngày 5 tháng 9 năm 2011 cảnh báo sự đưa vào đường "hình chữ U" ranh giới do nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra trong bản đồ quốc gia của họ, chúng tôi yêu cầu các ông hành động nhanh chóng để loại bỏ đường đút đoạn vẽ tay trên biển Nam Trung Quốc. Những sai lệch về đường biên giới đứt đoạn được thể hiện trong trang web bản đồ Google Trung Quốc của các ông càng lâu, thì nó càng gây tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Philippines và các nước khác trong vùng biển Nam Trung Hoa.
Cảm ơn và xin các ông xem xét nhanh chóng.
Trân trọng,


On behalf of concerned Vietnamese,
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz
Thay mặt của người Việt Nam có liên quan,

Hưng Nguyên, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ngô, ngoroberto@gmail.com
Quang Long, longauckland@yahoo.co.nz
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn