MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, October 7, 2011

Japan to call for new maritime security framework at East Asia Summit Nhật Bản kêu gọi khuôn khổ an ninh hàng hải mới tại Hội nghị Thượng đỉnh Đ


Japan to call for new maritime security framework at East Asia Summit

Nhật Bản kêu gọi khuôn khổ an ninh hàng hải mới tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á

TOKYO (Kyodo) -- Prime Minister Yoshihiko Noda is planning to propose launching working-level meetings on maritime security when he attends the East Asia Summit next month in Indonesia in an attempt to counter China's growing assertiveness in regional waters, Japanese officials said Tuesday.

TOKYO (Kyodo) - Thủ tướng Chính phủ Yoshihiko Noda đang có kế hoạch đề xuất tung ra các cuộc họp cấp công tác về an ninh hàng hải khi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng tới ở Indonesia trong một nỗ lực để chống lại sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng biển khu vực, các quan chức Nhật Bản cho biết.

Japan is hoping that the leaders of the Association of Southeast Asian Nations and Australia, China, India, New Zealand, Russia, South Korea and the United States will reach a consensus and include the meetings in the summit's joint communique, the officials said.

Nhật Bản hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ đạt được một sự đồng thuận và bao gồm các cuộc họp để ra thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh, các quan chức cho hay.

Japan believes that the working-level meetings involving senior government officials and experts from the 18 countries will lead to a new multilateral framework to settle maritime disputes in the South China Sea and nearby waters.

Nhật Bản tin rằng các cuộc họp làm việc liên quan đến các quan chức chính phủ cấp cao và các chuyên gia từ 18 quốc gia sẽ dẫn đến một khuôn khổ đa phương mới để giải quyết tranh chấp hàng hải Biển Đông và các vùng biển lân cận.

If the countries agree to hold the meetings, the leaders are expected to discuss establishing a binding code of conduct in the South China Sea, the officials said.

Nếu các nước đồng ý tổ chức các cuộc họp, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc thiết lập một quy tắc ràng buộc ứng xử về Biển Đông, các quan chức này nói.

In a related development, the 10 members of ASEAN are currently in the process of drafting key elements of the code of conduct. Their efforts are aimed at upgrading the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea signed between ASEAN and China in 2002.

Trong một bước phát triển liên quan, 10 thành viên của ASEAN hiện đang trong quá trình soạn thảo các điểm chính của quy tắc ứng xử. Những nỗ lực của họ nhằm mục đích nâng cấp Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002.

ASEAN comprises Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. The EAS currently comprises ASEAN plus China, Japan, South Korea, India, Australia and New Zealand.

ASEAN bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. EAS hiện bao gồm ASEAN cộng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc New Zealand.

Russia and the United States will become part of the EAS at the leaders' meeting on the Indonesian resort island of Bali in mid-November.

(Mainichi Japan) October 5, 2011

Nga và Hoa Kỳ sẽ trở thành bộ phận của cuộc họp lãnh đạo cấp cao Đông Á tại hòn đảo du lịch Bali của Indonesia vào giữa tháng mười.


(Mainichi Nhật Bản) ngày 05 tháng 10 năm 2011

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn