MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, October 12, 2011

India, Vietnam Trying to Clear Tata Project, President Sang Says Ấn Độ, Việt Nam sẽ khai thông dự án Tata, Chủ tịch Sang nóiIndia, Vietnam Trying to Clear Tata Project, President Sang Says

Ấn Độ, Việt Nam sẽ khai thông dự án Tata, Chủ tịch Sang nói

By Tushar Dhara and Abhishek Shanker

October 12, 2011

Tushar Dhara và Abhishek Shanker

12 Tháng 10 2011

Oct. 12 (Bloomberg) -- India and Vietnam are trying to clear Tata Steel Ltd.’s proposed $5 billion factory in the Southeast Asian nation, delayed for more than four years by regulatory hurdles.

12 tháng 10 (Bloomberg) - Ấn Độ và Việt Nam đang cố gắng khai thông dự án nhà máy thép trị giá 5 tỷ đô-la của Tata Steel Ltd tại quốc gia Đông Nam Á này, mà trước đó đã bị trì hoãn trong hơn bốn năm bởi các rào cản pháp lý.

“We understand the importance of the Tata Group,” Vietnam’s President Truong Tan Sang told reporters today in New Delhi. “Indian and Vietnamese officials are trying their best to kickstart the project.”

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của Tập đoàn Tata," Chủ tich nước Việt Nam Trương Tấn Sang nói với các phóng viên ngày hôm nay tại New Delhi. "Các quan chức Ấn Độ và Việt Nam đang cố gắng hết sức mình để khơi động lại dự án."

Vietnam set up a group of officials from the central and provincial governments to resolve land clearance and compensation issues. The group will work with Tata Steel executives to find a solution within a month, Vice Minister of Planning and Investment Dang Huy Dong said on Aug. 31. The proposed factory would rank among Vietnam’s biggest by investment capital.

Việt Nam đã thiết lập một nhóm các quan chức từ chính quyền trung ương tới cấp tỉnh để giải quyết các vấn đề giải phóng mặt bằng và bồi thường. Nhóm này sẽ làm việc với giám đốc điều hành Tata Steel để tìm ra giải pháp trong vòng một tháng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết vào ngày 31 tháng 8. Nhà máy dự kiến sẽ là một trong các nhà máy có vốn đầu tư lớn nhất Việt Nam.

Tata Steel, India’s largest producer, first signed an agreement with Vietnam Steel Corp. in May 2007 to develop a plant with an output capacity of about 4.5 million metric tons a year in coastal Ha Tinh province. The Indian company, which operates in Africa, Europe and Australia, estimated the first phase of the project would be completed by the end of 2010, according to a 2008 press release.

Tata Steel, nhà sản xuất thép lớn nhất của Ấn Độ, lần đầu tiên ký kết một thỏa thuận với Tập đoàn Thép Việt Nam tháng 5 năm 2007 để phát triển một nhà máy với công suất đầu ra khoảng 4,5 triệu tấn một năm tại vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Các công ty Ấn Độ, hoạt động ở châu Phi, châu Âu và Úc, ước tính giai đoạn đầu của dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2010, theo một thông cáo báo chí năm 2008.

Tata Steel would have a minimum 65 percent stake in the project, with Vietnam Steel Corp. and Vietnam Cement Industries Corp. the remainder, according to the 2008 press release. Tata would also hold a 30 percent stake in Thach Khe Iron Ore Joint Stock Company, which would undertake mining in the Thach Khe iron ore mine, according to details on Tata Steel’s website.

Tata Steel sẽ có 65% cổ phần tối thiểu trong dự án, với Việt Nam Steel Corp và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam giữ phần còn lại, theo thông cáo báo chí năm 2008. Tata cũng sẽ giữ 30% cổ phần trong Công ty Cổ phần mỏ sắt Thạch Khê, mà sẽ tiến hành khai thác quặng sắt Thạch Khê, theo thông tin chi tiết trên trang web của Tata Steel.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn