MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Ice in the Arctic is thawing unprecedentedly Băng Bắc Cực tan nhanh chưa từng thấy


Ice in the Arctic is thawing unprecedentedly

Băng Bắc Cực tan nhanh chưa từng thấy

The melting of a great amount of ice in the North Pole is the most foolproof evidence for the global warming. What some scientists has proclaimed recently is more alarming. It is declared that the ice block in this area is thawing at an unprecedented speed.

Sự tan chảy của một lượng lớn băng tại Bắc Cực là bằng chứng rõ nét nhất của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Điều đáng lo ngại hơn nữa là các nhà khoa học vừa tuyên bố là các tảng băng ở đây đang tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Dr. James Screen, a scientist at the Faculty of Earth science in Melbourne University, Australia said that in 2007, the melting speed of ice in the Arctic reached the record level. Then, the ice layer was recovered partially but it still remained the tendency of rapid melting.

Tiến sĩ James Screen làm việc tại Khoa nghiên cứu Khoa học Trái Đất, Đại học Melbourne của Australia, cho biết năm 2007, băng ở Bắc Cực đã tan ở mức kỷ lục. Sau đó, lớp băng đã được phục hồi một phần nhưng vẫn có xu hướng tan rất nhanh.

Climate researchers are following closely the summer in the North Pole.

Các nhà nghiên cứu đang theo dõi sát sao mùa hè ở Bắc cực

However, in 2011, the rate of melting ice is even faster.

Tuy nhiên, trong năm 2011, tốc độ băng tan thậm chí còn nhanh hơn.

The North Pole is getting warm at the fastest speed in the earth. Scientists said that during the past 30 years, the amount of ice in the North Pole decreased gradually. But, in the last decade, the rate of melting ice is higher and higher.

Bắc Cực là vùng ấm lên nhanh nhất trên Trái Đất. Các nhà khoa học cho biết trong 30 năm qua, lượng băng ở Bắc Cực sụt giảm một cách từ từ. Tuy nhiên, trong thập kỷ vừa qua, tốc độ băng tan ngày càng gia tăng.

Dr. James Screen together with his colleagues has also analyzed the amount of falling snow in the Arctic’s seas in the past 30 years. He said that when the atmosphere is warmer, snow will be replaced by rain. This is one of the reasons leading to a raise of melting speed to a large extent.

Tiến sĩ James Screen và các đồng nghiệp cũng phân tích lượng tuyết rơi ở vùng biển Bắc Cực trong 30 năm qua. Ông cho biết, khi bầu không khí ấm lên, tuyết sẽ được thay thế bởi mưa. Đây là một nguyên nhân làm tăng tốc độ tan băng trên diện rộng.

According to an estimation of Dr. Screen’s research team published on Climate Dynamics magazine and reported in front of 4.000 earth researchers in Melbourne, the decline of the snow may be the cause making a haft meter of ice melt in summer. The ice layer in the North Pole is averagely one meter thick, so the fact that a half of it thawing in summer is worrying.

Theo kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Screen, công bố trên tạp chí Climate Dynamics và được thuyết trình trước 4.000 nhà khoa học nghiên cứu về Trái Đất tại Melbourne, sự suy giảm nhanh chóng của lượng tuyết có thể là nguyên nhân làm tan khoảng nửa mét băng vào mùa hè. Lớp băng Bắc Cực có độ dày trung bình khoảng một mét, vì vậy, 1/2 mét băng bị tan trong mùa hè là rất đáng lo ngại.

Dr. Anny Cazenave, working for France universe research organization, also presented new data about the increase in sea level. Photos taken from satellites showed that sea water is rising high at the global average rate of 3.3 mm per year, which doubled the rate in some decades ago.

Tiến sĩ Anny Cazenave, Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Pháp, cũng trình bày những số liệu mới nhất về sự gia tăng mực nước biển. Các hình ảnh theo dõi từ vệ tinh cho thấy nước biển đang dâng cao ở mức trung bình toàn cầu là 3,3 mm/năm, gấp đôi tỉ lệ tăng cách đây vài thập kỷ.

Dr. Cazenave considered that there will be a continuous rise of the sea level in the future due to the earth’s warming. According to her, the amount of melting ice is only account for 2/3 of the rise in sea level. The other cause is thermal dilatation in which warm water occupied more volume.

Tiến sĩ Cazenave nhận định rằng mực nước biển sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai do hiện tượng ấm lên của Trái Đất. Theo bà, lượng băng tan chỉ là nguyên nhân gây ra 2/3 mực nước biển tăng. Số còn lại là do sự giãn nở vì nhiệt - nước ấm chiếm thể thích lớn hơn.


Translated by Minh Thu

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn