MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Sunday, October 2, 2011

HUMAN ANATOMY - GIẢI PHẪU NGƯỜI

1.

Human Anatomy (7th Edition) (2011)

Frederic H. Martini, Michael J. Timmons, Robert B. Tallitsch

LINKS: 1 2 3 4

2.

The Gale Encyclopedia of Medicine, Fourth Edition

LINKS: 1

3.

Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function, 5th edition
Kenneth S.
Saladin

LINKS 1 2


4.

Core Anatomy-Illustrated

LINKS: 1 2 3

5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.



33.



34.



35.



36.



37.



38.



39.



40.



41.



42.



43.



44.



45.



46.



47.



48.



49.



50.



No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn