MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 2, 2011

HUMAN ANATOMY - GIẢI PHẪU NGƯỜI

1.

Human Anatomy (7th Edition) (2011)

Frederic H. Martini, Michael J. Timmons, Robert B. Tallitsch

LINKS: 1 2 3 4

2.

The Gale Encyclopedia of Medicine, Fourth Edition

LINKS: 1

3.

Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function, 5th edition
Kenneth S.
Saladin

LINKS 1 2


4.

Core Anatomy-Illustrated

LINKS: 1 2 3

5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn