MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 16, 2011

A German Ghost Town in the Heart of China Một thành phố ma giữa lòng đất nước Trung Hoa

pt" valign="top" width="312">

Một thành phố ma giữa lòng đất nước Trung Hoa

A German Ghost Town in the Heart of China

By Xifan Yang

Xifan Yang

Der Spiegel

Tạp chí Đức: Der Spiegel

Half-timbered buildings and medieval romance -- that's what the Chinese wanted. But the architecture firm Speer thought it knew better, and built a modern German residential quarter on the outskirts of Shanghai. Now that it is complete, though, nobody wants to live there. Even Oktoberfest was cancelled.

Những tòa nhà nửa gỗ lcái vẻ ãng mạn thời trung cổ - đó là những gì người Trung Quốc muốn. Nhưng công ty kiến ​​trúc Speer nghĩ rằng nó biết tốt hơn, và họ đã xây dựng một khu dân hiện đại kiểu Đức ở vùng ngoại ô của Thượng Hải. Mặc dù bây giờ nó đã được hoàn thành nhưng chẳng ai muốn sống ở đó. Ngay cả Oktoberfest cũng đã bị đình chỉ.

Bronze statues of German poets Goethe and Schiller stand in a cobblestone square.

Tượng Goethe và Schiller giữa một quảng trường lát đá cuội

Johann Wolfgang von Goethe is posing in his tailcoat and laurel wreath, while Friedrich Schiller next to him is clutching a scroll. The two bronze statues proudly guard a cobblestone square surrounded by trees. "Passersby keep asking me who these two gentlemen are," says one café owner waiting for customers on a scorching late summer day. "Should one know them?"

Johann Wolfgang von Goethe mặc áo dài đuôi tôm đứng trong tư thế tay cầm vòng quyệt quế còn bên cạnh ông là Friedrich Schiller tay cầm một cuộn giấy viết. Hai bức tượng đồng trấn giữ uy nghi một quảng trường lát đá cuội vây quanh là cây cối. "Người qua đường thường xuyên hỏi tôi đây là những người nào", một chủ tiệm cà phê đang ngóng khách trong một ngày cuối hạ nóng như thiêu nói. "Giá mà họ biết hai con người đó là ai?"

Germany's greatest poets have been supplanted into a strange country. The square isn't in Weimar or Heidelberg after all. Rather, it is in a suburb of Shanghai. Anting German Town, 30 kilometers from the Chinese metropolis, is a typical German residential district built in China as an experiement that isn't working.

Người ta đã đem hai thi sĩ vĩ đại nhất của nước Đức đến đặt ở một đất nước xa lạ. Rút cục quảng trường này đâu phải là ở Weimar hay Heidelberg. Quảng trường nằm tại một thị trấn ngoại ô của Thượng Hải. Thị trấn Đức Anting cách đô thị khổng lồ kia của Trung Quốc 30 km là một quận dân cư điển hình kiểu Đức được xây dựng thí điểm ở Trung Quốc nhưng không thành công.

The Post

Nhà bưu điện

Indeed, it is a ghost town. The streets are deserted, a bored security guard sits in his hut, For Sale signs are everywhere. The post office is finished and the postbox says "Collection Once Daily." But you wouldn't be wise to throw a letter in because it has yet to be emptied and the post office remains closed for business.

Trông nó đúng là một thành phố ma. Đường phố vắng tanh bóng người, một nhân viên bảo vệ đang ngồi buồn thiu trong trạm gác, khắp nơi chỗ nào cũng thấy trưng biển "Bán nhà". Nhà bưu điện thì đã xây xong và trên hòm thư có dòng chữ "Mỗi ngày lấy thư một lần". Nhưng đừng có dại mà quẳng thư vào đó bởi vì từ lúc nhà bưu điện được hoàn thành đến nay người ta chưa một lần mở hòm thư, còn nhà bưu điện thì vẫn đóng cửa.

Colorful facades, functional buildings. Anting German Town, a satellite town near Shanghai, covers one square kilometer. It was designed by German archicture firm Albert Speer und Partner as the replica of a modern German residential district.

Mặt tiền đầy màu sắc, các tòa nhà chức năng. Thị trấn ĐứcAnting , một thị trấn vệ tinh ở gần Thượng Hải, coa diện tích một cây số vuông. được thiết kế bởi công ty Đức Albert Speer und Partner Speer bản sao của một khu dân cư hiện đại của Đức.

If this were the Wild West, tumbleweed would be rolling down the street.

Nếu đây mà là vùng Viễn Tây xa xưa của nước Mỹ thì có lẽ cỏ dại đã mọc lan ra cả đường phố.

Anting German Town looks like a new residential district in Stuttgart or Kassel, with buildings three to five storeys high in the functional Bauhaus style -- plain facades in orange and lime green, inner courtyards with trees and bushes. So far the district covers an area of one square kilometer. The plan is to expand it to five square kilometers.

Thị trấn kiểu Đức Anting nom giống như một quận dân cư ở Stuttgart hoặc Kassel, những tòa nhà cao từ ba đến năm tầng được xây theo phong cách kiến trúc chức năng Bauhaus: mặt tiền phẳng lỳ được sơn màu da cam và vàng chanh, mỗi tòa nhà đều có sân trong có trồng cây to và bụi cây thấp. Hiện nay thị trấn này có diện tích một cây số vuông. Theo kế hoạch thì nó sẽ được mở rộng tới 5 cây số vuông.

The district was designed in 2001 by the Frankfurt-based architecture firm Albert Speer & Partner. Speer is the son of the eponymous architect who was Hitler's chief architect and minister of armaments and war production during World War II.

Thị trấn do hãng kiến trúc Albert & Partner có trụ sở ở Frankfurt vẽ kiểu. Speer là con trai của Kiến trúc sư tên tuổi từng là Kiến trúc sư trưởng của Hitler trong Thế chiến II.

It is a ghost town. Its streets are deserted. Hardly anybody seems to live here.

Quang cảnh thành phố ma

The district is a few kilometers from the old city center of Anting, a busy satellite town of Shanghai crowded with tall, faceless buildings. It is close to Automobile City which contains VW's Chinese plant, car components factories, research institutions and Shanghai's Formula One race track.

Khu vực này cách trung tâm thành phố cũ của Anting một vài cây số, một thị trấn vệ tinh của Thượng Hải bận rộn đông đúc với các tòa nhà cao, không có gì đặc sắc. Nó nằm gần thành phố ô tô, trong đó có nhà máy VW Trung Quốc, nhà máy phụ tùng xe hơi, các tổ chức nghiên cứu một đường đua công thức một của Thượng Hải.

Copying European cities is en vogue in China. There are several near Shanghai, including Thames Town, which evokes Victorian England and boasts red telephone boxes, and Holland Town, which has an obligatory windmill next to narrow brick houses. In southern China, the village of Hashitate is being built, an exact copy of the Austrian village of Hallstatt which is a UNESCO World Heritage Site.

Sao chép các thành phố châu Âu đang là trào lưu mới nhất ở Trung Quốc hiện nay. Xung quanh Thượng Hải có vài thành phố sao chép như vậy: Thị trấn Thames gợi lại nước Anh thời Nữ hoàng Victoria với những buồng điện thoại công cộng sơn đỏ chót, thị trấn Hà Lan đương nhiên có một chiếc cối xay gió nằm bên cạnh những ngôi nhà be bé xây bằng gạch. Ở miền Nam Trung Quốc làng Hashitate đang được xây dựng, đó là một phiên bản sao chép nguyên xi ngôi làng Hallstatt của Áo đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Demand for Clichéd Replica Towns

Nhu cầu sao chép thành phố

The Chinese developers originally had a clichéd German town in mind for Anting, with half-timbered houses and arched gates , but the German architects persuaded the city administration to let them build a model district that represented modern, environmentally-friendly Germany, with double-glazing and central heating instead of Black Forest romance.

Giới phát triển bất động sản của Trung Quốc ban đầu muốn có một bản sao nguyên xi một thị trấn Đức với những ngôi nhà có tường bằng khung gỗ và cổng vòm, nhưng các kiến trúc sư Đức đã thuyết phục chính quyền thành phố cho phép họ xây dựng một thị trấn dựa trên mô hình một thị trấn Đức thân thiện với môi trường, cửa sổ hai lớp kính và tòa nhà có hệ thống sưởi trung tâm thay vì kiểu nhà theo phong cách La Mã thường thấy ở vùng Rừng Đen ở nước Đức.

[clip_image010%255B4%255D.jpg]

The Chinese wanted to replicate the romance of a Black Forest town, and ended up getting this -- functional, well-insulated buildings.

Bắt chước nhà ở vùng Rừng Đen (Schwarzwald nằm ở Tây Nam nước Đức)

The problem is that hardly anyone wants to live here. The plan was for 50,000 people to live in Anting. "The city was intended to be completed in 2008," says Johannes Dell, Speer's representative in China. But only the first portion has been built. In the evenings, there are hardly any lights on in the apartment blocks.

Vấn đề là hầu như chẳng có ai muốn sống ở đây cả. Quy hoạch được dự kiến dành cho 50 ngàn người sinh sống tại Anting. "Thị trấn dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2008", Johannes Dell, đại diện của Speer tại Trung Quốc nói. Nhưng tới nay chỉ mới xây được một phần. Ban đêm hầu như không có ánh sáng điện ở các khu nhà căn hộ.

Although the development company insists that most of the apartments have been sold, city planners estimate than only one in five homes is occupied.

Mặc dù các công ty phát triển nhà nhấn mạnh rằng hầu hết các căn hộ đã được bán, các nhà quy hoạch thành phố ước tính chỉ có một phần năm số nhà có người ở.

Apart from the forlorn statues of Goethe and Schiller, there is barely a trace of German culture in Anting. The annual Oktoberfest, which bands from Germany used to travel to, has been cancelled. A German pub and a German bakery also shut down. The manager of the only German restaurant in the area, the "Wirtshaus," lives in the new district, but his restaurant is in the old town. "There's more going on there," he says.

Ngoài hai bức tượng Goethe and Schiller đứng cô độc, hầu như chẳng có một dấu vết nào của văn hóa Đức tại Anting cả. Lễ hội bia hàng năm Oktoberfest, với các ban nhạc của Đức sẽ sang, đã bị hủy bỏ. Một quán rượu Đức và một tiệm bánh ngọt Đức đã đóng cửa.

Bad Feng Shui

Phong thỷ tồi

Yu X, a real estate agent in Anting, is well aware of the problem. She doesn't have much to do, so she has plenty of time to give a guided tour. She strides briskly along the streets and leads me into an apartment building that looks unfinished.

Yu X, một môi giới bất động sản tại Anting hiểu rất rõ vấn đề. Bà đưa chúng tôi tới một căn hộ nom có vẻ như chưa được hoàn thiện. "Không bán được", bà Yu nói. "Chẳng ai chịu mua căn hộ này từ nhiều năm nay rồi". Bà giải thích lý do: người Trung Quốc thích nhà của họ quay mặt về hướng Bắc và hướng Nam – về phong thủy như thế sẽ tốt hơn.

The key gets stuck in the lock and Yu has trouble opening the door. When she finally manages it, we are met by an unhealthy smell of construction materials and chemicals, bare concrete walls, unfitted pipes and spider webs. "Impossible to sell," says Yu. "No one has been in this apartment for years." Then she explains why: the windows face east and west. The Chinese prefer their homes to have windows facing north and south -- that's better Feng Shui.

Chìa khóa bị mắc kẹt trong khóa và Yu gặp rắc rối khi mở cửa. Khi cô cuối cùng mở được cửa, chúng tôi được chào đón bởi một mùi hôi của vật liệu xây dựng và hóa chất, các bức tường bê tông chưa tô trát, đường ống chưa lắp đặt và mạng nhện. "Không thể bán được", bà Yu cho biết. "Không ai ở trong căn hộ này nhiều năm nay." Sau đó, bà giải thích lý do tại sao: cửa sổ ở đây hướng về phía đông và phía tây. Người Trung Quốc thích nhà họ có cửa sổ phía bắc và phía nam - Phong Thủy như thế là tốt hơn.

Yu, 52, knows Anting like the back of her hand. She moved here in 2006, just after the first buildings had been finished. "Apartment prices were comparatively low," she says, "and the surroundings are pretty." Anting has no walls or barbed wire, which are common in modern Chinese residential estates. Instead, it offers green spaces, canals and ponds.

Yu, 52 tuổi, thuộc thị trấn Anting như lòng bàn tay. Bà dọn đến đây từ năm 2006 "Giá mua căn hộ ở đây hồi đó rẻ hơn bây giờ", bà kể, "và quang cảnh xung quanh lại đẹp nữa". Anting không có tường hoặc dây thép gai như thường thấy ở các khu dân cư ở Trung Quốc. Anting lại còn có nhiều cây xanh, kênh và hồ nước.

"We wanted to break the monotony that marks many cities in China," says architect Johannes Dell. The firm tried to create open spaces and transparency "with missionary zeal," he says. The big courtyards and broad alleys testify to that ambition. But today he has to concede: "The Chinese weren't interested."

"Chúng tôi muốn phá vỡ sự đơn điệu thường thấy ở các thành phố ở Trung Quốc", Kiến trúc sư Johannes Dell nói. Hãng của ông đã cố gắng tạo những khoảng không gian trống và sáng sủa, bằng "nhiệt huyết của các nhà truyền giáo" ông nói. Những khoảng sân rộng rãi và lối đi rộng đã chứng minh cho tham vọng nói trên. Nhưng hôm nay thì ông buộc phải thú nhận: "Người Trung Quốc chẳng hề quan tâm tới chuyện đó".

Wang Zhijun, city planner at Tonji University Shanghai, praised the German concept as aesthetic and "well thought through" -- in theory. But in practice, the project failed because of a lack of infrastructure. Last year a new local train station was opened, but in the old center of Anting. Only a road leads from there to Anting German Town. The district is cut off and surrounded by industrial districts and wasteland. It is like a "foreign body" for the rest of the city, says Wang.

Wang Zhijun, chuyên gia quy hoạch tại Đại học Tonji ở Thượng Hải đã ca ngợi quan niệm của người Đức là có tính thẩm mỹ và "được tính toán thấu đáo" – trên lý thuyết. Nhưng trên thực tế thì dự án đã thất bại bởi vì không có cơ sở hạ tầng. Năm ngoái một trạm xe lửa nội đô được khánh thành, nhưng không phải ở đây. Người ta chỉ làm đường đi tới trạm xe lửa đó. Thị trấn Anting bị chia cắt nằm lọt thỏm giữa các khu công nghiệp và bãi đất hoang. Nó giống như một "thi thể ngoại lai" ông Wang nói.

'Management Disaster' và rác rưởi

“Quản lý tai họa”

Five years after the first residents moved in, construction materials and rubble are still piled up in front of the large shopping center, which is virtually empty. It stands next to a very German town hall square featuring a church in the Bauhaus style with a tower and a nave made of light gray concrete. Wang says the wrong priorities were made here: "Who needs a church if there's not even a school of a hospital?"

Đã năm năm sau khi những cư dân đầu tiên chuyển đến thị trấn Anting thế mà vật liệu xây dựng và gạch ngói vụn vẫn nằm chất đống trước mặt khu trung tâm mua bán khổng lồ hầu như không một bóng người. Trung tâm mua bán này nằm gần một quảng trường được làm gần giống hệt một quảng trường ở Đức có tòa thị chính và một nhà thờ xây theo phong cách Bauhaus có một tháp và gian giữa được xây bằng bê tông nhẹ màu ghi. Wang nói rằng việc xây dựng các công trình ưu tiên này là điều sai lầm: "Ai cần đến Nhà thờ cơ chứ nếu như ở đây không có đến thậm chí một trường học hay bệnh viện?".

Johannes Dell concedes that his firm was "inexperienced in business with China" when it signed the contract. The Chinese had kept on promising to provide the necessary infrastructure, but nothing happened. He openly refers to it as a "management disaster."

Johannes Dell thừa nhận hãng của ông "không có kinh nghiệm làm ăn với Trung Quốc" vào thời điểm họ ký hợp đồng. Phía Trung Quốc liên tục hứa sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng, thế nhưng họ chẳng làm gì cả. Dell nói thẳng ra là đây là một "thảm họa về quản lý".

Yu X explains what that means for the residents. Rubbish bags are piled up along the streets next to overflowing trash cans that aren't emptied for days. At first there were many fish in the canal, but the water has turned green since local fast food restaurants started pouring their waste water into it. No one stopped them.

Yu X giải thích việc thiếu cơ sở hạ tầng tác động thế nào tới dân cư. Túi rác được chất thành đống ngoài phố bên cạnh những thùng rác đầy tràn mà nhiều ngày chẳng có người đến lấy rác đi. Thời gian đầu có rất nhiều cá dưới kênh, nhưng nước dần dần biến thành màu xanh vì các quán ăn xả nước thải xuống đó. Không ai ngăn chặn họ cả.

Yu and other neighbors have complained countless times to the management firm. To no avail. And the local authority won't allow them to set up a residents' association. A further problem is that the area designated for the second phase of construction is being used as a car park for new cars manufactured by the VW plant next door. Every day VW workers race through the streets at 100 kilometers (60 miles) and hour, says Yu. "But no one will do anything about it until someone gets run over."

Yu và hàng xóm đã khiếu nại Ban quản lý khu chung cư không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng kết quả gì hết. Chính quyền địa phương lại không cho phép người dân tự thành lập ban đại diện. Một vấn đề nảy sinh là, cái khu vực dự kiến cho thi công của giai đoạn hai thì nay đang được dùng tạm làm bãi để xe hơi mới lắp ráp của Nhà máy lắp ráp xe Volkswagen ở gần đó. Hàng ngày công nhân của nhà máy này lái xe dọc theo những con phố với tốc độ dễ đến trăm km/giờ, Yu nói. "Nhưng chẳng ai làm gì được trừ phi có người bị chẹt chết".

Dell, the architect, puts a brave face on it. Sooner or later, people will move to Anting German Town, he says, because real estate prices in Shanghai have become unaffordable. Anting, he says, was a misunderstanding from the start: "The Chinese didn't want a German town. They just wanted a town that looks like a German town."

Kiến trúc sư Dell nói họ đã bị nhầm ngay từ đầu: "Phía Trung Quốc không muốn có một thị trấn Đức. Họ chỉ muốn một thị trấn nom hao hao một thị trấn của Đức".


Passersby in this ghost town tend to be on their way to the nearby plant of VW. As a result, new German vehicles are a common sight in Anting German Town.

Những chiếc xe như thế này hàng ngày phóng với tốc độ trăm km giờ qua thị trấn ma

Speer, he added, wouldn't accept such a model city contract again.

Ông nói thêm, Speer sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một hợp đồng như thế này nữa đâu.The plan, devised in 2001, was for the district to attract thousands of people.

The plan, devised in 2001, was for the district to attract thousands of people.

With its canal, ponds and green spaces, it contrasts with the high walls and...


"We wanted to break the monotony that marks many cities in China," says Speer...


The annual Oktoberfest, which bands from Germany used to travel to, has been...


There's more going on in the old district of Anting, says the Wirtshaus manager.Even the graffiti was planned. "The Chinese didn't want a German town. They...


A park in Anting German Town. City planners estimate that only one in five...


Construction materials litter the pavements. Parts of the town still look...


Real estate agent Yu X showing an unfinished flat. "Impossible to sell," says...

Translated by Phạm Anh Tuấn

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,791392,00.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn