MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 30, 2011

Ai Weiwei Absent' exhibition opens in Taipei Ngãi Vị Vị vắng mặt tại triển lãm Đài BắcAi Weiwei Absent' exhibition opens in Taipei

Ngãi Vị Vị vắng mặt tại triển lãm Đài Bắc

Dissident Chinese artist Ai Weiwei is the subject of a new eponymously-titled exhibition 'Ai Weiwei Absent', which opened today at Taipei's Fine Arts Museum.

Nghệ sĩ bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc Ai Weiwei là chủ đề của một triển lãm có cái tên ông "Ai Weiwei Không có mặt”, mở cửa ngày hôm nay tại Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc.The exhibition features 21 works, from 1983 to present, including photographs, installation pieces, videos, 12 bronze heads representing Chinese zodiac symbols and a new piece 'Forever Bicycles' - consisting of over 1,000 made-in-Shanghai Forever bicycles, reflecting China’s social changes, and state of flux.

Triển lãm trưng bày 21 tác phẩm, sáng tác từ năm 1983 đến nay, bao gồm cả hình chụp, tác phẩm sắp dặt, video, 12 tượng đồng hình đầu đại diện cho các biểu tượng cung hoàng đạo Trung Quốc và một tác phẩm mới 'Xe đạp Vĩnh cửu"- bao gồm hơn 1.000 chiếc Xe đạp Vĩnh cửu sản xuất tại Thượng Hải, tác phẩm phản ánh những thay đổi của xã hội Trung Quốc, và tình trạng thông thương.

In a written apology for his absence, Ai called it a test for his exhibition. “It is not necessary for an artist to be present at his own exhibition. An exhibition is an instance of communication through displayed objects. I don't think my absence will in any way affect the exhibition. If it did, the need for such a absence would then become more evident.”

Trong một lời xin lỗi bằng văn bản về sự vắng mặt của mình, ông Ngãi gọi nó là một thử nghiệm cho triển lãm của mình. "Không nhất thiết là nghệ sĩ phải có mặt tại triển lãm riêng của mình. Một cuộc triển lãm là một biểu hiện giao tiếp thông qua các tác phẩm được trưng bày. “Tôi không nghĩ rằng sự vắng mặt của tôi sẽ ảnh hưởng đến triển lãm về bất cứ phương diện nào. Nếu có, thì nhu cầu vắng mặt đó đó sẽ trở nên rõ ràng hơn."

In April of this year Ai was detained by the Chinese government on tax evasion charges. Although released in June, he is prohibited from leaving Beijing.

Tháng Tư năm nay, ông Ngãi Ai bị giam giữ bởi chính phủ Trung Quốc về tội trốn thuế. Mặc dù được tha vào tháng Sáu, ông bị cấm rời khỏi Bắc Kinh.

The three-month 'Ai Weiwei Absent' show highlights what the artist refers to as "part of my art, my portfolio and my cultural state."

Triển lãm "Ai Weiwei Không có mặt” kéo dài ba tháng này có các điểm nhấn mà nghệ sĩ gọi là" một phần của nghệ thuật của tôi, cặp hồ sơ của tôi và trạng thái văn hóa của tôi."

http://www.no-endeavour.cc/2011/10/ai-weiwei-absent-exhibitions-opens-in.html


Pichi Chuang / Reuters

A woman looks at an art installation named "Forever Bicycles" by dissident Chinese artist Ai Weiwei during a media preview of the "Ai Weiwei Absent" exhibition in Taipei, October 28, 2011. The exhibition is scheduled to run from October 29, 2011 to January 29, 2012 at the Taipei Fine Arts Museum, and features 21sets of Ai's works, including installation pieces, photography, sculpture, and videos.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn