MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, October 28, 2011

Daily aspirin 'blocks bowel cancer' - Aspirin ngăn chặn ung thư ruột

Aspirin

Does an aspirin a day keep the cancer surgeon away?

Một viên aspirin mỗi ngày giúp ngăn chặn ung thư?

By James Gallagher Health reporter, BBC News.

James Gallagher Health, BBC.

A daily dose of aspirin should be given to people at high risk of bowel cancer, say scientists.

Two pills a day for two years reduced the incidence of bowel cancer by 63% in a group of 861 at-risk patients, a study reported in The Lancet said.

Newcastle University's Prof Sir John Burn, who led the study, said the evidence "seems overwhelmingly strong".

Other experts said the findings added to a growing body of proof that aspirin could be used in the fight with cancer.

The study was conducted on 861 patients with Lynch syndrome, which affects one in every 1,000 people.

Theo các nhà khoa học, liều dùng aspirin mỗi ngày nên áp dụng cho những người có nguy cơ cao về ung thư ruột.

Hai viên aspirin mỗi ngày trong 2 năm đã làm giảm tỉ lệ ung thư ruột đến 63% trong nhóm 861 bệnh nhân có nguy cơ, một cuộc khảo sát công bố trên tạp chí The Lancet cho biết

Giáo sư Sir John Burn thuộc Đại học Newcastle, người chỉ đạo nghiên cứu, nói rằng bằng chứng này “có tính áp đảo mạnh mẽ”.

Các nhà nghiên cứu khác thì cho rằng khám phá này thêm lần nữa chứng minh rằng aspirin có thể được dùng để chống lại bệnh ung thư. Nghiên cứu được tiến hành trên 861 bệnh nhân mắc hội chứng Lynch, ảnh hưởng 1/1000 người.

They struggle to detect and repair damaged DNA which means they are more likely to develop a range of cancers including those of the bowel, womb and stomach.

Họ nỗ lực tìm kiếm và sửa chữa DNA bị tổn thương mà có khả năng gây ra các loại ung thư bao gồm cả ung thư ruột, ung thư tử cung và ung thư dạ dày.

'Good deal'

When looking at all patients in the trial, those in the group given 600 milligrams of aspirin every day developed 19 tumours compared to 34 tumours in the other "control" group, a reduction of 44%.

'Thế là tốt’

Theo dõi các bệnh nhân tham gia thí nghiệm cho thấy nhóm dùng 600mg aspirin mỗi ngày chỉ 19 trường hợp phát triển khối u so với con số 34 ở nhóm còn lại, giảm 44%.

When the researchers looked at just those patients who took the medication for at least two years the reduction was 63%.

Theo quan sát của các nhà nghiên cứu, những bệnh nhân dùng thuốc trong ít nhất hai năm thì giảm đến 63%.

There was also an effect on other cancers linked to Lynch syndrome, which fell by half in the treatment group.

Tác dụng này cũng được nhận thấy ở những bệnh ung thư khác có liên quan đến hội chứng Lynch, giảm một nửa trong nhóm điều trị.

Prof Sir John Burn, from Newcastle University, said there were 30,000 adults in the UK with Lynch syndrome.

Giáo sư Sir John Burn thuộc Đại học Newcastle, nói rằng có đến 30.000 người trưởng thành mắc hội chứng Lynch ở Anh.

If all were given the treatment he said it would prevent 10,000 cancers over 30 years and he speculated that this could possibly prevent 1,000 deaths from the disease.

Nếu tất cả họ đều được chữa trị bằng cách này, thì có thể ngăn ngừa 10.000 ca ung thư trong 30 năm, ông dự báo khả năng ngăn ngừa 1000 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

However, there would also be side effects.

Tuy nhiên, thuốc cũng sẽ có tác dụng phụ.

"If we can prevent 10,000 cancers in return for 1,000 ulcers and 100 strokes, in most people's minds that's a good deal," he said.

"People who've got a clear family history of, particularly, bowel cancer should seriously consider adding low dose aspirin to their routine and particularly those people who've got a genetic predisposition."

“Nếu ta ngăn được 10.000 ca ung thư bù lại cho 1000 trường hợp loét và 100 trường hợp đột quỵ, thì trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, đó là chuyện tốt lành,” ông nói.

“Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh, đặc biệt đối với ung thư đường ruột nên nghiêm túc xem xét việc dùng lượng liều thấp aspirin thường quy, đặc biệt đối với những người mang gen bệnh.”

Aspirin is already well known to reduce the risk of heart attack and stroke in high risk patients.

Other studies over the past two decades have suggested the pain killer reduced cancer risk, but this was the first randomised control trial, specifically for aspirin in cancer, to prove it.

Aspirin được biết đến với tác dụng làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ ở những người có nguy cơ cao.

Những cuộc nghiên cứu trong hai thập kỉ qua cho thấy thuốc giảm đau đã làm giảm nguy cơ ung thư, nhưng đây chỉ là lần đầu tiên thử nghiệm ngẫu nhiên, đặc biệt đối với aspirin trong điều trị ung thư, để chứng mình điều đó.

In 2010, a study suggested patients given aspirin had a 25% lower risk of death during that trial.

Năm 2010, một cuộc nghiên cứu chỉ ra những bệnh nhân dùng aspirin sẽ giảm 25% nguy cơ tử vong trong quá trình điều trị.

Prof Peter Rothwell, from Oxford University, who conducted that study said the latest research "certainly helps to build a consistent picture, all pointing in the same direction that there is a link with cancer".

Giáo sư Peter Rothwell, từ Đại học Oxford, người tiến hành cuộc nghiên cứu này nói rằng cuộc khảo sát cuối cùng “chắc chắn sẽ giúp xây dựng bước tranh nhất quán chỉ ra mối liên quan với bệnh ung thư.”

Cancer Research UK's Prof Chris Paraskeva said: "This adds to the growing body of evidence showing the importance of aspirin, and aspirin-like drugs, in the fight against cancer."

Giáo sư Chris Paraskeva, Trung tâm nghiên cứu Ung thư Anh Quốc, cho rằng “Điều này tạo ra thêm bằng chứng cho thấy vai trò quan trọng của aspirin, và những loại thuốc tương tự aspirin, trong phòng chống ung thư.”

'Balanced argument'

"I think where we're headed for is people that are in their 50s and 60s would look very seriously at adding a low dose aspirin to their daily routine because it's giving protection against cancer, heart attack and stroke.

‘Lập luận cân bằng’

“Tôi nghĩ rằng đối tượng mà chúng ta hướng đến là những người ở độ tuổi 50 và 60, họ sẽ nhìn nhận nghiêm túc việc thêm lượng thấp aspirin mỗi ngày bởi nó sẽ bảo vệ họ khỏi ung thư, bệnh tim mạch và đột quỵ.

One of the questions asked by the research into aspirin was whether healthy people with no family risks should take the drug.

Một trong những câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu aspirin là liệu những người không có tiền sử gia đình về nguy cơ mắc bệnh có nên dùng thuốc không.

The lower the risk of heart attack or cancer, the lower the benefit of taking aspirin, yet there are still potentially deadly side effects.

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư càng thấp thì lợi ích của việc dùng aspirin càng thấp, rõ ràng vẫn có tác dụng phụ có thể gây chết người.

Sir John said that it was a "finely balanced argument" and that he decided the risks were worth it for him.

Sir John cho rằng có một “luận cứ cân bằng tinh tế” cho phép ông khẳng định nguy cơ là có thật.

"But if they do that they've got to have their eyes wide open. They will increase their risk of ulcers and gastrointestinal bleeds and very rarely they will have a stroke caused by the aspirin."

“Tuy nhiên nếu họ muồn dùng, họ phải luôn cảnh giác. Bởi nguy cơ viêm loét và xuất huyết đường tiêu hóa sẽ tăng, và rất hiếm gặp một cơn đột quỵ gây ra bởi aspirin.”

Audrey Francis

Audrey Francis describes herself as "a bit of a walking time bomb".

Audrey Francis tự mô tả bản thân như “một quả bom hẹn giờ”.

There is a history of cancer in her family and she has been diagnosed with Lynch syndrome.

Seventeen years ago she had a hysterectomy. That was when doctors discovered she had not one but two cancers - in the womb and the ovaries.

Gia đình bà có tiền sử mắc bệnh ung thư và bà được chẩn đoán đã mắc hội chứng Lynch.

Mười bảy năm trước bà đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Đó là khi bác sĩ phát hiện ra rằng bà không chỉ có một mà là hai khối u ác tính - ở tử cung và buồng trứng.

Tests showed she had a chunk of DNA missing which was causing the cancers: "I actually had the inability to stop the cancers developing," she said.

She took part in the trial and has since decided to self medicate with aspirin: "I've got my fingers crossed and I'm hoping it'll do the trick for me."

Xét nghiệm cho thấy một đoạn DNA bị mất chính là nguyên nhân: “Tôi thực sự không còn hi vong ngăn chặn ung thư phát triển,” bà nói.

Bà đã tham gia cuộc thử nghiệm và từ đó đưa ra quyết định tự chữa bệnh với thuốc aspirin: “Tôi cầu may và hi vọng thuốc sẽ chữa lành bệnh cho mình.”

Translated by tran huyen tran y2E

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn