MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 16, 2011

China’s Premier Wen Jiabao Ups the Political Ante… Again Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc lại lên tiếng ủng hộ cải cách chính trị

China’s Premier Wen Jiabao Ups the Political Ante… Again

Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc lại lên tiếng ủng hộ cải cách chính trị

by Elizabeth C. Economy

Friday, September 16, 2011


China's Premier Wen Jiabao and Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum (WEF), attend the opening ceremony of the WEF Annual Meeting of the New Champions in northeastern China's port city of Dalian on September 14, 2011. (Jason Lee / Courtesy of Reuters)

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Klaus Schwab, người sáng lập và Chủ tịch điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tham dự lễ khai mạc Hội nghị thường niên WEF Champions mới tại thành phố cảng phía đông bắc của Trung Quốc Đại Liên vào ngày 14 tháng 9 năm 2011. (Jason Lee / Courtesy của Reuters)

Wen Jiabao is at it again. At the World Economic Forum’s (WEF) Annual Meeting of the New Champions in Dalian, the premier broke with party ranks and openly discussed the necessity of real political reform in China. He didn’t do this in the speech he delivered to open the forum but rather, apparently, in a closed-door discussion with WEF Chairman Klaus Schwab and a group of entrepreneurs.

Ôn Gia Bảo lại có mặt tại đó một lần nữa. Tại Hội nghị thường niên Các nhà vô địch mới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Đại Liên, Thủ tướng nói khác các lãnh đạo hàng đầu trong đảng và công khai thảo luận về sự cần thiết của cải cách chính trị thực sự ở Trung Quốc. Ông đã không làm điều này trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, thay vào đó, có vẻ như, ông đã đề cập trong một cuộc thảo luận kín với Chủ tịch WEF Klaus Schwab và một nhóm của các doanh nhân.

Reading the transcript of his remarks, I knew something good was coming when the Premier prefaced his remarks on political reform by saying: “I feel a strong sense of responsibility to present my views on various issues in an accurate and candid manner. I have talked about political structural reform on many occasions in recent years, and these views, if put together, are fairly comprehensive.”

Đọc lại diễn văn của ông, tôi biết điều tốt đẹp đã đến khi thủ tướng mở đầu diễn từ của ông về cải cách chính trị bằng những lời này: "Tôi cảm thấy một ý thức trách nhiệm mạnh mẽ là phải trình bày quan điểm của tôi về các vấn đề khác nhau một cách chính xác và thẳng thắn. Tôi đã nói chuyện về cải cách cơ cấu chính trị nhiều lần trong những năm gần đây, và những quan điểm này, nếu đặt chúng lại với nhau, là khá toàn diện."

So what did he say? Some of it was the usual stuff about rectifying inequality, promoting transparency, and rooting out corruption. And then there was the stuff that gets your hopes up.

Vì vậy, ông đã nói những gì? Một vài điều là những thứ thông thường về chấn chỉnh sự bất bình đẳng, thúc đẩy tính minh bạch, và xóa bỏ tham nhũng. Và sau đó là những điều khiến chúng ta có thể nuôi hy vọng của.

1) “We must govern the country by law. The most important mission of a ruling party is to abide by and act in strict accordance with the Constitution and the laws. The Party should not replace the government in governance, and problems of absolute power and overconcentration of power should be redressed.”

1) "Chúng ta phải cai trị đất nước theo pháp luật. Nhiệm vụ quan trọng nhất của một đảng cầm quyền là tuân thủ và hành động theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Đảng không nên bao biện làm thay chính phủ trong quản lý hành chính, và các vấn đề về quyền lực tuyệt đối và việc quá tập trung quyền lực nên được khắc phục."

Translation: The Party is preventing the government from running efficiently and effectively; the Party does not act according to the Constitution; and the Party abuses its power.

Suy diễn: Đảng ngăn cản chính phủ hoạt động hiệu năng và hiệu quả, Đảng không hành động theo Hiến pháp và Đảng lạm dụng quyền lực của mình.

2) “We need to uphold judicial justice. Procuratorial and judicial authorities should keep their due independence and be free from interference by any administrative organ, social group or individual.”

2) "Chúng ta cần duy trì công lý theo thủ tục tư pháp. Các cơ quan công tố và tư pháp cần phải giữ sự độc lập cần có và không bị can thiệp từ bất kỳ cơ quan hành chính, nhóm xã hội, cá nhân nào. "

Translation: China’s legal system is constantly subverted by the powerful with mal intent.

Suy diễn: Hệ thống pháp luật của Trung Quốc liên tục bị ngăn trở bởi những người có quyền lực với ý định xấu.

3) “People’s democratic rights and interests prescribed in the Constitution must be protected. The most important ones are the right to vote and to stay informed about, participate in and oversee government affairs.” (Wen then goes on to state that some localities are preparing the ground for elevating elections from the village to the township level.)

3) " Quyền dân chủ của nhân dân và lợi ích quy định trong Hiến pháp phải được bảo vệ. Các quyền quan trọng nhất là quyền bầu cử và quyền được thông tin, tham gia và giám sát công việc của chính phủ "(Sau đó thủ tướng Ôn tiếp tục nói rằng một số địa phương đang chuẩn bị cơ sở để nâng cao các cuộc bầu cử từ làng xã đến cấp thị trấn.).

Translation: I know you have been waiting more than 20 years for elections to move beyond the village level. I haven’t forgotten about this, and I promise we’ll get there.

Suy diễn: Tôi biết hơn 20 năm nay bạn đã chờ đợi một cuộc bầu cử vượt qua cấp làng. Tôi đã không quên về điều này, và tôi hứa chúng ta sẽ đạt được điều đó.

On the one hand, it is easy to say that we have heard much of this before from the hapless Premier and things never seem to change. Yet, Wen’s consistency in the points he makes, his clear signaling that he is fighting against some powerful forces (see his interview with Fareed Zakaria last year), and his insistence on continuing to press for political reform suggest that behind the scenes there may well be an epic battle playing out. While I didn’t have the time to read the thousands of comments posted on Sina Weibo about the remarks, most of the first hundred or so seemed very supportive of the Premier’s efforts to push political reform, although few seemed optimistic that he—or his presumed successor Li Keqiang—would get much traction.

Một mặt, thật dễ dàng nói rằng chúng ta đã nghe nói nhiều về điều này trước khi nghe vị thủ tướng bất hạnh này phát biểumọi thứ dường như không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, sự nhất quán của Ôn Gia Bảo trong những luận điểm ông nêu ra, tín hiệu rõ ràng rằng ông đang đấu tranh chống lại một số lực lượng mạnh mẽ (xem cuộc phỏng vấn của ông với Fareed Zakaria năm ngoái), và quyết tâm tiếp tục thúc đẩy cải cách chính trị cho thấy rằng đằng sau hậu trường có thể đang diễn ra một trận chiến lịch sử. Dù tôi không có thời gian để đọc hàng ngàn ý kiến ​​được đăng trên Sina Weibo về diễn từ này, nhưng tôi biết khoảng một trăm ý kiến đầu tiên dường như rất ủng hộ những nỗ lực của thủ tướng nhằm thúc đẩy cải cách chính trị, mặc dù dường như rất ít người lạc quan rằng ông hay người được coi là kế nhiệm ông, Lý Khắc Cường, sẽ tạo được nhiều sức lôi kéo.

As a final note, a thank you is due to Xinhua. Not every session at WEF is made available to the public, but Xinhua did us all a service and published the question and answer session in its entirety. Maybe someone at Xinhua—like so many in the media—is a friend of the Premier. Most importantly, those of us who couldn’t be there—particularly Chinese citizens—once more had the opportunity to check out the Premier taking on those who shall not be named.

Một lưu ý cuối cùng, cảm ơn Tân Hoa Xã. Không phải tất cả các phiên họp của WEF đều được thông tin cho công chúng, nhưng Tân Hoa Xã lần này đã dành cho tất cả chúng ta một dịch vụ tốt và công bố toàn bộ các câu hỏi và trả lời. Có lẽ ai đó Tân Hoa xã giống như rất nhiều trên các phương tiện truyền thông là một người bạn của thủ tướng. Điều quan trọng nhất là, những ai không thể có mặt, đặc biệt là công dân Trung Quốc, một lần nữa có cơ hội để kiểm tra xem liệu thủ tướng có đương đầu nổi với những người không được nêu danh hay không.http://blogs.cfr.org/asia/2011/09/16/china%e2%80%99s-premier-wen-jiabao-ups-the-political-ante%e2%80%a6-again/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn