MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, October 10, 2011

China, Vietnam Seek Ways to Improve Bilateral Relations Trung Quốc, Việt Nam Tìm kiếm cách để cải thiện quan hệ song phương

China, Vietnam Seek Ways to Improve Bilateral Relations
Trung Quốc, Việt Nam Tìm kiếm cách để cải thiện quan hệ song phương
General Secretary of the Communist Party of Viet Nam (CPV) Central Committee Nguyen Phu Trong will pay an official visit to the People's Republic of China from October 11-15, at the invitation of his Chinese counterpart Hu Jintao, who is also Chinese President.
Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV) Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15, theo lời mời của người đồng nhiệm Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đồng thời cũng là Chủ tịch Trung Quốc.
The visit will play a significant role in improving bilateral relations and also be regarded as a positive step for both sides to solve disputes through negotiations.
Chuyến thăm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ song phương và cũng được coi là một bước tích cực cho cả hai bên để giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng.
During his recent reception in Hanoi to new Chinese Ambassador to Viet Nam, Kong Xuanyou, Trong said Viet Nam consistently attaches importance to strengthening and developing the traditional friendship and comprehensive cooperation with China. The lifting of bilateral relations to the level of comprehensive strategic cooperative partnership has created a firm foundation and momentum for the development of Viet Nam-China relationship in the future.
Trong quá trình tiếp nhận gần đây tại Hà Nội Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Kông Xuanyou, ông Trọng cho biết Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Nâng quan hệ song phương lên cấp độ của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đã tạo ra một nền tảng vững chắc và động lực cho sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tương lai.
Over the years, cooperation between Viet Nam and China has achieved remarkable results, especially in trade and investment, with two-way trade turnover increasing year by year. In the first eight months of 2011, it rose by 35 percent as compared with the same period last year to $25 billion, and is expected to reach $40 billion by the year end, said Kong.
Trong những năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được những kết quả đáng kể, đặc biệt là trong thương mại và đầu tư, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng qua các năm. Trong tám tháng đầu năm 2011, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái đến $ 25 tỷ USD, và dự kiến ​​sẽ đạt 40 tỷ USD vào cuối năm nay, ông Kong cho biết.
In his latest reception to Kong, Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung also confirmed that Vietnam and China have embraced good traditions and their relations have been fostered by leaders of the two countries and become invaluable treasure of the two peoples.
Trong lần tiếp đón ông Kông gần đây nhất, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định rằng Việt Nam và Trung Quốc đều có chung những truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ của hai nước đã được bồi đắp bởi các nhà lãnh đạo của hai nước và trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước.
The Vietnamese people always keep in their mind the valuable assistance that the Chinese people have reserved for them in the fight for national liberation in the past as well as in construction and economic development at present, Dung said.
Người dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ sự hỗ trợ có giá trị mà người dân Trung Quốc đã dành cho họ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong quá khứ cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay, ông Dũng nói.
Dung also emphasized that Viet Nam wants to join China in further developing bilateral relations in both width and depth, and with efficiency, for the interest of the two peoples and for the development of the two countries.
Dũng cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam muốn cùng Trung Quốc tiếp tục phát triển quan hệ song phương hiệu quả cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì sự phát triển của hai nước.
In early September, the Viet Nam-China Joint Steering Committee on Bilateral Cooperation held its 5th session in capital Hanoi, during which both sides reviewed cooperation in the past year and discussed measures to further promote it, contributing to the development of Viet Nam-China comprehensive partnership.
Vào đầu tháng Chín, Việt Nam -Trung Quốc Ủy ban chỉ đạo liên tịch về Hợp tác song phương đã tổ chức kỳ họp thứ 5 tại thủ đô Hà Nội, trong đó cả hai bên xem xét sự hợp tác trong năm qua và thảo luận các biện pháp thúc đẩy hơn nữa, góp phần vào sự phát triển quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam - Trung Quốc.


Chinese State Councilor Dai Bingguo co-chaired the meeting with Vietnamese Deputy Minister Nguyen Thien Nhan. During his stay in Viet Nam, he was received respectively by Vietnamese Party and State leaders, during which he confirmed that China is pursuing the consistent policy of cementing and deepening the relations with Viet Nam.
Ủy viên Quoocs vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đồng chủ trì cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Trong thời gian ở Việt Nam, ông đã được tiếp đón bởi các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt, trong các cuộc gặp đó đó ông khẳng định rằng Trung Quốc đang theo đuổi chính sách nhất quán là gắn bó mật thiết và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam.
Dai said China-Viet Nam bilateral relations witness comprehensive and profound development during the past two decades through joint efforts, which serves the interests of both peoples and regional peace, stability and prosperity.
Ông Đại cho biết mối quan hệ song phương Trung Quốc-Việt Nam đã có ​​sự phát triển toàn diện và sâu sắc trong suốt hai thập kỷ qua, thông qua nỗ lực chung, phục vụ lợi ích của cả hai dân tộc và hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
To promote China-Viet Nam relations on the right track, both sides should consolidate traditional friendship, deepen mutually beneficial cooperation and cultural exchanges, enhance mutual understanding, as well as attach great importance to properly handling sensitive issues in bilateral relations, he added.
Để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đi đúng hướng, hai bên cần củng cố tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi và trao đổi văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như chú trọng xử lý các vấn đề nhạy cảm trong các quan hệ song phương, ông nói thêm.
(Xinhua News Agency October 7, 2011)
(Tân Hoa Xã ngày 07 Tháng 10 năm 2011)

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn