MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 30, 2011

Cambodian toddler drinks milk from a cow Cậu bé Cam-pu-chia bú mẹ bò


Cambodian toddler drinks milk from a cow

Cậu bé Cam-pu-chia bú mẹ bò

Andrew Schmertz, Reuters

They say there is nothing better than your mother's milk. Unless, maybe, the milk is straight from a cow. A Cambodian toddler has his own idea when it comes to breast feeding, possibly believing 4 teats are better than two. Yes, you are seeing correctly, he sucks milk directly from his family's cow. His grandfather, Um Oeung, says he started a month ago after his parents left for work in Thailand.

Người ta nói rằng không có gì là tốt hơn so với sữa mẹ. Trừ khi, có thể, bú sữa trực tiếp từ một con bò. Một cậu bé Campuchia có ý tưởng riêng của mình khi nói đến việc nuôi con bằng sữa mẹ, có thể tin tưởng rằng bốn núm vú thì tốt hơn so với hai. Đúng thế, bạn đang nhìn thấy một cách chính xác, cậu bé mút sữa trực tiếp từ con bò của gia đình. Ông nội cậu bé, Um Oeung, cho biết nó bắt đầu bú bò cách đây một tháng sau khi cha mẹ của nó rời quê đi làm việc ở Thái Lan.

SOUNDBITE: GRANDFATHER OF BOY, UM OEUNG (KHMER)

SOUNDBITE: ông nội của cậu bé, UM OEUNG (Khmer)

"One day I went to pick up the grass to feed my cows and he came with me. When he saw the calf was taking milk from his mother, he started to walk closer to the cow. I shouted to him to be careful that the cow might step on him. He stopped, but kept smiling at the cow. I went back to picking up grass for a while and when I turned back to him, I saw he'd grabbed the cow's udder, and was standing alongside the cow. I dropped what I was doing, and went to pull him away, but he cried. I said to him 'Why did you cry? Do you want to be a cow?' Then he went back to sucking the milk when I released him." The grandfather says he wants the 18 month old to stop suckling bovine milk because he's afraid the villagers will make fun of him. And one villager seems to agree.

"Một hôm, tôi đi cắt cỏ để cho bò ăn và anh đi theo tôi Khi nó nhìn thấy bê con uống sữa từ mẹ bò, nó bắt đầu đi lại gần hơn. Tôi hét lên bảo nó phải cẩn thận kẻo bò bị bò đá. Nó dừng lại, nhưng vẫn mỉm cười với con bò tôi đã đi kiếm cỏ một lúc, và khi tôi quay lại với nó, tôi thấy nó nắm lấy bầu vú của bò, và đang đứng bên cạnh con bò. Tôi bỏ cỏ đang ôm, và đã kéo nó đi, nhưng nó đã khóc. tôi nói với anh nó. 'Tại sao cháu khóc? ​​Cháu có muốn làm bò không?" Sau đó, nó quay trở lại để bú sữa khi tôi thả nó ra.” Ông nói rằng ông muốn đứa cháu 18 tháng tuổi thôi bú bò bởi vì ông sợ nó sẽ làm trò cười cho dân làng. Và một người dân làng có vẻ đồng ý.

SOUNDBITE: VILLAGER, TRAK PHOAN (KHMER)

SOUNDBITE:. Villager TRAK PHOAN (Khmer)

"This is the first time that I've seen something like this, and it's funny to me. It made me laugh to see the boy suckling milk. In one hand he's holding the cow's leg, and the other he plays with the cow's udder, all while his mouth is suckling milk. That's funny to me." The cow, which feasts on a daily meal of grass, doesn't seem to mind-- and probably thinks the boy is just one of her calfs. Andrew Schmertz, Reuters

"Đây là lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy việc như thế này, và nói khiến tôi buồn cười. Nó làm tôi cười khi thấy cậu bé bú sữa, một tay nó ôm chân bò, còn tay kia chơi với bầu vú bò, trong khi miệng nó bú sữa. Buồn cười quá đi thôi. "Con bò này, vốn hàng ngày chỉ dùng bữa với cỏ, dường như không quan tâm - và có thể nó nghĩ rằng cậu bé chỉ là một trong những bê con của nó.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn