MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 23, 2011

As Autocrats Are Toppled, Their Fates Grow More Extreme Khi các nhà độc tài bị lật đổ, số phận của họ cực kỳ mong manhPresident Zine el-Abidine Ben Ali's portrait was pulled down near Tunis in January.

Chân dung Tổng thống Zine el-Abidine Ben Ali bị lột xuống gần Tunis hồi thàng Giêng
By NEIL MacFARQUHAR

October 20, 2011

Neil MacFARQUHAR

20 Tháng Mười 2011

CAIRO — With Arab despots toppling at an unprecedented pace since January, a range of options for the final curtain have been tested, with Libya’s leader, Col. Muammar el-Qaddafi, typically, making the most dramatic exit with his gory death on Thursday.

CAIRO - Với những kẻ bạo chúa Ả Rập bị lật đổ với tốc độ chưa từng thấy kể từ tháng giêng, một loạt các tùy chọn cho màn diễn cuối cùng đã được thử nghiệm, điển hình là nhà lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar el-Qaddafi, đã tạo nên một kết cục bi kịch nhất với cái chết đẫm máu của mình vào hôm thứ Năm.

“Qaddafism was a kind of cult,” Juan Cole, a University of Michigan history professor, said in describing the last stand in Colonel Qaddafi’s hometown, Surt, as the act of fanatics. “They drank the Kool-Aid, and they were determined to die. It is their truth against the evil world.”

Qaddafism là một loại giáo phái, "Juan Cole, một giáo sư lịch sử đại học Michigan, cho biết khi mô tả sự kháng cự cuối cùng tại quê hương của Đại tá Qaddafi, Surt, như hành động của những kẻ cuồng tín. "Họ uống Kool-Aid, và họ quyết tâm chịu chết. Đó là sự thật của họ chống lại thế giới xấu xa. "

Even before the uprisings, of course, Saddam Hussein had vowed to fight to the death. But the Iraqi strongman ended up hiding underground, in a six-foot spider hole, and was eventually hanged in 2006 after a trial, however predetermined the outcome.

Tất nhiên, ngay cả trước các cuộc nổi dậy, Saddam Hussein đã tuyên bố sẽ chiến đấu đến chết. Tuy nhiên, người hùng Iraq kết thúc bằng cách trốn dưới lòng đất, trong một cái hố rộng 2m, và cuối cùng bị treo cổ vào năm 2006 sau khi bị xét xử, tuy nhiên với kết cục đã được định trước.Zine el-Abidine Ben Ali of Tunisia, the first president who was forced out by popular outrage this year, back in January, chose exile in Saudi Arabia, where the ruling family will take virtually any Muslim. (Remember Idi Amin of Uganda?) But it is a difficult option for someone accustomed to being the center of attention; Mr. Ben Ali has not been heard from since.

Zine el-Abidine Ben Ali của Tunisia, tổng thống đầu tiên bị buộc rời bỏ chức vụ bởi sự phẫn nộ của dân chúng hồi tháng Giêng năm nay, đã chọn sống lưu vong ở Ả-rập Xê-út, nơi mà gia đình cầm quyền hầu như chấp nhận bất kỳ người Hồi giáo nào. (Hẳn chúng ta còn nhớ Idi Amin của Uganda?) Nhưng nó là một lựa chọn khó khăn đối với một người vốn quen làm tâm điểm của sự chú ý, không ai nghe gì về Ben Ali từ đó đến nay.

President Hosni Mubarak of Egypt chose to stand and fight in the courts. But he now risks being remembered mostly for lying on a stretcher in a metal cage, all part of his defense that he is too sick to suffer the indignity of a trial.

Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập đã chọn cách ở lại và chiến đấu trong các tòa án. Nhưng bây giờ ông ta có nguy cơ người ta bị nhớ như một người thường xuyên nằm trên cáng trong một cái lồng kim loại, tất cả những gì ông có thể biện minh cho mình là ông đã quá ốm đau không thể chịu đựng sự sỉ nhục của một phiên tòa.

Among the remaining Arab Spring autocrats under siege, Presidents Bashar al-Assad of Syria and Ali Abdullah Saleh of Yemen are struggling to hold on to power. Mr. Assad first tried a feint about concessions, but soon abandoned any pretense of compromise, and his security forces have killed at least 3,000 demonstrators. Mr. Saleh nearly left office in a bomb attack, but survived with severe burns and sought treatment in Saudi Arabia.

Nằm trong số các nhà độc tài mùa xuân Ả Rập còn bị vây hãm, Tổng thống Bashar al-Assad của Syria và Ali Abdullah Saleh của Yemen đang phải vật lộn để níu giữ quyền lực. Ông Assad lần đầu tiên thử giả vờ nhượng bộ, nhưng ngay sau đó từ bỏ ngay bất cứ giả vờ thỏa hiệp nào, và các lực lượng an ninh của ông đã giết chết ít nhất 3.000 người biểu tình. Ông Saleh rời khỏi văn phòng ngay trong một vụ đánh bom, nhưng đã sống sót, bị bỏng nghiêm trọng và tìm kiếm điều trị ở Saudi Arabia.

It is not clear what lesson, if any, either man will take from Colonel Qaddafi’s fall and death.

Không rõ hai người đàn ông sẽ học được bài học nào, nếu có, từ sự sụp đổ và cái chết của Đại tá Qaddafi.

His demise did not unroll exactly as anticipated, even if he kept vowing to fight to the death. Jerky videotape provided a few gruesome details showing Colonel Qaddafi, blood-soaked and disheveled.

Cái chết của ông đã không diễn ra đúng như dự kiến, ngay cả khi ông thề sẽ chiến đấu cho đến chết. Băng video cà giật đẫ cung cấp một vài chi tiết khủng khiếp cho thấy Đại tá Qaddafi, xác đẫm máu tóc rối bù.

Many expected that he would spend years cruising Libya’s vast desert in a flotilla of black sport utility vehicles, directing a sputtering counterrevolution from afar.

Nhiều người dự kiến ​​rằng ông sẽ dành nhiều năm đi lại trên các sa mạc rộng lớn của Libya trong một đội xe thể thao tiện ích sơn màu đen, chỉ đạo một cuộc phản cách mạng từ xa.

“It would have been more consistent with the way people viewed him to have found him in Niger or on the border, going in and out,” said Rob Malley, the Middle East program director at the International Crisis Group.

Nó sẽ phù hợp hơn với cách mọi người nhìn nhận ông ta khi họ thấy thấy ông qua lại biên giới Niger, "ông Rob Malley, giám đốc chương trình Trung Đông thuộc Nhóm Khủng hoảng quốc tế cho biết.

There is no greater glory in Islam than dying for a righteous cause, as a “martyr,” gaining direct access to heaven.

Không có vinh quang trong Hồi giáo lớn hơn là chết vì chính nghĩa, như là một người "tử vì đạo", được tiếp nhận trực tiếp lên thiên đàng.

The scholars at Al Azhar, the ancient seat of Sunni Muslim learning in Cairo, anticipated that Mr. Qaddafi or his acolytes would try to claim that mantle, so they rolled out a fatwa this month saying he would get no such honor. A martyr dies defending his religion and his nation, the religious fiat explained.

Các học giả tại Al Azhar, một địa điểm tu học Hồi giáo Sunni cổ xưa ở Cairo, dự đoán rằng ông Qaddafi hoặc người giúp lễ của ông sẽ cố gắng để khẳng định danh hiệu đó, cho nên trong tháng này họ đã tung ra ý kiến một fatwa nói rằng ông ta sẽ không nhận được vinh dự đó. Vì theo sắc lệnh tôn giáo một kẻ tử đạo chỉ chết để bảo vệ tôn giáo và dân tộc mà thôi.No doubt some of his surviving family members and most dedicated followers will still label him a martyr. But many expect that the darker legacy of his one-man rule will be remembered long after his manner of dying fades.

Chắc chắn một số thành viên trong gia đình còn sống sót của ông và những người trung thành nhất vẫn sẽ coi ông là kẻ tử đạo. Nhưng nhiều người hy vọng rằng các di sản đen tối của chế độ cầm quyền độc tài sẽ được ghi nhớ lâu sau khi cái chết của ông mờ phai dần.

“I think that Qaddafi’s history is so black that it is very difficult to give him any honorable connotations because of his death,” said Mohamed el-Kheshen, a law professor at Cairo University.

"Tôi nghĩ rằng tiểu sử của Qaddafi đen tối tới mức mà rất khó khăn để trao cho cái chết của ông ta bất kỳ ý nghĩa danh dự nào", ông Mohamed el-Kheshen, một giáo sư luật tại Đại học Cairo cho hay.

The mood on the streets of Cairo, like in Tripoli, Libya, and many other Arab cities, was celebratory, with cars honking long into the night. Twitter and Facebook were crowded with high-speed commentary rejoicing in his death, with a weak undertow of regret that Colonel Qaddafi would never face the kind of trial that he had used to humiliate so many.

Tâm trạng người dân trên đường phố Cairo, cũng giống như ở Tripoli, Libya, và nhiều thành phố Ả Rập khác, là hết sức vui mừng, với các loại xe hơi bóp còi thâu đêm. Twitter và Facebook đã quá tải với các bình luận tốc độ cao vui mừng trước cái chết của ông ta, với một đợt sóng yếu những người hối tiếc rằng Đại tá Qaddafi sẽ không bao giờ phải đối mặt với kiểu tòa xử mà ông đã sử dụng để làm nhục quá nhiều người.Libya “deprived us of what would have been the funniest trial in history with the star Moammar Qaddafi,” one person wrote on Twitter. A less restrained comment was from Nawara Negm, an Egyptian activist: “Thank God, killing is the least that should be done to you Qaddafi, a killer and a dog.”

Libya đã "tước đoạt của chúng cái màlẽ ra sẽ là phiên tòa hài hước nhất trong lịch sử với Moammar sao Qaddafi," một người đã viết trên Twitter. Một nhận xét ita gay gắt hơn từ Nawara Negm, một nhà hoạt động Ai Cập: "Cảm ơn Chúa, giết chết là điều nhỏ nhất nên làm cho ngươi, Qaddafi, một kẻ giết người và một con chó."

One of the most popular links on the Web showed a cartoon with a man holding a red can of paint, having just smeared giant X’s over portraits of Mr. Ben Ali, Mr. Mubarak and Colonel Qaddafi. The next two on the wall, Presidents Saleh and Assad, look down with expressions of shock and fear as the man with the paint — who is labeled “ash-shab,” or the people — approaches.

Một trong các liên kết phổ biến nhất trên web cho thấy một phim hoạt hình với một người đàn ông đang giữ một thùng sơn màu đỏ, vẽ những chữ X khổng lồ lên chân dung của Ben Ali, Mubarak và Đại tá Qaddafi. Hai kẻ tiếp theo trên bức tường, Tổng thống Saleh và Assad, đang nhìn xuống với nét mặt biểu hiện sốc và sợ hãi khi người đàn ông thợ sơn vẽ hai chữ "tro-shab", hoặc những người – tiếp theo.

Walid al-Tabtabai, a member of the Kuwaiti Parliament, wrote on Twitter: “Ben Ali fled, Mubarak was imprisoned, Saleh was burnt and Qaddafi was killed; notice that the fate of dictators gets worse every time. I wonder what gloomy fate awaits the criminal Bashar?”

Walid al-Tabtabai, một thành viên của Quốc hội Kuwait, đã viết trên Twitter: "Ben Ali chạy trốn, Mubarak đã bị bỏ tù, Saleh đã bị thiêu sống và Qaddafi đã bị giết chết, hãy lưu ý rằng số phận của những kẻ độc tài mỗi lúc một tồi tệ hơn. Tôi tự hỏi số phận ảm đạm nào đang chờ Basha tội đồ? "

There were questions on whether Mr. Qaddafi’s death would encourage Mr. Assad, Mr. Saleh and other autocrats to use greater force against their people or to pull back.

người hỏi liệu cái chết của ông Qaddafi sẽ khuyến khích ông Assad, ông Saleh và các nhà độc tài khác sử dụng vũ lực chống lại người dân của họ hay bỏ chạy.

“For Arab dictators, it shows that for the amount of pressure they place on their people, there will be an equal and opposite reaction, and they cannot hold on forever,” said Yuseff Assad, an expert on Libya and an early supporter of the uprising.

"Đối với nhà độc tài Ả Rập, người ta thấy với lượng áp lực họ đặt trên người dân của mình họ sẽ được một phản ứng ngang bằng như thế theo chiều ngược lại, và họ không thể duy trì quyền lực mãi mãi," Yuseff Assad, một chuyên gia về Libya và là người sớm ủng hộ cuộc nổi dậy cho biết.

Despite the tendency to lump together all Arab dictators, they are unique in their circumstances, and Colonel Qaddafi perhaps the most singular of all, in that he stuck around long enough to alienate just about everyone. (He could not, for example, muster enough friends to stave off the internationally sanctioned, if contentious, NATO bombing campaign.)

Mặc dù xu hướng cùng nhau kết đoàn, tất cả các nhà độc tài Ả Rập đều có hoàn cảnh riêng biệt khác nhau, và Đại tá Qaddafi có lẽ là người hiếm hoi duy nhất trong số đó, ông cầm quyền trong khoảng thời gian đủ dài để khiến tất cả mọi người xa lánh. (Ví dụ, ông ta không thể tập hợp đủ bạn bè để ngăn chặn trừng phạt quốc tế, hay chống lại chiến dịch ném bom của NATO.)

If Mr. Qaddafi is missed and mourned anywhere, it will be in Africa, where he bought friends far and wide. In Bamako, the capital of Mali, a new campus of government buildings bears Colonel Qaddafi’s name, and all the fancy hotels advertise their Libyan ownership with giant green neon signs on the upper floors.

Nếu ông Qaddafi được nhớ và thương tiếc ở một nơi nào, thì đó sẽ ở châu Phi, nơi mà ông đã mua chuộc bạn bè vừa xa vừa rộng. Bamako, thủ đô của Mali, một khuôn viên mới gồm các tòa nhà chính phủ mang tên Đại tá Qaddafi, và tất cả các khách sạn ưa thích đều quảng cáo chủ sở hữu Libya với bảng hiệu neon khổng lồ màu xanh lá cây ở các tầng trên cùng.

Ultimately, though, many think that the real legacy of Mr. Qaddafi’s fall — and of those who preceded him and those sure to follow — is that the Arab people have changed.

Mặc dù vậy, cuối cùng, , nhiều người nghĩ rằng di sản thực sự từ sự sụp đổ của Qaddafi - và của những người đi trước ông và những người chắc chắn đi sau ông - là rằng nhân dân Ả Rập đã thay đổi.

“The real lesson here is that there is a new wave of popular politics in the Arab world,” said Professor Cole of the University of Michigan. “People are not in the mood to put up with semi-genocidal dictators.”

"Bài học thực sự ở đây là đã có một làn sóng chính trị phổ biến mới trong thế giới Ả Rập", giáo sư Cole của Đại học Michigan nói. "Nhân dân không còn ở trong tâm trạng chấp nhận các nhà độc tài nửa diệt chủng."

http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafis-death-and-the-lessons-of-the-arab-spring.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn