MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, October 28, 2011

Alcohol warnings 'still being ignored', minister says - Cảnh báo về rượu vẫn còn bị làm ngơ


Alcohol warnings 'still being ignored', minister says
Man drinking beer


Alcohol warnings 'still being ignored', minister says

Cảnh báo về rượu vẫn còn bị làm ngơ

Alcohol warnings 'still being ignored', minister says. Anne Milton said MPs were "susceptible" to problem drinking because of their working hours

Cảnh báo về rượu 'vẫn đang được bị bỏ qua", Bộ trưởng Anne Milton cho biết các nghị sĩ rất "nhạy cảm" với vấn đề uống rượu bia bởi vì giờ làm việc căng thẳng của họ.

Many people still do not accept the harm that alcohol can do to their bodies, despite government warnings, the public health minister has said.

Bộ trưởng y tế công cộng cho biết nhiều người vẫn không chấp nhận những thiệt hại mà rượu có thể gây ra cho cơ thể của họ, bất chấp cảnh báo của chính phủ.

Anne Milton told MPs that was in contrast to the risks of smoking and obesity which were acknowledged.

Bộ trưởng Anne Milton nói với các nghị sĩ rằng: điều này trái ngược với những rủi ro của việc hút thuốc, và béo phì vốn đã được thừa nhận.

She said the Department of Health was in "ongoing discussions" with the Treasury on how alcohol pricing could be used to encourage safer drinking.

Bà cho biết bộ Y tế đang tiếp tục thảo luận với bộ Tài chính về cách định giá rượu có thể được sử dụng để khuyến khích việc uống rượu bia an toàn hơn.

But she said setting a minimum price per unit was "probably illegal".

Tuy nhiên, bà cho biết việc thiết lập một mức giá tối thiểu trên một đơn vị "có thể bất hợp pháp".

Ms Milton was giving evidence to the House of Commons science and technology committee, which is looking into the evidence base for current alcohol guidelines.

Bà Milton đã đưa bằng chứng tới Ủy ban Khoa học và Công nghệ Hạ viện, và ủy ban này sẽ xem xét các cơ sở bằng chứng đối với hướng dẫn sử dụng rượu hiện hành.

She said that despite the incidence of problem drinking, there was not currently any evidence available to justify altering the recommended safe limits.

Bà nói rằng bát chấp những sự cố của việc uống rượu, hiên nay không có bất kỳ bằng chứng nào có sẵn để biện minh cho việc thay đổi các giới hạn an toàn đã được khuyến nghị.

And there was, she acknowledged, a "difficulty" with guidelines full stop because people were inclined to disbelieve any messages about what to do - and what not to do - that come from government.

Và bà cũng thừa nhận có khó khăn với những hướng dẫn ngừng uống hoàn toàn vì người ta có khuynh hướng không tin bất kỳ thông điệp nào về những việc cần làm và những gì không làm – điều đó là do chính phủ.

'Very, very drunk'

"Say sưa, say xỉn”

"I think [the guidelines] have an impact in as much as we know that the first step in changing behaviour is people being aware of the harm it can cause," she said.

"Tôi nghĩ rằng các hướng dẫn có tác động nhiều nếu chúng ta biết rằng bước đầu tiên trong việc thay đổi hành vi là những người ta nhận thức được tác hại nó có thể gây ra", bà nói.

"[But] I still think that whereas people accept the harm that smoking causes, they accept the problems being overweight causes, there is still some issue about accepting the harm that alcohol causes. "I think that's still a message that we haven't got through in the guidelines."

"Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng trong khi mọi người chấp nhận những tác hại do hút thuốc lá gây ra và các vấn đề do việc tăng cân gây ra, thì người ta vẫn còn chưa chịu chấp nhận những tác hại do rượu gây ra.

"Tôi nghĩ đó vẫn là một thông điệp mà chúng tôi đã không thông qua trong các hướng dẫn".

“n England there is a deafening silence where a substantive strategy should be”

“Ở Anh có một sự im lặng gây điếc tai: một chiến lược bền vững nên đặt ở đâu."

Diane Abbott Shadow public health minister

Diane Abbott Shadow, Bộ trưởng Y tế cộng đồng

Even where people do accept the risks, the minister said, some still carry on regardless.

Bộ trưởng cho biết ngay cả khi người ta chấp nhận những tác hại, một số bất chấp cứ tiếp tục uống.

"People do things that they know harm their health, so 22% of people still smoke," she told the committee.

"Mọi người làm những điều mà họ biết gây tổn hại cho sức khỏe của mình, vì vậy 22% người vẫn hút thuốc," bà nói với hội đồng.

"We do have to look at why it is that people feel the need to go and get very, very drunk and harm their health."

"Chúng ta phải xem xét lý do tại sao mọi người cảm thấy cần phải uống rượu và gây tổn hại cho sức khỏe của họ."

Ms Milton said it was unclear whether price changes were really able to alter habits, particularly among problem drinkers, pointing out that 80% of alcohol was drunk by one-third of the population.

Bà Milton cho biết không rõ liệu những thay đổi giá sẽ thực sự có thể thay đổi được những thói quen, đặc biệt trong những người có vấn đề về uống rượu, khi chỉ ra rằng 1/3 dân số uống 80% rượu.

But she said the government's new alcohol strategy, expected later this year or early in 2012, "will say more about what we are going to do on price", and measures taken already - raising the duty on strong beer and cutting it on weaker varieties - were having an effect.

Tuy nhiên, bà cho biết chiến lược về rượu mới của chính phủ, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm 2012, sẽ nói thêm về những gì chúng ta sẽ làm với vấn đề giá cả", và những biện pháp đã được thực hiện – tăng thuế đối với bia coa độ cồn cao và cắt thuế đối với những loại yếu hơn - đã có hiệu lực.

"Already, there has been a response from the industry," she said. "Already they are dropping the alcohol strength to get below that duty level.

"Hiện tại, đã có một phản ứng từ ngành công nghiệp", bà nói. "Đã giảm độ mạnh của rượu để đóng mức thuế thấp hơn.

"There is no doubt about it, price can manipulate the market, so increasing duty on high-strength alcohol is not a bad idea, because for every litre sold there is less alcohol in it, which is a move in the right direction."

"Không có nghi ngờ gì nữa, giá có thể thao túng được thị trường, do vậy việc tăng thuế theo độ mạnh của rượu không phải là một ý tưởng tồi, bởi vì đối với mỗi lít được bán ra có ít cồn hơn, đó là là một bước đi đúng hướng."

Scotland is planning to introduce a minimum price per unit for alcohol, but Ms Milton said the move was probably illegal under European trade laws and would be challenged.

Scotland đang có kế hoạch giới thiệu một mức giá tối thiểu trên một đơn vị rượu, nhưng bà Milton cho biết động thái này là có thể bất hợp pháp theo quy định của pháp luật thương mại châu Âu và sẽ bị thách thức.

However, Labour's shadow public health minister Diane Abbott said the government should be prepared to look at minimum pricing.

Tuy nhiên, Bộ trưởng y tế công đồng Diane Abbott cho biết chính phủ nên được chuẩn bị để xem xét giá tối thiểu.

MPs 'susceptible'

Nghị sĩ 'nhạy cảm'

"A recent report predicted that binge-drinking will cost the NHS (National Health Sẻvice) £3.8 billion by 2015, with 1.5 million A&E (accident and emergency) admissions a year," she said.

"Một báo cáo gần đây dự đoán rằng uống rượu bia say sưa sẽ làm tiêu tốn cho Y tế quỗc gia 3,8 tỷ bảng Anh vào năm 2015, với 1,5 triệu nhập viện tai nạn và cấp cứu một năm", bà nói.

"In Scotland, Alex Salmond is pushing ahead with minimum pricing policies, and yet in England there is a deafening silence where a substantive strategy should be."

"Tại Scotland, Alex Salmond đẩy mạnh các chính sách giá tối thiểu, và ở Anh là một sự im lặng khó hiểu: một chiến lược bền vững nên đặt ở đâu."

Anne Milton Anne Milton said there was "no one magic bullet" to solving the problem of alcohol abuse.

Anne Milton nói là "không có một viên đạn thần kỳ" để giải quyết vấn đề lạm dụng rượu.

Ms Milton insisted she had "an appropriate degree of cynicism" about industry campaigns to promote responsible drinking, but she believed companies did not want their brands to be "associated with crime, anti-social behaviour and people being paralytically drunk".

Bà Milton khẳng định bà đã có "một mức độ hoài nghi nhất định" về các chiến dịch ngành công nghiệp nhằm thúc đẩy việc uống có trách nhiệm, nhưng bà tin rằng các công ty không muốn thương hiệu của mình có "liên quan đến tội phạm, hành vi chống đối xã hội và những người ta say rượu bí tỉ".

She said about 80% of the major drinks companies had agreed to introduce labelling with information about units and warnings for pregnant women.

Bà cho biết khoảng 80% các công ty đồ uống lớn đã đồng ý áp dụng ghi nhãn với các thông tin về các đơn vị và cảnh báo đối với phụ nữ mang thai.

She said there was "no one magic bullet" to solve alcohol abuse, and local alcohol campaigns were likely to have worked best because consumption patterns were so varied.

Bà nói "không có một viên đạn thần kỳ" để giải quyết lạm dụng rượu, và các chiến dịch chống rượu địa phương khả năng thành công nhất bởi vì mô hình tiêu thụ rượu rất đa dạng.

The minister also said MPs were "susceptible" to "risky behaviour" like excessive drinking because of their anti-social hours and the time they spent away from family.

Bộ trưởng cũng cho biết các nghị sĩ "nhạy cảm" đối với "hành vi có nguy cơ” như uống rượu quá mức vì giờ làm việc khó gần gũi của họ và thời gian họ sống xa gia đình.

But she said she did not believe some of Parliament's many bars should be shut down in a bid to make them more sober.

Nhưng bà nói rằng bà không tin rằng một số trong nhiều quán rượu của Quốc hội nên bị đóng cửa trong một nỗ lực để làm cho họ tỉnh táo hơn.


Translated by Võ Hoàng Nhân, Class Y2E - Gr 2
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn