MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, September 15, 2011

Women's cancers reach two million By Helen Briggs

Breast cancer ribbon

Women's cancers reach two million

Số phụ nữ bị ung thư tăng lên đến 2 triệu

By Helen Briggs

Helen Briggs

There have been steady increases in breast cancer deaths in the developed and developing world. Two million women were diagnosed with breast or cervical cancer last year, according to global figures.

Có sự gia tăng đều đặn các ca tử vong do ung thư vú ở các nước phát triển và đang phát triển. Theo số liệu toàn cầu năm ngoái hai triệu phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú hoặc cổ tử cung.

A sharp rise in cases was seen in women under 50 in low-income nations, say US experts.

Các chuyên gia Mỹ cho biết có sự tăng vọt các ca bệnh ở những phụ nữ dưới 50 tuổi tại các quốc gia có thu nhập thấp.

Women in richer countries fared better due in part to screening, medicines, anti-smoking policies and vaccines, they report in the Lancet.

Theo tạp chí Lancet phụ nữ ở các nước giàu có tình trạng khả quan hơn một phần nhờ các chương trình khám sàng lọc (tầm soát), thuốc chữa bệnh, các chính sách chống hút thuốc và vắc-xin.

The research backs calls for world leaders to make cancer prevention a priority in the developing world.

Nghiên cứu này hậu thuẫn lời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đưa phòng chống ung thư thành một ưu tiên ở các nước đang phát triển.

The new global statistics from hundreds of cancer registries worldwide found there were about 2 million new cases of breast and cervical cancer in 2010, and 625,000 deaths.

Các số liệu thống kê toàn cầu mới từ hàng trăm nơi đăng ký bệnh ung thư trên toàn thế giới ghi nhận khoảng 2 triệu trường hợp mắc mới ung thư vú và ung thư cổ tử cung trong năm 2010, và có 625.000 ca tử vong.

The analysis, by the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington, Seattle, highlighted a sharp rise in breast and cervical cancer among younger women in developing countries.

Một phân tích, do Viện Health Metrics and Evaluation (Viện đo lường và dánh giá sức khỏe) tại Đại học Washington, Seattle, nhấn mạnh sự tăng mạnh ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ tại các nước đang phát triển.

Cancer charities and scientists are calling for these diseases to be given a similar global priority to maternal mortality.

Các tổ chức từ thiện ung thư và các nhà khoa học đang kêu gọi để các bệnh này được dành ưu tiên toàn cầu tương tự như tử vong thai sản.

Analysis

Phân tích

Worldwide figures on breast cancer show cases are rising every year at a rate of about 3%, while death rates are also rising - at about 2% a year.

Số liệu trên toàn thế giới về ung thư vú cho thấy các ca bệnh tăng lên mỗi năm với tỷ lệ khoảng 3%, trong khi tỷ lệ tử vong cũng tăng khoảng 2% một năm.

According to experts, this is driven partly by the ageing population and partly by a host of other factors, including diet, obesity, genetics, economics and the availability of national screening programmes.

Theo các chuyên gia, điều này một phần do dân số đang già đi và một phần bởi một loạt các yếu tố khác, bao gồm cả chế độ ăn uống, béo phì, di truyền, tình trạng kinh tế và sự có sẵn của các chương trình sàng lọc quốc gia.

Research evidence shows that some of these deaths are preventable, through early screening and treatment for breast cancer, HPV vaccination for cervical cancer, cervical cancer screening and anti-smoking measures.

Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy rằng một số các ca tử vong này có thể ngăn ngừa, thông qua khám sàng lọc và điều trị sớm ung thư vú, tiêm chủng HPV đự phòng ung thư cổ tử cung, tầm soát ung thư cổ tử cung và các biện pháp chống hút thuốc lá.

The question for policy-makers is how to make such programmes available to more women around the world.

Một câu hỏi cho các nhà hoạch định chính sách là làm thế nào để làm những chương trình như thế trở nên có sẵn cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Vaccines against the virus linked to cervical cancer, for example, will only be used more widely when the cost falls.

Broad actions are warranted, supported by global funds, say public health experts.

Ví dụ, vắc-xin chống vi-rút liên quan đến ung thư cổ tử cung sẽ chỉ được sử dụng rộng rãi hơn khi giá thành giảm.

Các hoạt động rộng lớn được đảm bảo, hỗ trợ bởi quỹ toàn cầu, các chuyên gia y tế công cộng cho hay.

In the past, complications during childbirth and pregnancy were among the leading causes of death in women of reproductive age in the developing world.

Trong quá khứ, biến chứng trong khi sinh và mang thai nằm trong số những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại các nước đang phát triển.

However, current trends suggest breast and cervical cancer deaths are starting to overtake, in poorer countries.

Tuy nhiên, xu hướng hiện tại cho thấy, ở các nước nghèo hơn tử vong do ung thư vú và cổ tử cung đang bắt đầu vượt lên.

Study co-author, Dr Alan Lopez, of the University of Queensland, Australia, said: "We have poured an enormous amount of resources into addressing the serious concern of maternal mortality worldwide, and we've seen a great deal of progress.

Đồng tác giả nghiên cứu, bác sĩ Alan Lopez, thuộc Đại học Queensland, Australia, cho biết: "Chúng tôi đã dành các nguồn lực to lớn để giải quyết các mối quan tâm nghiêm trọng của tử vong thai sản trên toàn thế giới, và chúng tôi đã thấy có rất nhiều tiến bộ."To expand that commitment, breast and cervical cancer need to become a standard part of the efforts aimed at saving more mothers' lives."

"Để mở rộng cam kết đó, thì ung thư vú và cổ tử cung cần phải trở thành một phần tiêu chuẩn của những nỗ lực nhằm cứu lấy sinh mệnh của nhiều bà mẹ hơn."

Mixed picture

Bức tranh Hỗn hợp

The research in 187 countries for the period 1980-2010 highlighted stark differences in a woman's chances of developing, and surviving, cancer.

Nghiên cứu ở 187 nước trong giai đoạn 1980-2010, nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt trong về cơ hội phụ nữ phát triển và sống sót sau khi mắc bệnh ung thư.

In the UK, a woman's risk of dying from breast cancer has fallen from 1 in 32 in 1980, to 1 in 47 by 2010. In countries such as Rwanda, however, the trend has reversed, with 1 in 60 women now at risk, compared with 1 in 97 in 1980.

Tại Anh, nguy cơ phụ nữ chết vì ung thư vú đã giảm từ 1 trên 32 năm 1980, xuống còn 1 trên 47 năm 2010. Tuy nhiên, ở các nước như Rwanda, xu hướng ngược lại, với 1 trên 60 phụ nữ có nguy cơ, so với 1 trên 97 vào năm 1980.

Dr Rafael Lozano, professor of global health at IHME, another co-author of the paper, said the world used to think of breast cancer as a problem for high-income countries but as the world has become more globalised, this is starting to change.

Bác sĩ Rafael Lozano, giáo sư sức khỏe toàn cầu tại viện IHME, đồng tác giả của bài báo nói thế giới từng nghĩ rằng bệnh ung thư vú là một vấn đề của các quốc gia có thu nhập cao nhưng thế giới đã trở thành toàn cầu hóa, điều này đang bắt đầu thay đổi .

"The main known risk factors for breast cancer - poor diet and obesity - are now becoming more commonplace in poor countries," he said.

"Những yếu tố nguy cơ chính đối với ung thư vú - chế độ ăn tồi và béo phì - đang trở nên phổ biến hơn ở các nước nghèo," ông nói.

"We have found that while countries such as the United States and United Kingdom have been able to lower the risks of women dying from breast cancer, through better screening and treatment, countries with fewer resources are seeing the risks go up."

"Chúng tôi đã phát hiện rằng trong khi các nước như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã có thể giảm nguy cơ phụ nữ chết vì ung thư vú thông qua khám sàng lọc và điều trị tốt hơn, các nước có ít nguồn lực hơn đang chứng kiến nguy cơ gia tăng."

With cervical cancer, the number of cases and deaths are rising more slowly than breast cancer, he added, with the number of deaths from cervical cancer going down in high-income countries.

Với ung thư cổ tử cung, số ca bệnh và tử vong tăng chậm hơn so với ung thư vú, ông nói thêm, với số lượng các ca tử vong do ung thư cổ tử cung giảm xuống ở các nước có thu nhập cao.

"Our concern is that this is a disease that is almost entirely preventable through safe sex practices and early detection, yet it continues to kill nearly a half a million women every year.

"Chúng tôi quan tâm rằng đây là một căn bệnh gần như hoàn toàn ngăn ngừa được thông qua thực hành tình dục an toàn và phát hiện sớm, tuy nhiên nó vẫn tiếp tục lấy đi sinh mệnh của gần nửa triệu phụ nữ mỗi năm.

"With the right investments and targeted policies, like the ones we have seen in places such as the UK, we can reverse this trend."

"Với các khoản đầu tư đúng và các chính sách có mục tiêu, giống như những người chúng ta đã thấy ở những nơi như Anh, chúng ta có thể đảo ngược xu hướng này."


Translated by Lê Quỳnh Trang

Lớp: Y2E – Nhóm 2

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn