MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, September 29, 2011

Tokyo and Manila Strengthen Defense Ties With an Eye Toward China Tokyo và Manila Tăng cường quan hệ quốc phòng, cảnh giác với Trung Quốc


Tokyo and Manila Strengthen Defense Ties With an Eye Toward China

Tokyo và Manila Tăng cường quan hệ quốc phòng, cảnh giác với Trung Quốc

By YOREE KOH

YOREE KOH

TOKYO—Japan and the Philippines agreed on Tuesday to strengthen maritime security ties, while also underscoring the importance of preserving peace and stability in the South China Sea amid rising tensions with China.

TOKYO, Nhật Bản và Philippines hôm thứ Ba đã đồng ý về tăng cường quan hệ an ninh hàng hải, trong khi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ hoà bình và ổn định ở Biển Đông giữa lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.

After his talks with Philippine President Benigno Aquino III, on a four-day visit to Japan, Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda told reporters that the two sides committed to bolstering "cooperation between coastguards and defense-related authorities."

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, trên một chuyến viếng thăm bốn ngày tới Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda nói với các phóng viên rằng hai bên cam kết củng cố "hợp tác giữa lực lượng biên phòng biển và các giới chức liên quan đến quốc phòng."

A joint statement said bilateral ties have evolved from friendly relations to a "strategic partnership," and called for more collaboration on "regional and global issues of mutual concern and interest." The two countries also agreed to conduct frequent discussions on defense at more senior levels and increase the number of Japan Coast Guard missions to help train their Philippine counterparts.

Một tuyên bố chung nói rằng quan hệ song phương đã phát triển từ quan hệ hữu nghị tới "đối tác chiến lược", và kêu gọi hợp tác nhiều hơn về "các vấn đề khu vực và toàn cầu cả hai cùng quan tâm và lợi ích." Hai nước cũng nhất trí tiến hành các cuộc thảo luận thường xuyên về quốc phòng ở cấp cao hơn và tăng số lượng các sứ mệnh của lực lượng biên phòng biển Nhật Bản nhằm trợ giúp đào tạo cho đối tác Philippines.


Although the agreement does not directly mention China, it is a major symbolic step toward a multilateral consensus in Asia on dealing with increasing territorial friction with China.

Mặc dù thỏa thuận này không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, nhưng nó là một bước đi mang tính biểu tượng lớn đối với một sự đồng thuận đa phương trong khu vực châu Á nhằm đối phó với các va chạm ngày càng tăng về lãnh thổ với Trung Quốc.

The Philippines and China both lay claim to the Spratly Islands, an archipelago in the South China Sea that geologists think may lie atop significant oil and gas deposits. Philippine officials have accused Chinese vessels of hindering oil and gas exploration in a portion of the waters known as Reed Bank. Vietnam, which also claims part of the Spratly chain, has likewise complained of China's increasingly assertive claims in the region.

Philippin và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, một quần đảo ở Biển Đông mà các nhà địa chất nghĩ rằng có thể có các mỏ dầu và khí đốt quan trọng nhất. Các quan chức Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đã cản trở việc thăm dò dầu và khí đốt trong một phần của vùng biển có tên là Bãi Cỏ Rong (Reed Bank). Việt Nam, nước cũng tuyên bố chủ quyền một phần của chuỗi Trường Sa, đã phàn nàn tương tự như vậy về tuyên bố ngày càng quyết đoán của Trung Quốc về chủ quyền trong khu vực này.


Japan, too, has seen its relations with China strained by a territorial dispute, this one over islands in the East China Sea. A war of words broke out between Beijing and Tokyo last autumn following the arrest of a Chinese fishing crew by the Japanese coast guard, and the year since has brought a series of incursions by Chinese ships into the disputed waters. Mr. Noda earlier this month voiced concern over China's military build-up and increased maritime activity near Japan.

Nhật Bản, cũng đã nhìn thấy mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ, một trong các đảo trên Biển Đông Trung Quốc. Một cuộc đấu khẩu đã nổ ra giữa Bắc Kinh và Tokyo mùa thu năm ngoái sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản bắt giữ thủy thủ đoàn một đánh cá của Trung Quốc, và năm kể từ năm đó đến nay đã có một loạt các cuộc xâm nhập của các tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp. Ông Noda hồi đầu tháng này đã lên tiếng lo ngại về tăng cường quân sự và hoạt động hàng hải của Trung Quốc gần Nhật Bản.

The agreement between Japan and the Philippines stresses the two countries' shared interests, bringing the similar but separate maritime squabbles with China under a larger cooperative umbrella.

Các thỏa thuận giữa Nhật Bản và Philippin nhấn mạnh lợi ích chung của hai nước, đưa các cuộc cãi vã về hàng hải giống nhau nhưng riêng biệt của mỗi nước với Trung Quốc vào dưới một chiếc ô hợp tác lớn hơn.

"The peaceful settlement of disputes serves the interests of the two countries and the whole region," said the joint statement, signed by both leaders. Japan and the Philippines "share the recognition that these same interests should also be advanced and protected in the South China Sea."

"Việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phục vụ lợi ích của hai nước và cả khu vực", tuyên bố chung có chữ ký của hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Philippin cho biết "chia sẻ công nhận rằng những lợi ích tương tự cũng được nâng cao và được bảo vệ ở Biển Đông."

Responding to the Japan-Philippines meeting, China's foreign ministry on Tuesday reiterated its claim to the disputed waters in the South China Sea.

Phản ứng lại Hội nghị Nhật Bản-Philippin, bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ ba nhắc lại tuyên bố chủ quyền của họ đối với vùng biển tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).

"China has indisputable sovereignty over the island and surrounding waters of the South China Sea," said ministry spokesman Hong Lei in Beijing.

"Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo và các vùng nước xung quanh Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa)," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lễ ở Bắc Kinh nói.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn