MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, September 19, 2011

Opening Statement by Ambassador David B. Shear Bài phát biểu của đại sứ Hoa Kỳ David Shear


Opening Statement by Ambassador David B. Shear

Bài phát biểu của đại sứ Hoa Kỳ David Shear

Press Conference at the Rose Garden

September 9, 2011

tại cuộc họp báo tổ chức tại Toà nhà Vườn Hồng

9/9/2011

My name is David Shear. Thank you very much for coming today.

Some of you may have seen a video greeting that I did before I arrived in Vietnam in which I talked about in very general terms the great opportunities there are in the U.S.-Vietnam relationship. I talked about my interest in people-to-people relations. I talked about my interest in learning more about Vietnam and learning more about Vietnamese history, culture and food. I want everybody to know that my Vietnamese probably isn’t as good as it sounds in that video.

Tôi tên là David Shear. Cám ơn các bạn đã tới dự cuộc họp báo ngày hôm nay.

Một số bạn ở đây có thể đã xem đoạn video chào ra mắt của tôi trước khi tôi đến Việt Nam. Trong đoạn video tôi có nói một cách khái quát về những cơ hội tiềm năng trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi đã nói về mối quan tâm của mình trong mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Tôi đã nói về niềm yêu thích được tìm hiểu thêm về Việt Nam, về lịch sử, văn hoá và các món ăn Việt Nam. Và tôi muốn mọi người biết rằng tiếng Việt của tôi có thể sẽ không tốt như trong video.

I had a very good meeting with President Sang when I presented my credentials on August 29th. Your President speaks pretty good English and he delivered a stern challenge to me which was he wants me to conduct a meeting with him in Vietnamese before I leave Vietnam. [Laughter]. I accepted the challenge, so I’ve got my work cut out for me.

Tôi đã có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tôi trình Quốc thư vào ngày 29/8. Chủ tịch nước của các bạn nói tiếng Anh khá tốt và ông ấy đã thách tôi rằng ông ấy muốn tôi nói tiếng Việt trong cuộc gặp với ông ấy trước khi tôi rời Việt Nam [Cười]. Tôi đã chấp nhận lời thách thức và vì vậy tôi có một nhiệm vụ dành riêng cho mình.

I want to go beyond the video today very briefly to describe for you some of the priorities, some of the important issues on my agenda as new U.S. Ambassador to Vietnam.

Hôm nay tôi muốn vượt ra ngoài giới hạn của một đoạn video, để trình bày một cách ngắn gọn những ưu tiên và những vấn đề quan trọng trong nhiệm kỳ đại sứ của tôi tại Việt Nam.

The highest priority of the U.S. Embassy is going to continue to be growing the U.S.-Vietnam economic relationship. If you saw President Obama’s speech on jobs today then you know that job creation is the President’s highest priority at this time. Increased American exports mean increased American jobs and I’m going to do everything I can to increase American exports to Vietnam through the President’s export initiative and through the new TransPacific Partnership that we’re negotiating with Vietnam.

Ưu tiên cao nhất của Đại sứ quán Hoa Kỳ vẫn sẽ là phát triển mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-Việt Nam. Nếu các bạn đã xem diễn văn về việc làm của Tổng thống Obama hôm nay, các bạn sẽ thấy tạo công ăn việc làm là ưu tiên lớn nhất của Tổng thống tại thời điểm này. Tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ đồng nghĩa với tăng công ăn việc làm cho người Mỹ và tôi sẽ làm hết sức mình để tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt nam, thông qua sáng kiến xuất khẩu của Tổng thống và thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mới mà chúng tôi đang đàm phán với Việt Nam.

Bolstering the strategic partnership between our two countries will also be a priority. As you know, when Secretary of State Clinton visited here last October she proposed that the two sides consider establishing a strategic partnership. We already have a very strong cooperative diplomatic relationship in the region. Our defense relations are also growing. My job will be to help both sides further define what the strategic partnership will be, what both sides want from the strategic partnership, and how fast we’re going to go.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta cũng là một ưu tiên. Như các bạn đã biết, khi Ngoại trưởng Clinton đến đây thăm vào tháng 10 năm ngoái, bà đã đề xuất hai bên cân nhắc việc thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược. Chúng ta đã có một mối quan hệ ngoại giao hợp tác vững mạnh trong khu vực. Quan hệ quốc phòng của chúng ta cũng đang phát triển. Công việc của tôi sẽ là giúp hai bên định nghĩa rõ hơn quan hệ đối tác chiến lược là gì, cả hai bên mong muốn gì từ mối quan hệ đối tác chiến lược, và chúng ta sẽ đi nhanh đến mức nào.

As I suggested in my video, the U.S.-Vietnam relationship has tremendous opportunities. Of course as with all bilateral relationships we also have disagreements. I think we disagree most sharply on the subject of human rights between the United States and Vietnam. As I try to develop the economic relationship, as I try to define the strategic partnership, I hope to conduct a vigorous dialogue with my Vietnamese counterparts on the subject of human rights as we have for the last several years.

Như tôi đã nêu trong đoạn video, mối quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ chứa đựng những cơ hội lớn lao. Tuy nhiên, như mọi quan hệ song phương, chúng ta cũng gặp phải những bất đồng. Tôi nghĩ, chúng ta bất đồng nhiều nhất về vấn đề nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Khi tôi cố gắng phát triển quan hệ kinh tế, khi tôi cố gắng xác định mối quan hệ đối tác chiến lược, tôi cũng mong muốn thực hiện đối thoại sôi nổi với các đối tác Việt Nam về vấn đề nhân quyền như chúng ta đã có trong những năm qua.

My predecessor, Ambassador Michalak, also placed a high priority on education and I’m going to continue that priority. I’d like to see more Vietnamese students going to the United States and I’d like to work with our Vietnamese counterparts to build capacity in the Vietnamese educational system.

Người tiền nhiệm của tôi, đại sứ Michalak, đã đặt ưu tiên rất lớn cho vấn đề giáo dục và tôi sẽ tiếp tục ưu tiên đó. Tôi muốn thấy thêm nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại Hoa Kỳ và tôi muốn cùng làm việc với các đối tác Việt Nam để xây dựng năng lực cho hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Much of the progress we have experienced over the past 16 years has been based on a shared understanding on the legacies of the war and a shared interest in working our way through those legacies. That’s why I made my first trip in Vietnam outside of Hanoi to Danang day before yesterday, where I participated in a repatriation ceremony for American remains; where I visited the Agent Orange remediation site at Danang Airport; and where I visited the rehabilitation and orthopedic hospital in Danang. It was a very productive and very educational trip.

Phần lớn những tiến bộ mà chúng ta đạt được trong 16 năm qua dựa trên những hiểu biết chung của hai nước về những di sản của cuộc chiến, và mối quan tâm chung của chúng ta đối với việc cùng làm việc để tìm cách để vượt qua những di sản đó. Đó là lý do tại sao khi ở Việt Nam, chuyến công tác đầu tiên của tôi ra ngoài Hà Nội là tới Đà Nẵng, vào ngày 7/9. Tại Đà Nẵng, tôi đã tham dự lễ hồi hương hài cốt của các quân nhân Hoa Kỳ, ở đó tôi đã thăm địa điểm khắc phục hậu quả chất da cam tại sân bay Đà Nẵng, ở đó tôi đã thăm bệnh viện phục hồi chức năng và chỉnh hình tại Đà Nẵng. Đó là một chuyến đi rất hiệu quả và bổ ích.

I know you all have questions to ask so I’m going to very quickly share one more thought with you. You all may have heard that the subject of adoptions, American adoptions of Vietnamese orphans, came up in the course of the process leading to my confirmation. I want to express my appreciation of the Vietnamese government for acceding to the Hague Convention on Adoptions. I want to offer my assistance in helping Vietnam to implement its obligations under that Convention.

Tôi biết các bạn có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi vì vậy tôi sẽ nói nhanh về một suy nghĩ nữa của mình. Các bạn có lẽ đều biết rằng vấn đề con nuôi, việc người Mỹ nhận nuôi trẻ mồ côi Việt Nam, đã nảy sinh trong quá trình phê chuẩn việc bổ nhiệm tôi. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn đối với Chính phủ Việt Nam vì đã phê chuẩn Công ước La Hay về Con nuôi. Tôi sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam thực hiện các cam kết của mình trong khuôn khổ của Công ước.

There’s a group of orphans in Bac Lieu Province in particular who were caught in between systems, you might say, in a very heartbreaking situation for the children and for the prospective adoptive parents. I want to work with the Vietnamese government and with provincial officials and with the families to do what’s best for these children, to unite them with their adoptive parents, and to resolve this issue as quickly as possible.

Đặc biệt là có một nhóm trẻ mồ côi ở tỉnh Bạc Liêu đã bị mắc kẹt giữa hai hệ thống, một tình huống rất đáng thương cho cả các trẻ em đó cũng như các ông bố bà mẹ nhận nuôi các em. Tôi muốn làm việc với Chính phủ Việt Nam và những cán bộ địa phương cũng như các gia đình để làm những gì tốt nhất cho các em, giúp các em đoàn tụ được với bố mẹ nuôi và giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

My staff drafted lengthy remarks for me, but as my boss in Tokyo, Senator Baker, Ambassador Baker used to say, you guys keep writing the speeches you want to write and I’ll keep giving the speeches I want to give. [Laughter].

Đồng nghiệp của tôi đã soạn sẵn một bài phát biểu rất dài cho tôi, nhưng cũng như sếp của tôi tại Tokyo, thượng nghĩ sỹ, đại sứ Baker có nói, các anh chị cứ việc viết bài phát biểu mà các anh chị muốn, còn tôi sẽ nói những gì tôi muốn. [Cười]

http://vietnam.usembassy.gov/ambremarks-090911.html
Stakeholders Meeting on the Elimination of Lymphatic Filariasis and Trachoma and the Control of Helminthiasis

Phát biểu của Đại sứ David B. Shear tại Cuộc họp các nhà tài trợ cho dự án loại trừ bệnh giun chỉ bạch huyết, mắt hột và phòng chống giun sán

Melia Hotel, Hanoi

September 8, 2011

Khách sạn Melia, Hà Nội

Ngày 8 tháng 9 năm 2011

Dr. Nguyen Thi Xuyen, Vice Minister of the Ministry of Health;

Representatives from the National Institute of Malaria, Parasitology and Entomology (NIMPE), the National Institute of Ophthalmology and other representatives from the Government of Vietnam;

Provincial and district health representatives;

Thưa Tiến sỹ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Ytế;

Các vị đại biểu Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (NIMPE), Bệnh viện Mắt Trung ương và các cơ quan hữu quan của Chính phủ Việt Nam;

Các vị đại biểu các sở và phòng y tế;

Ladies and gentlemen;

Xin Chao.

It is a pleasure to participate in the opening of this stakeholders meeting on trachoma, soil-transmitted helminthes and lymphatic filariasis. Globally, an estimated one billion people are affected by one or more of these diseases. Left unchecked, they disproportionately impact poor and rural populations who lack access to safe water, sanitation, and essential medicines. The U.S. Government’s support of Vietnam’s efforts in this area complements our ongoing support to Vietnam’s HIV/AIDS, and Avian and Pandemic Influenza programs.

Thưa quý vị;

Xin Chào.

Tôi hân hạnh tham gia phiên khai mạc cuộc họp này của các nhà tài trợ cho dự án về bệnh mắt hột, giun truyền qua đất và giun chỉ bạch huyết. Trên toàn cầu, ước tính có một tỷ người bị nhiễm một hoặc nhiều trong số các bệnh này. Do không được kiểm soát, các loại bệnh này ảnh hưởng bất cân xứng đến những cộng đồng dân nghèo và nông thôn thiếu điều kiện sử dụng nước sạch, vệ sinh và các loại thuốc men cơ bản. Sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này bổ sung cho sự hỗ trợ của chúng tôi đang dành cho Việt Nam trong các chương trình phòng chống HIV/AIDS, cúm gia cầm và cúm đại dịch.

I compliment the Government and people of Vietnam on your success in dramatically decreasing the prevalence of trachoma, soil-transmitted helminthes and lymphatic filariasis through concerted efforts to prevent their spread, treat those suffering from disease and through improvements in overall living standards.

Tôi hoan nghênh thành công của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc làm giảm mạnh tỷ lệ mắc bệnh mắt hột, giun truyền qua đất và giun chỉ bạch huyết qua những nỗ lực phối hợp phòng chống lây lan và điều trị những người mắc bệnh và qua việc cải thiện các tiêu chuẩn sinh hoạt nói chung.

The U.S. Government is pleased to support the Ministry of Health as Vietnam prepares to take the final steps in confirming that lymphatic filariasis has been eliminated, and to support the national de-worming program and strengthen capacity for a coordinated response. Most importantly, I am pleased that the USAID-funded project will work with the Government of Vietnam as you share your success with other countries struggling to control and eliminate these devastating diseases. Vietnam has made impressive achievements in controlling neglected tropical diseases – this success can and must be documented and shared to help other countries achieve similar results.

Chính phủ Hoa Kỳ vui mừng hỗ trợ Bộ Y tế trong quá trình Việt Nam chuẩn bị tiến hành những bước cuối cùng để khẳng định việc thanh toán bệnh giun chỉ bạch huyết, hỗ trợ chương trình quốc gia về phòng chống giun sán và tăng cường năng lực về phối hợp ứng phó. Điều quan trọng nhất là tôi vui mừng rằng dự án do USAID tài trợ này sẽ làm việc cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình các bạn chia sẻ thành công của mình với các nước khác đang phải vất vả kiểm soát và thanh toán các bệnh tai hại này. Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy ấn tượng trong việc kiểm soát các bệnh nhiệt đới bị lãng quên – thành công này có thể và phải được tài liệu hoá và chia sẻ để giúp các nước khác đạt được những kết quả tương tự.

In closing, I thank the Government of Vietnam, particularly the Ministry of Health’s National Institute of Malaria, Parasitology and Entomology, for organizing this meeting, and I look forward to continued collaboration as Vietnam sets out to achieve an effective, coordinated response to control and eliminate neglected tropical diseases. Thank you very much. I wish you all a productive conference.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (NIMPE) của Bộ Y tế, đã tổ chức cuộc họp này, và tôi mong được tiếp tục cộng tác trong quá trình Việt Nam bắt đầu nỗ lực để đạt khả năng phối hợp ứng phó hiệu quả nhằm kiểm soát và thanh toán các bệnh nhiệt đới bị lãng quên. Rất cảm ơn các bạn. Tôi chúc mọi người một cuộc họp nhiều kết quả.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn