MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, September 15, 2011

Number of Americans in poverty hits record high Số người Mỹ sống nghèo đói đạt mức cao kỷ lục

A homeless man begging for money in Los Angeles on 22 August

President Obama last week launched a new jobs plan to try to increase employment opportunities
Tổng thống Obama tuần trước đã phát động một kế hoạch việc làm mới để cố gắng tăng cơ hội việc làm
Number of Americans in poverty hits record high
Số người Mỹ sống nghèo đói đạt mức cao kỷ lục
The number of Americans living in poverty rose to 46.2 million last year, nearly one in every six people, according to the US Census Bureau's annual report.
The 2010 data shows the poverty rate at 15.1%, from 14.3% in 2009. The number of Americans without health insurance also rose slightly to 49.9 million. The poverty rate was the highest since 1983, and tied with the level in 1993.
Số lượng người Mỹ sống trong nghèo đói đã tăng lên 46,2 triệu năm ngoái, gần một trong mỗi sáu người, theo báo cáo hàng năm của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Số liệu năm 2010 cho thấy tỷ lệ hộ nghèo tăng lên mức 15,1%, từ 14,3% năm 2009. Số người Mỹ không có bảo hiểm y tế cũng tăng nhẹ lên 49,9 triệu. Tỷ lệ hộ nghèo cao nhất kể từ năm 1983, và gần với mức năm 1993.
The number of Americans living below the poverty line has now risen for four years in a row.
The US definition of poverty is an annual income of $22,314 (£14,129), or less for a family of four, and $11,139 for a single person.
Số lượng người Mỹ sống dưới mức nghèo đói đã tăng trong bốn năm liên tiếp.
Định nghĩa nghèo đói là thu nhập hàng năm là 22.314 đô-la (14.129 bảng Anh), hoặc ít hơn cho một gia đình bốn người, và 11.139 đô-la cho một người duy nhất.
More poor children
The Census Bureau data also showed that poverty among black and Hispanic people was much higher than for the overall US population last year - at 27.4% and 26.6% respectively.
Nhiều trẻ em nghèo hơn

Số liệu của Cục Điều tra Dân số cũng cho thấy tỷ lệ đói nghèo trong số người da đen và gốc Tây Ban Nha cao hơn rất nhiều hơn trên tổng dân số Hoa Kỳ năm ngoái ở mức 27,4% và 26,6% tương ứng.
Outside of the poverty line, the average annual US household income fell 2.3% in 2010 to $49,445 (£31,228).
Bên ngoài mức nghèo khổ, thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm của Mỹ giảm 2,3% trong năm 2010 xuống còn $ 49,445 (£ 31,228).
Even younger Americans were also strongly affected. Twenty-two percent of those under 18 were living under the poverty line - up from from 20.7% in 2009.
Thậm chí người Mỹ trẻ hơn cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Hai mươi hai phần trăm những người dưới 18 tuổi đang sống dưới mức nghèo đói - tăng từ mức 20,7% năm 2009.
Reacting to the data, the Children's Leadership Council, an advocacy group, said: "The rising numbers of children living in poverty is a direct result of the choices made by political leaders who put billionaires before kids. America's children should be our top priority."
Phản ứng với dữ liệu này, Hội đồng lãnh đạo trẻ em, một nhóm vận động, nói: "Các con số gia tăng trẻ em sống trong nghèo đói là kết quả trực tiếp của sự lựa chọn của các nhà lãnh đạo chính trị: họ đặt tỷ phú trước trẻ em. Trẻ em nước Mỹ phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta."
Among regions, the South had the highest poverty rate at 16.9% and the highest percentage without health insurance, 19.1%.
Giữa các vùng, miền Nam có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất ở mức 16,9% và tỷ lệ phần trăm cao nhất không có bảo hiểm y tế là 19,1%.
'Nobody hiring'
Mississippi had the highest share of poor people, at 22.7%, followed by Louisiana, the District of Columbia, Georgia, New Mexico and Arizona.
At the other end of the scale, New Hampshire had the lowest share, at 6.6%.
"Không ai thuê '
Mississippi có tỷ lệ người nghèo cao nhất, 22,7%, tiếp theo là Louisiana, District of Columbia, Georgia, New Mexico và Arizona.
Ở đầu kia bậc thang, New Hampshire đã có tỷ lệ thấp nhất, 6,6%.
The slight rise in the number of people without health insurance - up by nearly one million - was mostly caused by losses of employer-provided medical cover in the weakened economy.
Sự gia tăng nh số người không có bảo hiểm y tế - tăng gần 1.000.000 - chủ yếu là do mất cung cấp chi trả y tế của người sử dụng lao động trong khi nền kinh tế bị suy yếu.
Congress passed a health overhaul last year to deal with rising numbers of the uninsured, but the main provisions do not take effect until 2014.
Quốc hội đã thông qua một cuộc kiểm tra y tế vào năm ngoái để đối phó với số lượng ngày càng tăng những người không có bảo hiểm, nhưng các quy định chính vẫn chưa có hiệu lực cho đến năm 2014.
The figures compound a stagnant US jobs report in August, when the unemployment rate was at 9.1% for the second straight month.
Những con số này làm phức tạp thêm báo cáo việc làm trì trệ Mỹ vào tháng Tám, khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9,1% tháng thứ hai liên tiếp.
In Fort Washington, Maryland, mother-of-five Nekisha Brooks told of her struggle to find work since being laid off from her job at telecommunications firm AT&T several months ago.
Tại Fort Washington, Maryland, Nekisha Brooks, bà mẹ của năm đứa con, kể về nỗ lực của chị đi tìm việc làm kể từ khi bị mất việc việc tại công ty viễn thông AT & T cách đây vài tháng.
Ms Brooks told the Associated Press news agency: "I've been putting in job applications every day and calling around, from housekeeping to customer service to admin or waitresses, but nobody seems to be hiring right now."
Bà Brooks nói với hãng tin Associated Press: "Tôi nộp đơn xin việc mỗi ngày và gọi điện thoại khắp nơi, từ quản gia tới dịch vụ khách hàng, quản trị hoặc tiếp viên, nhưng có vẻ như không ai được tuyển dụng trong lúc này."
Author and columnist Tom Friedman says the US faces either a bad decade or a bad century
Tác giả và nhà báo Tom Friedman nói rằng Hoa Kỳ phải đối mặt với một thập kỷ hoặc một thế kỷ xấu nữa.


Click to play

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn