MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, September 15, 2011

New camera for burns victims 'shows blood flow' in skin By Neil Bowdler


Michael Friedrich of Aimago explains how the EasyLDI works

A Swiss company has developed a camera which shows how blood is circulating through the skin in real-t

New camera for burns victims 'shows blood flow' in skin

Camera mới cho nạn nhân bị bỏng “cho thấy lưu lượng máu” trong da

By Neil Bowdler

Neil Bowdler

A Swiss company has developed a camera which shows how blood is circulating through the skin in real-time.

Một công ty Thụy Sĩ đã phát triển một loại camera cho thấy máu lưu thông như thế nào trong da theo thời gian thực.

The camera is designed to help assess the extent and severity of burns.

Camera được thiết kế nhằm giúp đánh giá độ rộng và độ trầm trọng của vết bỏng

The device has been trialled by burn specialists and reconstructive surgeons at CHUV University Hospital in Lausanne, Switzerland.

Thiết bị này đã thử nghiệm bởi các chuyên gia bỏng và các bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ ở Bệnh viện Trường Đại Học CHUV tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Clinical data from the trial is being presented at the 14th European Burns Association Congress in the Hague on Wednesday.

Các dữ liệu lâm sàng từ quá trình thử nghiệm đã được trình bày tại Hội nghị Hiệp Hội Bỏng Châu Âu lần thứ 14 ở Hague vào thứ 4.

Colour variations

The machine uses what is called "laser Doppler imaging" and has been developed by Aimago, a start-up company based at the Swiss university, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.

Sự biến đổi màu sắc

Chiếc máy này sử dụng cái được gọi là “hình ảnh lase màu (Doppler)” và được phát triển bởi Aimago, một công ty mới được thành lập có cơ sở tại Trường Đại Học Thụy Sĩ, Trường Bách khoa Liên bang Lausanne.

The device is connected to a flexible arm and is placed over the burn area with the camera facing the burn. On the other side of the machine is a video screen on which colour variations show differences in the intensity of blood circulation.

Thiết bị này được kết nối với một cánh tay linh động và được đặt tại vùng bỏng với camera đối diện với vết bỏng. Bên kia máy là một màn hình video là nơi mà sựu biến đổi màu sắc cho thấy sự khác biệt của cường độ tuần hoàn máu.

"Red means high blood flow, blue means low blood flow," Michael Friedrich of Aimago said. "This information (the specialist) can use to see whether the burnt tissue still has blood supply or not.

“Màu đỏ có nghĩa lưu lượng máu cao, màu xanh có nghĩa lưu lượng máu thấp”, Micheal Friedrich của Amiago nói. Đó là thông tin (mà chuyên gia) có thể sử dụng để xem xét xem các mô bị bỏng còn được cung cấp máu hay không.

"If the tissue has no blood supply it cannot recover, it's going to die so you need to do skin grafting. However, if the skin is perfused (ie blood is still flowing through it), then it's going to heal spontaneously without scarring."

“Nếu mô không được cung cấp máu nó không thể phục hồi, và nó sẽ chết vì vậy bạn cần phải cấy ghép da. Tuy nhiên, nếu da được tưới máu (tức máu vẫn còn chảy qua nó), thì nó sẽ tự lành mà không để lại sẹo”

A rival laser Doppler machine by Moor Instruments

A rival laser Doppler machine by Moor Instruments

Một máy lase Doppler của hãng Moor Instruments

Greg Williams, who heads the burns unit at Chelsea and Westminster Hospital told the BBC his hospital was one of several in the UK already using a rival laser Doppler imager built by Moor Instruments and which was recently approved by the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).

Greg Williams, người đứng đầu khoa bỏng tại Bệnh Viện Chelsea và Westminster nói với BBC bệnh viện của ông là một trong những bệnh viện ở Anh sử dụng hình ảnh lase Dopple do Moor Instrucments sản xuất và nó vừa mới được phê duyệt bởi Viện Quốc Gia về thành tích Y Tế và Lâm Sàng (NICE)

He said that while that machine was bulky and provided only static images, he was yet to be convinced of the need for a real-time alternative.

Ông nói rằng trong khi chiếc máy ấy còn cồng kềnh và chỉ cung cấp những hình ảnh tĩnh, thì ông ấy bị thuyết phục bởi nhu cầu về giải pháp thay thế thời gian thực.

"There are a range of depths of burns between a superficial and a full-thickness burn where experienced burn clinicians will get the diagnosis wrong about a third of the time," he said.

“Có những sự thay đổi về độ sâu của vết bỏng từ bỏng nông tới bỏng rất sâu mà ngay cả các bác sĩ lâm sàng dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ chẩn đoán sai tới một phần ba” ông nói’

"With the laser Doppler and clinical judgement, you get it right about 98% of the time.

Với lase Doppler và đánh giá lâm sàng, bạn chẩn đoán đúng khoảng 98%.

"Whether this new device will offer any more advantages or not, I'd have to see the machine and compare it with what we are using."

“Dù thiết bị mới này có nhiều lợi ích khác nữa hay không, tôi cũng muốn xem chiếc máy và so sánh với những gì mà chúng tôi đang sử dụng.

Doppler shift

Aimago's "EasyLDI" machine works by firing laser beams at the skin which are reflected by red blood cells in small vessels in the skin.

Dịch chuyển Dopper

Máy “EasyLDL” của Aimago hoạt động bằng cách chiếu các tia lase vào da mà sẽ được phản xạ bởi các tế bào máu trong lòng mạch máu nhỏ ở da

The movement of the red blood cells results in a tiny shift in the frequency of the light as it impacts upon the cells, and it is these "Doppler" shifts which the device detects and transforms into colour variations on the screen.

Sự chuyển động của hồng cầu tạo ra một sự thay đổi nhỏ về tần số ánh sáng khi nó tác động đến các tế bào, và chính những dịch chuyển "Doppler" này được thiết bị phát hiện và biến đổi thành các biến thể màu sắc trên màn hình.

The camera can deliver more than 12 images a second, which means users can detect the effect of the patient's heart beat in the circulation images, it is claimed.

Camera có thể cung cấp hơn 12 hình ảnh một giây, có nghĩa là người dùng có thể phát hiện các tác động của nhịp tim của bệnh nhân trong những hình ảnh tuần hoàn máu, người ta tuyên bố.

While the primary use is for burns victims, its makers say it could also be used in reconstructive surgery to determine the viability of skin tissue before it is transferred from one part of the body to another.

Trong khi công dụng chính là dành cho các nạn nhân bỏng, các nhà sản xuất nói nó cũng có thể được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mĩ để xác định tính khả dụng của mô da trước khi nó được chuyển từ một bộ phận của cơ thể tới một bộ phận khác.

Translated by Trịnh Thị Kim Phước _Y2E, kimphuoca8@yahoo.com

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn