MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, September 15, 2011

Marijuana and Medical Marijuana Cần sa và cần sa y tế


Marijuana and Medical Marijuana

Cần sa và cần sa y tế

Marijuana, whose botanical name is cannabis, has been used by humans for thousands of years. It was classified as an illegal drug by many countries in the 20th century. But over the past two decades, there has been a growing movement to legalize it, primarily for medical purposes.

Cần sa, có tên thực vật là cannabis, đã được con người sử dụng hàng ngàn năm. Nó đã được phân loại như một loại thuốc bất hợp pháp ở nhiều nước trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ qua, có một phong trào ngày càng tăng để hợp thức hoá nó, chủ yếu vì các mục đích y học.

Medical marijuana use has surged in the 15 states and the District of Columbia that allow its use. But states and cities are also wrestling with the question of what medical marijuana is, or should be.

Sử dụng cần sa y tế đã tăng vọt trong 15 bang và quận Columbia vốn cho phép sử dụng nó. Nhưng các tiểu bang và thành phố cũng đang vật lộn với câu hỏi cần sa y tế là gì, hoặc nó nên thế nào.

The Montana House of Representatives voted in February 2011 to repeal the state’s six-year-old medical marijuana law. The 63-to-37 vote, largely along party lines in the Republican-controlled chamber, pushed Montana to the front lines of a national debate about social policy, economics and health regarding medical marijuana use

Hạ viện Montana đã bỏ phiếu trong tháng 2 năm 2011 để bãi bỏ bộ luật tiểu bang lưu hành đã sáu năm về cần sa y tế. Kết quả bỏ phiếu 63 thuận-37 chống, chủ yếu phù hợp với quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã đẩy Montana vào chiến tuyến của một cuộc tranh luận quốc gia về chính sách xã hội, kinh tế và sức khỏe liên quan đến việc sử dụng cần sa y tế.

Montana's House speaker, Mike Milburn, a Republican and sponsor of the repeal bill, who said he thought that the arguments about medical use had been a pretext for encouraging recreational use and creating a path to full legalization. He said he feared gang drug wars in Montana’s cities and debilitation of its youth. If the legislation is passed by the Montana Senate, it would face an uncertain fate on the desk of Gov. Brian Schweitzer, a Democrat, who has said he believes the laws need to be tightened, but he has not taken a position on repeal.

Chủ tịch quốc hội Montana, Mike Milburn, đảng Cộng hòa, người bảo trợ dự luật bãi bỏ, nói ông nghĩ rằng các luận cứ về việc sử dụng y tế đã thành một cái cớ để khuyến khích sử dụng giải trí và tạo ra một con đường để hợp pháp hoá một cách đầy đủ. Ông cho biết ông lo ngại cuộc chiến tranh băng đảng ma túy trong thành phố Montana và huỷ hoại sức khoẻ của tuổi trẻ. Nếu luật được thông qua tại Thượng viện Montana, nó sẽ phải đối mặt với một số phận không chắc chắn trên bàn làm việc của Thống đốc Brian Schweitzer, một đảng viên Dân chủ, vốn tin rằng pháp luật cần phải được thắt chặt, nhưng đã không đứng về phía những người bãi bỏ.

New Mexico’s Republican governor, Susana Martinez, has also expressed interest in repeal in 2011. Colorado was formulating some of the most detailed rules in the nation for growing and selling. Lawmakers in New Jersey have jousted with the governor over regulation.

Thống đốc đảng Cộng hòa của New Mexico, Susana Martinez, cũng đã bày tỏ quan tâm đến việc bãi bỏ vào năm 2011. Colorado đã xây dựng một số các quy tắc chi tiết nhất nước về trồng và bán cần sa. Các nhà lập pháp ở New Jersey đã đấu tranh với thống đốc về quy định này.

In November 2010, Californians defeated Proposition 19, a ballot measure that would have legalized possession and growing of marijuana outright, and taxed and regulated its use. California already reduced its penalty for possession, putting those caught with small amounts of the drug on the same level as those caught speeding on the freeway.

Trong tháng 11 năm 2010, California đã đánh bại Dự luật19, một biện pháp bỏ phiếu mà đã hợp pháp hóa việc sở hữu và trồng cần sa công khai, và bị đánh thuế và có quy định sử dụng nó. Tiểu bang California đã giảm hình phạt sở hữu cần sa, xử những người bị bắt với lượng nhỏ thuốc ngang mức với những người bị bắt do chạy quá tốc độ trên đường cao tốc.

Advocates for Proposition 19 had said that if legalized California could raise $1.4 billion in taxes and save precious law enforcement and prison resources. Attorney General Eric Holder had insisted that the federal government would continue to enforce its laws against marijuana in California even if they conflict with state law.

Những người ủng hộ cho Dự luật 19 đã nói rằng nếu hợp pháp hoá cần sa, California có thể tăng $1,4 tỷ USD tiền thuế và tiết kiệm việc thực thi pháp luật toons tiền và tài nguyên nhà tù. Tổng chưởng lý Eric Holder đã nhấn mạnh rằng chính phủ liên bang sẽ tiếp tục thực thi luật chống cần sa ở California ngay cả khi họ xung đột với luật tiểu bang.

Currently 15 states allow the use of marijuana for pain relief, nausea and loss of appetite by people with AIDS, cancer and other debilitating diseases. Those laws, however, are at odds with federal law. The federal government continues to oppose any decriminalization of the drug. And while the Obama administration has signaled some leeway when it comes to medical marijuana, raids on dispensaries and growers by law enforcement agencies are still common — even in California, where the industry effectively began in 1996, with the passage of the landmark Proposition 215, which legalized medical marijuana.

Hiện nay 15 bang cho phép sử dụng cần sa để giảm đau, buồn nôn, và mất cảm giác ngon miệng của những người có AIDS, ung thư và các bệnh suy nhược khác. Những luật này, tuy vậy, trái ngược với pháp luật liên bang. Chính phủ liên bang tiếp tục phản đối bất kỳ xóa bỏ kết án nào về ma túy. Và trong khi chính quyền Obama cho thấy có sự chậm trễ khi nói đến cần sa y tế, các cuộc tấn công vào nhà an dưỡng và người trồng của các cơ quan thực thi pháp luật vẫn còn phổ biến – ngay cả ở California, nơi mà ngành công nghiệp này bắt đầu một cách có hiệu quả vào năm 1996, với việc thông qua Dự luật cột mốc 215 để hợp pháp hóa cần sa y tế.

Rules vary widely in the states that permit medical marijuana. Some states require sellers to prove nonprofit status — often as a collective or cooperative — and all states require that patients have a recommendation from a physician. But even those in favor of medical marijuana believe that the system is ripe for abuse or even unintentional lawbreaking.

Nội quy rất khác nhau ở các bang cho phép cần sa y tế. Một số tiểu bang yêu cầu người bán phải chứng minh tình trạng phi lợi nhuận - thường là tập thể hay hợp tác xã - và tất cả các tiểu bang yêu cầu bệnh nhân phải có đề nghị từ bác sĩ. Tuy nhiên, ngay cả những người ủng hộ cần sa y tế tin rằng hệ thống này là tạo điều kiện chín muồi cho việc lạm dụng hoặc thậm chí vô ý vi phạm pháp luật.

Although party line positions defined the issue in Montana, with Republicans mostly lined up in favor of restriction or repeal, there is widespread agreement among legislators and residents that medical marijuana has become something very different than it was originally envisioned to be.

Mặc dù lập trường của hai đảng xác định vấn đề tại Montana, với đảng Cộng hòa chủ yếu xu hướng ủng hộ việc hạn chế hoặc bãi bỏ cần sa, trong khi vẫn có sự thoả thuận giữa các nhà lập pháp và cư dân rằng cần sa y tế đã trở thành một cái gì đó rất khác so với ban đầu nó được hình dung.

Sixty-two percent of voters approved the use of medical marijuana in a Montana referendum in 2004. But the real explosion of growth came only in 2010, after the federal Department of Justice said in late 2009 that medical marijuana would not be a law enforcement priority. Since then, the numbers of patients have quadrupled to more than 27,000 — in a state of only about 975,000 people — and millions of dollars have been invested in businesses that grow or supply the product.

Sáu mươi hai phần trăm cử tri đã thông qua việc sử dụng cần sa y tế trong một cuộc trưng cầu tại Montana trong năm 2004. Nhưng sự tăng trưởng bùng nổ thực sự chỉ trong năm 2010, sau khi Bộ Tư pháp liên bang cho biết vào cuối năm 2009 rằng cần sa y tế không sẽ là một ưu tiên thực thi pháp luật. Kể từ đó, số lượng bệnh nhân tăng gấp bốn lần, lên đến hơn 27.000 - trong một tiểu bạn chỉ có khoảng 975.000 người và hàng triệu đô la đã được đầu tư vào các doanh nghiệp phát triển, cung cấp sản phẩm.

With a growing number of Americans favoring legalization — a Gallup poll released in October 2010 found a record 46 percent approving of legalization — perhaps no ballot measure in the country was more closely watched than Proposition 19 in California.

Với số ngày càng nhiều người Mỹ thiên về hợp pháp hoá - một cuộc thăm dò của Gallup tiến hành vào tháng 10 năm 2010 cho thấy tỷ lề kỷ lục 46% ubgr hộ hợp pháp hoá - có lẽ không có cuộc bỏ phiếu nào trong cả nước được theo dõi chặt chẽ như Dự luật 19 tại California.

The California ballot measure would have allowed anyone over 21 to buy, possess, use or cultivate marijuana. It would have barred personal possession of more than one ounce as well as smoking the drug in public or around minors.

Cuộc bỏ phiếu của California sẽ cho phép bất cứ ai trên 21 tuổi mua, sở hữu, sử dụng hoặc trồng cần sa. Cấm sở hữu cá nhân hơn một ounce cũng như hút cần sa ở nơi công cộng hoặc gần trẻ vị thành niên.

Some civil rights activists favored the legalization of the drug on the grounds that marijuana arrests are wildly disproportionate in their racial impact and adversely affect minorities.

Một số nhà hoạt động dân quyền ủng hộ việc hợp pháp hoá vần sa trên cơ sở cho rằng các vụ bắt giữ liên quan đến cần sa là cực kỳ không cân xứng do tác động phân biệt chủng tộc của chúng và ảnh hưởng xấu đến các nhóm dân thiểu số.

But the measure was strongly opposed by law enforcement, which said it would actually end up costing the state in increased public health and safety expenses.

Nhưng biện pháp này bị sự phản đối mạnh mẽ của những nhà thi hành pháp luật, vốn cho rằng nó sẽ thực sự tăng chi phí tiểu bang do tăng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các chi phí an toàn.

As more and more states allow medical use of the drug, marijuana's supporters are pushing hard to burnish the image of marijuana by franchising dispensaries and building brands; establishing consulting, lobbying and law firms; setting up trade shows and a seminar circuit; and constructing a range of other marijuana-related businesses.

Khi ngày càng nhiều tiểu bang cho phép sử dụng ma túy vào much đích y tế, những người ủng hộ cần sa đang tích cực thúc đẩy để đánh bóng hình ảnh cần sa bằng các nắm giữ các khu an dưỡng và xây dựng thương hiệu; thiết lập tư vấn, vận động hành lang và các công ty luật; lập các triển lãm thương mại và các cuộc hội thảo; và xây dựng một loạt các doanh nghiệp khác liên quan đến cần sa.

In July 2010, the Department of Veterans Affairs announced that it will formally allow patients treated at its hospitals and clinics to use medical marijuana in states where it is legal, a policy clarification that veterans had sought for several years.

Trong tháng bảy năm 2010, Bộ Cựu chiến binh thông báo rằng họ sẽ chính thức cho phép bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện và phòng khám của mình sử dụng cần sa y tế ở các tiểu bang nơi mà cần sa là hợp pháp, một sự làm rõ về chính sách mà các các cựu chiến binh đã mong đợi nhiều năm nay.

The department directive resolves the conflict in veterans facilities between federal law, which outlaws marijuana, and the 14 states that allow medicinal use of the drug, effectively deferring to the states.

Chỉ thị bộ này giải quyết những xung đột trong các cơ sở chăm sóc cựu chiến binh giữa luật liên bang, mà đặt cần sa ngoài vòng pháp luật, và 14 tiểu bang cho phép sử dụng theo mục đích y tế, trì hoãn một cách có hiệu quả đối với các tiểu bang.

Marijuana is the only major drug for which the federal government controls the only legal research supply and for which the government requires a special scientific review. The University of Mississippi has the nation's only federally approved marijuana plantation. If researchers wish to investigate marijuana, they must apply to the National Institute on Drug Abuse to use the Mississippi marijuana and must get approvals from a special Public Health Service panel, the Drug Enforcement Administration and the Food and Drug Administration

Cần sa là chất ma túy duy nhất mà chính phủ liên bang chỉ kiểm soát nguồn cung cấp nghiên cứu hợp pháp và chính phủ yêu cầu nghiên cứu khoa học đặc biệt về nó. Trường Đại học Mississippi đã có đồn điền trồng cần sa duy nhất trong cả nước được liên bang phê duyệt. Nếu các nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu về cần sa, họ phải nộ đơn tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng ma túy để sử dụng cần sa của Mississippi và phải được chấp thuận của một tiểu ban Y tế công cộng đặc biệt, Drug Enforcement Administration và cục quản lý thực phẩm vf dược phẩm.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn