MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 23, 2011

The India-Vietnam Axis Trục Việt – Ấn


S.M. Krishna (left) with Vietnam's Vice President Nguyen Thi Doan in 2009.


The India-Vietnam Axis
Trục Việt – Ấn
By HARSH V. PANT - The Wall Street Journal
22-Sep-2011
HARSH V. PANT - The Wall Street Journal
22-09-2011
New Delhi sees Hanoi as a counterweight to Beijing, in the same way as Beijing sees Islamabad.
New Delhi coi Hà Nội là đối trọng với Bắc Kinh, cũng như Bắc Kinh coi Islamabad là đối trọng của New Delhi.
India is the latest country to get drawn into the South China Sea dispute. Earlier this month, Beijing told New Delhi that its permission was needed for India's state-owned oil and gas firm to explore for energy in two Vietnamese blocks in those waters. This follows reports of a Chinese vessel confronting an Indian Navy frigate off Vietnam in late July.
Ấn Độ là nước mới nhất bị cuốn hút vào tranh chấp Biển Đông. Trước đó trong tháng này, Bắc Kinh tuyên bố với New Delhi rằng hãng dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ cần phải được phép của Trung Quốc, thì mới được thăm dò dầu khí tại hai lô của Việt Nam ở vùng biển này. Hành động đó diễn ra tiếp theo những thông tin về vụ một tàu Trung Quốc chặn một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Ấn Độ ở ngoài khơi Việt Nam hồi cuối tháng 7.
Vietnam quickly cited the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea to claim its sovereign rights over the two blocks in question. Hanoi has been sparring with Beijing over the South China Sea in the past year, so such a response was expected.
Việt Nam nhanh chóng viện dẫn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 để tuyên bố chủ quyền của mình đối với hai lô được đề cập. Hà Nội đã đấu khẩu với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông trong năm qua, nên một phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
What's new is New Delhi not taking Chinese aggression in that region sitting down. It immediately decided to support Hanoi's claims. Last week, Indian Foreign Minister S.M. Krishna visited Vietnam and made it clear that its state-owned firm would continue to explore in the South China Sea. The display of backbone helped India strengthen its relationship with Vietnam. If China wants to expand its presence in South Asia and the Indian Ocean region, New Delhi's thinking goes, India can do the same thing in East Asia.
Điều mới lạ ở đây là New Delhi không chấp nhận sự hiếu chiến của Trung Quốc ở khu vực đó. Ngay lập tức, nước này quyết định ủng hộ các tuyên bố của Hà Nội. Tuần trước, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đã tới thăm Việt Nam và tuyên bố rõ ràng rằng, tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ sẽ tiếp tục thăm dò ở Biển Đông. Sự phô trương sức mạnh giúp Ấn Độ tăng cường các mối quan hệ với Việt Nam. Nếu Trung Quốc muốn mở rộng sự hiện diện ở Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương, thì theo nhận định của New Delhi, nước này cũng có thể làm điều tương tự ở Đông Á.
The linchpin of this eastward move would be Vietnam. Hanoi fought a brief war with Beijing in 1979 and has grown wary of the Middle Kingdom's increasing economic and military weight. That's why in some quarters of New Delhi, Vietnam is already seen as a counterweight in the same way Pakistan has been for China.
Mấu chốt của sự dịch chuyển hướng về phía đông đó sẽ là Việt Nam. Hà Nội đã trải qua một cuộc chiến ngắn ngủi với Bắc Kinh năm 1979 và thận trọng trước những ảnh hưởng về quân sự, kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Đó là lý do ở một số nơi thuộc New Delhi, Việt Nam đã được coi là đối trọng [với Trung Quốc], cũng như Trung Quốc xem Pakistan là đối trọng với [Ấn Độ].
That's not to say good India-Vietnam relations wouldn't exist otherwise. Vietnamese have traditionally held Indians in high regard because of the latter's support for Vietnamese independence from France and their opposition to U.S. involvement in the country. And New Delhi formulated a "Look East" policy as early as 1991, to capitalize on East Asia's economic growth. But the rise of China has given this relationship a powerful strategic—not to mention urgent—dimension.
Như vậy không phải để nói rằng các mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ không tồn tại về mặt khác. Người Việt Nam xưa nay rất tôn trọng người Ấn Độ, vì đã được Ấn Độ trợ giúp cho công cuộc giành độc lập từ Pháp và phản đối sự dính líu của Mỹ ở nước mình. Và New Delhi đã công thức hóa một chính sách có tên “Hướng Đông” ngay từ năm 1991, để tận dụng sự phát triển kinh tế của Đông Á. Nhưng sự lớn mạnh của Trung Quốc đã mang lại cho mối quan hệ này một tầm cỡ chiến lược to lớn – chưa cần nói đến tính khẩn cấp.
Both sides realize that a stronger bilateral relationship starts with economic ties. The two countries signed an agreement in 2003 in which they envisioned creating an "Arc of Advantage and Prosperity" in Southeast Asia. So they've been boosting trade, especially after New Delhi signed a free-trade agreement with the Association of South-East Asian Nations in 2009. The volume of bilateral trade now exceeds $2 billion.
phương tốt đẹp hơn khởi đầu với các quan hệ kinh tế. Hai nước đã ký một thỏa thuận năm 2003, theo đó họ hình dung tạo ra một “Cung của Thuận lợi và Thịnh vượng” ở Đông Nam Á. Vì vậy, họ đã thúc đẩy phát triển thương mại, đặc biệt là sau khi New Delhi ký một thỏa thuận thương mại tự do với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á năm 2009. Khối lượng mậu dịch song phương hiện nay đã vượt trên 2 tỷ USD.
Both sides could still do more to enhance economic cooperation. Bilateral trade is much below the potential, given that India and Vietnam are major emerging economies. The two countries also need to think creatively about expanding investment opportunities, especially in the energy, steel, and pharmaceutical sectors. This can be done by establishing stronger institutional mechanisms that review the economic relationship on a regular basis and take steps to enhance it.
Cả hai bên đều nhận ra rằng, một mối quan hệ song Cả hai bên vẫn có thể làm nhiều hơn nữa để mở rộng sự hợp tác kinh tế. Thương mại song phương vẫn còn thấp hơn nhiều so với tiềm năng, ngay cả khi Ấn Độ và Việt Nam là các nền kinh tế mới nổi chính. Hai nước cũng cần phải tư duy một cách sáng tạo về việc mở rộng các cơ hội đầu tư, đặc biệt là về năng lượng, thép, và dược phẩm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thiết lập các cơ chế tổ chức mạnh mẽ hơn để thường xuyên đánh giá mối quan hệ kinh tế và thực hiện các bước đi để mở rộng mối quan hệ ấy.
New Delhi's abiding interest in Vietnam, though, is in the defense realm. It wants to build relations with states like Vietnam that can act as pressure points against China. With this in mind, it has been helping Hanoi beef up its naval and air capabilities.
Thế nhưng, lợi ích lâu dài của New Delhi ở Việt Nam hiện nay đang nằm trong lĩnh vực quốc phòng. Nước này muốn xây dựng các mối quan hệ với những nước như Việt Nam vốn có thể hành động như những điểm áp lực nhằm vào Trung Quốc. Với ý nghĩ đó trong đầu, Ấn Độ đang giúp Hà Nội tăng cường các năng lực về không quân và hải quân.
Given that Vietnam and India use similar Russian and erstwhile Soviet defense platforms, New Delhi could easily offer defense technologies to Hanoi. Talks are ongoing for India to sell the BrahMos supersonic cruise missile, an Indo-Russian joint venture. Such arms could allow Vietnam to project regional power and improve deterrence against China.
Vì Việt Nam và Ấn Độ đang dùng các nền tảng phòng thủ Xô Viết cũ và tương tự của Nga, New Delhi có thể dễ dàng cung cấp các công nghệ quốc phòng cho Hà Nội. Các cuộc hội đàm đang diễn ra để Ấn Độ bán tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, một sảm phẩm chung Nga-Ấn. Những vũ khí như vậy cho phép Việt Nam phóng sức mạnh ra khu vực và cải thiện năng lực ngăn chặn trước Trung Quốc.
The two nations also have stakes in ensuring sea-lane security, as well as shared concerns about Chinese access to the Indian Ocean and the South China Sea. Hence, India is helping Vietnam to build capacity for repair and maintenance of its defense platforms. At the same time, the armed forces of the two states have started cooperation in areas like IT and English-language training of Vietnamese Army personnel. The two are also sharing their experiences in mountainous and jungle warfare.
Hai nước cũng có lợi ích trong việc đảm bảo an ninh đường biển, đồng thời chia sẻ những quan ngại về sự tiếp cận của Trung Quốc với Ấn Độ Dương và Biển Đông. Vì lý do đó, Ấn Độ đang giúp Việt Nam xây dựng năng lực về sửa chữa và bảo dưỡng các nền tảng phòng thủ. Cùng lúc đó, các lực lượng vũ trang của hai nước bắt đầu hợp tác ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin và đào tạo tiếng Anh cho binh lính Việt Nam. Hai bên cũng đang chia sẻ kinh nghiệm về chiến tranh ở núi rừng.
Naval cooperation, however, remains the focus. Here, Vietnam has given India the right to use its port of Nha Trang in the south; the Indian Navy has already made a port call. It is not entirely clear what the final arrangement would look like, but the symbolism of this is not lost on China.
Sự hợp tác hải quân, tuy nhiên, là trọng tâm. Ở đây, Việt Nam đã cho Ấn Độ quyền dùng cảng Nha Trang ở miền nam nước này; Hải quân Ấn Độ đã có một chuyến ghé thăm. Hiện chưa rõ ràng sự sắp đặt cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng chủ nghĩa tượng trưng của nó không phải là không gây tác động đến Trung Quốc.
The two countries potentially share a common friend—the U.S. New Delhi has steadily built relations with Washington in the past decade, while Vietnam has been courting America as the South China Sea becomes a flashpoint. As these three countries ponder how to manage China's rise, they will be drawn closer together.
Hai nước tiềm năng có chung một người bạn – Mỹ. New Delhi đã đều đặn xây dựng các mối quan hệ với Washington trong thập niên qua, trong khi Việt Nam đang tranh thủ Mỹ khi Biển Đông trở thành điểm nóng. Vì cả ba nước đang cân nhắc cách kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc, họ sẽ xích lại gần với nhau hơn.
By lashing out against India for its dealings with Vietnam, China has shown it will try to deter strategic competitors from collaborating against it. But if both India and Vietnam stand firm, they could force Beijing to moderate its expansionist claims on the South China Sea and adopt a more conciliatory stance on other regional matters.
Bằng cách lên án Ấn Độ vì các mối quan hệ của nước này với Việt Nam, Trung Quốc đã chứng tỏ rằng nước này sẽ cố gắng ngăn cản các đối thủ chiến lược cộng tác với nhau chống lại mình. Nhưng nếu cả Ấn Độ và Việt Nam giữ nguyên thái độ, họ có thể buộc Bắc Kinh phải giảm bớt các tuyên bố bành trướng trên Biển Đông và chấp nhận một lập trường hòa giải hơn đối với các vấn đề khác trong khu vực.
Mr. Pant is a professor of defense studies at King's College, London.
Ông Pant là giáo sư về nghiên cứu quốc phòng ở trường King’s College, London.Translated by Trúc An

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn