MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, September 13, 2011

High blood pressure genetic clues - Bằng chứng di truyền của cao huyết áp


High blood pressure genetic clues

Bằng chứng di truyền của cao huyết áp

By James Gallagher

James Gallagher

More than 20 new sections of genetic code have been linked to blood pressure by an international team of scientists.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế khẳng định hơn 20 đoạn mã di truyền mới có liên quan đến huyết áp.

Almost everyone will carry at least one of the genetic variants, according to studies published in Nature and Nature Genetics.

Theo các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tự Nhiên và Di truyền học Tự nhiên thì hầu như mọi người đều mang ít nhất một trong các biến thể di truyền này.

Researchers believe their findings could be used to develop new treatments.

Các nhà nghiên cứu tin rằng khám phá của họ sẽ hữu ích cho việc phát triển những phương pháp chữa bệnh mới.

The British Heart Foundation said lifestyle was still key to a healthy blood pressure.

High blood pressure - or hypertension - can run in families as well as being influenced by obesity, exercise and the amount of salt in the diet.

Hiệp hội Tim mạch Anh cho rằng lối sống chính là chìa khóa để có huyết áp lành mạnh.

Cao huyết áp – hay chứng tăng huyết áp – có thể di truyền trong gia đình cũng như bị ảnh hưởng bởi sự béo phì, hoạt động thể lực và lượng muối trong thức ăn.

While the lifestyle risks are well known, the genetic element of hypertension has been poorly understood.

Khi những nguy hại do lối sống đã được nghiên cứu kỹ, thì các yếu tố di truyền của cao huyết áp chỉ được tìm hiểu rất ít.

Researchers now say they have made a "major advance" in understanding the role of genes.

Các nhà khoa học nói rằng họ đã xây dựng một chuyên ngành nghiên cứu về vai trò của gen.

In the first study, scientists from 24 countries around the world analysed data from more than 200,000 people.

Trong nghiên cứu đầu tiên, các nhà khoa học từ 24 nước trên thế giới đã phân tích dữ liệu nhận được từ hơn 200.000 người.

They identified 16 new points on the genome which were linked to blood pressure.

Họ nhận thấy 16 điểm mới trong hệ gen có liên quan đến huyết áp.

One of the lead researchers, Prof Mark Caulfield, from Barts and The London Medical School, said each genetic variant was in at least 5% of people, while some were much more common.

Một trong những người đứng đầu các nhà nghiên cứu, Giáo sư Mark Caulfield, Trường Đại học Y khoa London, cho rằng mỗi biến thể của gen có ở ít nhất 5% số người được nghiên cứu, trong khi những biến thể khác phổ biến hơn nhiều.

"This is having an influence across the population," he said.

“Điều này cũng có ảnh hưởng đối với quần thể”, ông nói.

Uncovering the genetic basis of blood pressure has revealed processes in the body which could one day be targeted with drugs.

Việc phát hiện những gen về huyết áp đã phát hiện những quá trình trong cơ thể mà một ngày kia sẽ là mục tiêu của nhiều loại thuốc.

One series of chemical reactions involving nitric oxide, which opens up blood vessels, has been highlighted as a potential target.

Một loạt các phản ứng hóa học liên quan đến oxit nitric – chất có khả năng làm giãn nở mạch máu, đã được nhấn mạnh như một mục tiêu tiềm tàng.

Gene puzzle

Mã Gen

Prof Caulfield said: "There is substantial potential for moving the findings from the lab to the clinic.

Giáo sư Caulfield phát biểu: “Hoàn toàn có khả năng những phát hiện của phòng thí nghiệm sẽ được ứng dụng thực tế trong các phòng khám.

"There are, in development or in existence, drugs which could be considered."

“Có những loại thuốc có thể được xem xét phát triển trong tương lai hoặc hiện tại”

However, researchers say they have still uncovered only 1% of the genetic contribution to blood pressure.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nói rằng họ vẫn chỉ phát hiện ra 1% vấn đề huyết áp là do cấu trúc di truyền gây ra.

A second study, presented in Nature Genetics, identified a further six new stretches of genetic code.

Một nghiên cứu thứ 2, tiến hành tại Trung tâm Di truyền học Tự nhiên, phát hiện ra thêm 6 mã gen nữa.

The British Heart Foundation's medical director, Prof Peter Weissberg, said: "Researchers from across the world have now identified some of the genes linked to blood pressure control, which could pave the way for new treatments in the future.

Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Anh, Giáo sư Peter Weissberg, nói: “Các nhà khoa học trên thế giới giờ đây đã tìm ra một số gen có liên quan đến sự kiểm soát huyết áp, mở đường cho những phương pháp chữa trị mới trong tương lai.”

"But your genes are only one piece of the puzzle. You are less likely to have high blood pressure if you stick to a healthy diet, do plenty of exercise, and maintain a healthy weight."

“Tuy nhiên gen của bạn chỉ là một phần trong toàn bộ mã gen. Bạn sẽ ít có nguy cơ bị cao huyết áp nếu bạn tuân thủ chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lí.”Translated by Trần Thị Huyền Trân, Y2E Gr2 - huyentran.1101@gmail.com

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn