MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 30, 2011

German parliament approves expanded EU bailout fund Nghị viện Đức phê chuẩn quỹ cứu trợ tài chính Châu Âu mở rộng


German parliament approves expanded EU bailout fund

Nghị viện Đức phê chuẩn quỹ cứu trợ tài chính Châu Âu mở rộng

A large majority in the German parliament has approved expanded powers for the EU's main bailout fund.

Đa số thành viên nghị viện Đức đã tán thành quyền lực lớn hơn đối với quỹ hỗ trợ kinh tế chính của Châu Âu.

The vote was seen as a test of Chancellor Angela Merkel's authority, as some in her coalition vowed to oppose the bill.

Cuộc bỏ phiếu này được xem là bài kiểm tra quyền lực của thủ tướng đức Angela Merkel trong khi một vài các thành viên trong liên minh của bà tuyên bố phản đối dự thảo luật này.

Many Germans are against committing more money to prop up struggling eurozone members such as Greece.

Nhiều người Đức đang phản đối cam kết tăng tiền viện trợ giúp đỡ các thành viên liên minh Châu Âu đang gặp khó khăn như Hy Lạp.

There are protests in Athens where international inspectors are due for talks on further bailout funds.

Đã có những cuộc biểu tình tại Athens nơi các thanh tra viên dự định sẽ có những cuộc đàm thoại về quỹ cứu trợ tiếp theo.

The measure is expected to pass in Germany's upper house of parliament, where it will be put to a vote on Friday.

Biện pháp này dự kiến sẽ được trình lên thượng nghị viện Đức và thông qua một cuộc bỏ phiếu vào thứ Sáu.

Five-hundred and twenty-three deputies in the Bundestag approved the bill, 85 voted against and three abstained in the 620-seat chamber. Nine members were not present.

523 thành viên nghị viện đã tán thành dự thảo luật, 85 bỏ phiếu chống và 3 phiếu trắng trong quốc hội 620 ghế. 9 thành viên vắng mặt.

Dissidents

Những người bất đồng

The outcome of the vote was not in question, as the main opposition parties, the SPD and the Greens, indicated they would support the expansion of the fund.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu không còn gì phải nghi ngờ vì các đảng đối lập chính là SPD và Greens đã cho thấy họ ủng hộ việc mở rộng quỹ này.

Before the vote, there was intense lobbying by Mrs Merkel's Christian Democrats (CDU) and their coalition allies to pressure the handful of dissidents to get in line.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, đã diễn ra cuộc vận động hành lang quyết liệt do đảng dân chủ thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel và liên minh của họ tiến hành để gây áp lực với một nhóm những người phản đối để tiếp tục tiến hành dự luật này.

Reuters news agencies reports that 315 coalition deputies voted in favour, meaning Mrs Merkel did not need to rely on the opposition support.

Hãng thông tấn Reuters đã đưa tin 315 các đại biểu chính phủ bỏ phiếu tán thành, nghĩa là bà Merkel sẽ không cần phụ thuộc vào sự ủng hộ của phe đối lập nữa.

A reliance on this support would have cast into doubt her ability to get forthcoming votes on a further bailout for Greece and a permanent successor to the main EU bailout fund, the European Financial Stability Facility (EFSF), through the Bundestag.

Sự phụ thuộc vào hỗ trợ từ phe đối lập sẽ gieo mối nghi ngờ về khả năng của bà trong việc tiến hành những cuộc bỏ phiếu sắp tới về cứu trợ kinh tế bổ sung cho Hy Lạp và đóng vai trò chính cho quỹ cứu trợ kinh tế Châu Âu hay còn gọi là quỹ bình ổn tài chính Châu Âu (ESFS) thông qua nghị viện.

All 17 countries that use the euro must ratify the commitment to expand the powers of the EFSF and boost its bailout guarantees to 440bn euros (£383bn).

Tất cả 17 quốc gia sử dụng đồng euro phải phê chuẩn cam kết mở rộng quyền hạn của EFSF và thúc đẩy tăng quỹ bảo đảm hỗ cứu trợ kinh tế lên 440 tỉ euros.So far, 10 have approved the measure.

As Europe's largest economy, Germany's commitment to the fund would rise from 123bn euros to 211bn.

Cho đến nay có 10 quốc gia tán thành biện pháp này.

Với vai trò là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, cam kết của Đức với quỹ này sẽ tăng quỹ hỗ trợ từ 123 tỉ lên 211 tỉ.euro

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn