MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, September 13, 2011

Fatherhood 'lowers testosterone to keep men loyal' - Làm bố giúp giảm testosterone khiến nam giới chung thủy


Fatherhood 'lowers testosterone to keep men loyal'

Làm bố giúp giảm testosterone khiến nam giới chung thủy

By Michelle Roberts

Michelle Roberts

Men appear to be biologically wired to care for their babies, say researchers who have discovered levels of testosterone go down after fatherhood.

Đàn ông dường như được lập trình về mặt sinh học để chăm sóc con nhỏ của họ, các nhà nghiên cứu nói, khi họ phát hiện ra mức testosterone suy giảm sau khi người đàn ông làm bố.

This drop in the male hormone presumably makes the dad more family-oriented and less likely to stray, say the Northwestern University team. Testosterone increases a man's sex drive and helps him compete for a mate.

Hẳn là sự giảm sút hormone sinh dục nam làm cho những người bố định hướng gia đình nhiều hơn và ít có khả năng ngoại tình hơn, nhóm nghiên cứu Đại học Northwestern cho biết. Testosteron làm gia tăng ham muốn tình dục ở nam giới và giúp họ cạnh tranh với người nam giới khác.

The Proceedings of the National Academy of Sciences work followed 624 young men before and after they became fathers.

Kỷ yếu Khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia nghiên cứu 624 người đàn ông trẻ trước và sau khi họ làm bố.

This revealed that as soon as a man had a baby, his testosterone levels dropped substantially.

Điều này cho thấy sau khi người đàn ông có con, nông độ Testosterone của anh ta đã giảm xuống một cách đáng kể.

Men with newborn babies less than a month old had especially reduced levels of testosterone.

Những người đàn ông có con mới sinh dưới 1 tháng tuổi có lượng testosterone suy giảm đặc biệt.

Larger falls were also seen in those who were more involved in childcare.

Sự suy giảm rõ rệt này cũng được tìm thấy ở những người liên quan tới việc chăm sóc trẻ

xxx

Prof Ashley Grossman of the Society for Endocrinology

Giáo sư Ashey Grossman thuộc Hiệp hội Nội tiết học

The lead investigator of the work carried out in the Philippines, Christopher Kuzawa, said: "Raising human offspring is such an effort that it is co-operative by necessity, and our study shows that human fathers are biologically wired to help with the job.

Người đứng đầu nghiên cứu được thực hiện ở Phillipin, ông Christopher Kuzawa nói: “Nuôi con ở con người là nổ lực bản tân nó đòi hỏi hợp tác, và cuộc nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy những ông bố được lập trình về mặt sinh học để thực hiện công việc đó.

"Fatherhood and the demands of having a newborn baby require many emotional, psychological and physical adjustments. Our study indicates that a man's biology can change substantially to help meet those demands."

“Cương vị làm bố và nhu cầu có con đòi hỏi các điều chỉnh về tình cảm, tâm lý và thực thể. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng hoạt động sinh học của một người đàn ông có thể có những thay đổi đáng kể để giúp đáp ứng những nhu cầu này”

And the researchers believe lower testosterone levels might protect against certain chronic diseases, which could, in part, explain why married men and fathers often enjoy better health than single men of the same age.

Các nhà nghiên cứu tin rằng sự giảm testosteron có thể bảo vệ đàn ông chống lại các bệnh mạn tính, có thể giải thích một phần tại sao những người đàn ông đã kết hôn và đã làm bố thường có sức khỏe tốt hơn những người đàn ông độc thân cùng tuổi.

Prof Ashley Grossman, spokesman for the Society for Endocrinology, said life and biology may be "much more subtle and adaptable than we had previously thought.

Giáo sư Ashley Grossman, phát ngôn viên của Hiệp hội Nội tiết nói cuộc sống và sinh học có lẽ là “tinh tế hơn nhiều và thích ứng hơn nhiều so với những gì trước đây chúng ta vẫn nghĩ.

This shows the hormonal and behavioural trade-off between mating and parenting, one requiring a high and the other a low testosterone level”

“Điều này cho thấy hormone và hành vi giao phối và nuôi dạy con cái có quan hệ qua lại với nhau, một cái đòi hỏi mức testosterone cao, cái kia hỏi mức testosterone thấp”.

Dr Allan Pacey, senior lecturer in andrology at the University of Sheffield, said the findings were fascinating:

Tiến sĩ Allan Pacey, giảng viên giàu kinh nghiệm tại khoa Nam học của Đại học Sheffield nói phát hiện này rất thú vị:

"Testosterone levels in men generally don't change that much. They can slowly decline as men get older and change in response to some medical conditions and treatment. But to see dramatic changes in response to family life is intriguing.

“Nồng độ Testosterone nói chung của nam giới thay đổi không đáng kể. Nó có thể giảm sút ở tuổi già và thay đổi để đáp ứng với những điều kiện y tế và chữa trị. Nhưng sự thay đổi sâu sắc để đáp ứng với cuộc sống gia đình thì rất quan trọng.

"The observations could make some evolutionary sense if we accept the idea that men with lower testosterone levels are more likely to be monogamous with their partner and care for children. However, it would be important to check that link between testosterone levels and behaviour before we could be certain."

“Những quan sát này có thể có ý nghĩa về mặt tiến hóa nếu chúng ta chấp nhận ý kiến cho rằng sự giảm testosterone ở nam giới có khả năng tuân thủ chế độ một vợ một chồng với người bạn đời và để chăm sóc những đứa con. Tuy nhiên, điều quan trọng là kiểm tra mối liên hệ của nồng độ testosterone và hành vi trước khi chúng ta có thể kết luận chắc chắn”.

Translated by Trịnh Thị Kim Phước_Y2E

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn