MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 2, 2011

Does Democracy Make a Nation Strong? Dân chủ có làm cho quốc gia hùng mạnh?


Does Democracy Make a Nation Strong?

Dân chủ có làm cho quốc gia hùng mạnh?

Posted on 22/04/2011 by elijah

Ngày 22/04/2011 - Ê-li

A few days ago, while waiting for the bus, I happened to notice a student reading what appeared to be some sort of in-house newspaper. The heading of the article was “Does Democracy Make a Nation Strong?” or words to that effect. I was rather intrigued and reflected on it during the commute to work.

Một vài ngày trước, trong khi chờ đợi xe buýt, tôi tình cờ thấy một sinh viên đang đọc một bờ báo có vẻ như là lưu hành nội bộ. Tiêu đề của bài viết là "Dân chủ có làm cho quốc gia hùng mạnh?" Hoặc tiêu đề khác đại loại như thế. Tôi khá tò mò và suy tư về việc đó trong thời gian đi đến chỗ làm việc.

Well, DOES democracy make a nation strong? What IS democracy, anyway, government “of the people, by the people, for the people”? What does that really mean? What about other forms of government? Monarchy, anarchy, malarkey? Which is the best? Is there a “best”? Do the people of any nation actually determine what form of government they should be having?

Vâng, Liệu dân chủ làm cho một quốc gia hùng mạnh được chăng? Dù sao thì, dân chủ là gì, là chính phủ "của nhân dân, do nhân dân, và vì nhân dân"? Điều đó thực sự có nghĩa là gì? Các hình thức khác của chính phủ là gì? Chế độ quân chủ, vô chính phủ, chế độ lừa bịp? Cái nào là tốt nhất? Liệu có cái "tốt nhất" hay không? Có nhân dân của bất kỳ quốc gia nào thực sự xác định hình thức chính phủ nào họ nên có hay không?

I think that any nation or people group actually chooses who governs them in whatever way. People choose their tribal leaders, their dukes, their kings and emperors, and then try to dislodge them when those rulers, or their descendants/ successors become too oppressive for their liking. Well, the record so far seems to indicate that benevolent rulers, be they dictators, emperors, sultans, khans, prime ministers or presidents, come few and far between. The record also indicates that whenever a nation or people group based its societal mores on solid moral principles, then those people enjoyed far more fruitful and happier lives, regardless of the prevailing form of government.

Tôi nghĩ rằng bất kỳ quốc gia hoặc nhóm người nào đều thực sự lựa chọn người cai trị họ theo trong bất cứ cách nào họ muốn. Nhân dân chọn các nhà lãnh đạo bộ tộc, công tước, vua và hoàng đế của họ, và sau đó cố gắng để hạ bệ họ khi những người cai trị, hoặc con cháu / kế vị của họ trở nên quá áp bức đối với ý nguyện của dân chúng. Vâng, các tài liệu ghi nhận cho đến nay dường như chỉ ra rằng nhà cai trị nhân từ, dù họ là nhà độc tài, hoàng đế, sultan, khan, thủ tướng, tổng thống, đều hiếm hoi vài lâu lâu mới xuất hiện. Lịch sử cũng chỉ ra rằng bất cứ khi nào một quốc gia hoặc một nhóm người lấy các nguyên tắc đạo đức vững chắc làm cơ sở cho tập tục xã hội, thì những dân tộc đó được hưởng cuộc sống nhiều thành quả hơn và hạnh phúc hơn, bất kể dưới hình thức chính phủ hiện hành nào.

Think about it! Even oppressive regimes need support from somewhere! How did dictators like Adolf Hitler rise to power? Sure, there was a lot of treachery, propaganda, state instruments like secret police, etc., but, really, who voted or allowed them to rise to power? The people of the nation.

Hãy suy nghĩ về điều dó! Ngay cả các chế độ áp bức cũng cần có sự hỗ trợ từ một nơi nào đó! Làm thế nào mà những kẻ độc tài như Adolf Hitler thâu tóm được quyền lực? Chắc chắn, đã có rất nhiều sự phản bội, tuyên truyền, công cụ nhà nước như mật vụ, vv, nhưng thực sự, ai đã bầu chọn hoặc cho phép chúng đứng lên nắm quyền? Chính những người dân của quốc gia đó.

So, people, remember that you are responsible for your government. Whatever form or nature it eventually shows itself to be. It is strong, foundational character values that make a nation strong. People of strong mettle and good moral values will choose governments that are of like nature. So, choose to promote good character wherever you go. Your grandchildren will thank you for it!

Vì vậy, mọi người, hãy nhớ rằng các bạn chịu trách nhiệm về chính phủ của mình. Dù dưới hình thức này hay hình thức bản chất nào mà cuối cùng nó thể hiện ra. Chính các giá trị tính cách nền tảng mạnh mẽ làm cho một quốc gia trở nên hùng mạnh. Nhân dân có dũng khí mạnh mẽ và các giá trị đạo đức tốt sẽ chọn chính phủ có bản chất đúng như thế. Vì vậy, hãy tìm cách cổ vũ tính cách tốt đẹp ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Con cháu bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó!http://www.shiningarrow.com/blog/does-democracy-make-a-nation-strong/
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn