MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 16, 2011

BEIJING TAKES SOFTER LINE WITH ITS NEIGHBOURS BẮC KINH MỀM MỎNG HƠN VỚI LÁNG GiỀNG


BEIJING TAKES SOFTER LINE WITH ITS NEIGHBOURS
BẮC KINH MỀM MỎNG HƠN VỚI LÁNG GiỀNG
Meetings with Vietnamese and Philippine officials suggest a more conciliatory approach to easing tensions over the South China Sea
Các cuộc họp với các quan chức Việt Nam và Philippines cho thấy một cách tiếp cận hòa giải hơn để giảm bớt căng thẳng trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)
Beijing realises any conflicts with our neighbours would hurt economic development XU GUANGYU, RETIRED P. L. A. MAJOR GENERAL
Bắc Kinh nhận ra bất kỳ xung đột nào với các nước láng giềng của chúng ta đều làm tổn thương sự phát triển kinh tế, XU Guangyu, Tướng về hưu Giải phóng quân TQ cho hay.
Recent diplomatic efforts to improve relations between China and its neighbours, which have been strained by disputes over the South China Sea, suggest that Beijing is taking a more conciliatory approach to resolving the tensions.
Các nỗ lực ngoại giao gần đây để cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, vốn đã bị căng thẳng bởi các tranh chấp về Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), cho thấy Bắc Kinh đang tiến hành một cách tiếp cận hòa giải hơn để giải quyết những căng thẳng.
Diplomatic and military relations with Vietnam and the Philippines have been aided by a series of high-level visits in the last two weeks. President Hu Jintao and Philippine President Benigno Aquino met on August 31 in Beijing and reaffirmed a commitment to peacefully solving territorial disputes in the South China Sea. Defence Minister Liang Guanglie on August 29 met Vietnamese Deputy Defence Minister Nguyen Chi Vinh to pave the way for a visit to China later this year by Vietnam's new leader, Nguyen Phu Trong.
Quan hệ ngoại giao và quân sự với Việt Nam và Philippines đã được hỗ trợ bởi một loạt các chuyến thăm cấp cao trong hai tuần qua. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã gặp nhau vào ngày 31 tháng 8 tại Bắc Kinh và khẳng định lại cam kết giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa. Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt vào ngày 29 tháng 8 đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh để mở đường cho một chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng.
And last week, China's top diplomat, State Councillor Dai Bingguo, visited Hanoi to meet Vietnamese Deputy Prime Minister Nguyen Thien Nhan. The two jointly chaired an annual steering committee on bilateral relations and discussed strategic and critical issues. Foreign Ministry spokesman Ma Zhaoxu said Beijing would work with Hanoi to keep bilateral relations on the right track.
Và tuần trước, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc, đã tới thăm Hà Nội để gặp gỡ Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Cả hai cùng chủ trì một ủy ban chỉ đạo hàng năm về quan hệ song phương và thảo luận các vấn đề chiến lược quan trọng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ma Zhaoxu cho biết Bắc Kinh sẽ làm việc với Hà Nội để giữ mối quan hệ song phương đi đúng hướng.
Xu Guangyu , a retired major general in the People's Liberation Army, said that Beijing would not let its relations with Vietnam and the Philippines deteriorate.
Xu Guangyu, Thiếu tướng về hưu của Giải phóng quân Nhân dân, nói rằng Bắc Kinh sẽ không để cho mối quan hệ với Việt Nam và Philippines xấu đi.
"Despite a series of anti-Chinese protests and an anti-Chinese-sentiment movement inside Vietnam and the Philippines over the past three months, Beijing realises that any conflicts with our neighbours would not only harm regional security, but would also hurt our economic development, and that will only benefit a third party," Xu said, declining to identify the third party.
"Bất chấp một loạt các cuộc biểu tình phong trào chống Trung Quốc diễn ra bên trong Việt Nam và Philippines trong vòng ba tháng qua, Bắc Kinh nhận thức rằng bất kỳ cuộc xung đột với các nước láng giềng của chúng ta (TQ) sẽ không chỉ gây tổn hại cho an ninh khu vực, mà còn làm tổn thương sự phát triển kinh tế của chúng ta, và rằng chỉ có lợi cho một bên thứ ba, "Xu nói, từ chối để xác định bên thứ ba là ai.
"It is because there is a strong voice in the international community to deter China's rise."
"Đó là bởi vì có một tiếng nói mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc".
Professor Wang Hanling , an expert on maritime affairs and international law at the Chinese Academy of Social Sciences in Beijing, said the "third party" is the United States.
Giáo sư Vương Hàn Lĩnh, một chuyên gia về các vấn đề hàng hải và luật quốc tế tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho biết "bên thứ ba" là Hoa Kỳ.
"The US has been there; it has never left Asia," Wang said. "Beijing knows this very well and realises that it [Washington] would use the South China Sea dispute to deter China's rise.
"Hoa Kỳ đã từng mặt ở đây, và sẽ không bao giờ từ bỏ châu Á", Vương nói. "Bắc Kinh biết điều này rất rõ và nhận ra rằng nó [Washington] sẽ sử dụng tranh chấp Biển Đông để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.
"But China also realises that, compared with the stability of Southeast Asia and the mutual economic benefits between China and its neighbours, the South China Sea territorial dispute is not a big problem."
"Nhưng Trung Quốc cũng nhận ra rằng, so với sự ổn định của khu vực Đông Nam Á và những lợi ích kinh tế tương hỗ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, thì tranh chấp lãnh thổ Biển Đông không phải là một vấn đề lớn."
Wang said Beijing's first priority would be maintaining good relations with all neighbouring countries involved in the sea disputes, because the complicated issue cannot be resolved in the short term.
Vương cho biết ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh được duy trì mối quan hệ láng giềng tốt với tất cả các nước tham gia vào các tranh chấp biển, bởi vì các vấn đề phức tạp không thể giải quyết trong ngắn hạn.
"Tensions in the South China Sea disputes should be put under control, not allowed to escalate, as that would only harm the economic development and regional security of Southeast Asia," he said. "Beijing also reminded our neighbours that we share the same culture and history, especially in that we have all been invaded by Western countries in the last century."
"Căng thẳng trong tranh chấp Biển Nam Trung Hoa nên được đặt dưới sự kiểm soát, không được phép leo thang, vì đó sẽ chỉ gây tổn hại cho sự phát triển kinh tế và an ninh khu vực Đông Nam Á", ông nói. "Bắc Kinh cũng nhắc nhở các nước láng giềng rằng chúng ta cùng chia sẻ một nền văn hoá và lịch sử, đặc biệt là tất cả chúng ta đã từng bị xâm chiếm bởi các nước phương Tây trong thế kỷ qua."
Wang said China had suggested that Vietnam, the Philippines and others take measures to prevent the sea disputes from escalating.
Vương cho biết Trung Quốc đã đề nghị Việt Nam, Philippines và những người khác thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các tranh chấp biển leo thang.
He noted that China has made such efforts before, like the economic aid it gave to the Association of Southeast Asian Nations (Asean) during the 1997-98 Asian financial crisis and in the aftermath of the global financial meltdown in 2008.
Ông lưu ý rằng Trung Quốc đã nỗ lực đi trước, giống như viện trợ kinh tế TQ dành cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998 và giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong năm 2008.
"China has never stopped providing help to our Asean friends. We also encourage those countries involved in the water disputes to work with us in maritime protection, scientific research, maritime search and rescue, as well as other non-sensitive areas," Wang said. "That's why China can now bring Vietnam and the Philippines back to the negotiating table again."
"Trung Quốc chưa bao giờ ngừng trợ giúp bạn bè ASEAN. Chúng ta cũng khuyến khích các nước tham gia tranh chấp biển làm việc với chúng ta trong bảo vệ hàng hải, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cứu nạn hàng hải, cũng như các khu vực không nhạy cảm khác," Vương nói. Đó là lý do tại sao hiện nay Trung Quốc có thể đưa Việt Nam và Philippines trở lại bàn đàm phán một lần nữa. "
Dr Zhang Mingliang , of the Institute of Southeast Asian Studies at Guangzhou's Jinan University, said Beijing has to keep good diplomatic and military relations with Hanoi and Manila, especially during sensitive times such as the recent anti-Chinese protests in Vietnam, due to China's "embarrassing role" in the South China Sea disputes.
Tiến sĩ Zhang Mingliang, của các Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Quảng Châu thuộc Đại học Tế Nam, cho biết Bắc Kinh đã để giữ quan hệ ngoại giao và quân sự tốt đẹp với Hà Nội và Manila, đặc biệt là trong thời gian nhạy cảm như khi có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần đây ở Việt Nam, do vai trò đáng xấu hổ của Trung Quốc" trong tranh chấp Biển Đông.
"Unlike Sino-US relations, which have been suspended several times in the past two decades, we can't easily cut off our ties with Vietnam and the Philippines," Zhang said. "Compared with Vietnam and the Philippines, China is too huge. If Beijing is too vocal [on the water dispute], it will scare the smaller countries and push them to seek help from the US."
"Không giống như các mối quan hệ Trung-Mỹ, đã bị đình chỉ nhiều lần trong hai thập kỷ qua, chúng ta không thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với Việt Nam và Philippines", Zhang nói. "So với Việt Nam và Philippines, Trung Quốc là quá lớn Nếu Bắc Kinh lớn lối [tranh chấp trên biển], TQ sẽ đe dọa các nước nhỏ hơn và đẩy họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mỹ."
Highlighted by a US naval ship's recent visit to Cam Ranh Bay for the first time in 38 years, Vietnamese-US ties appear to be strengthening. The countries last month signed a statement of intent on developing military medical ties. "It's so easy for Vietnam to stand on the US side, because Washington is too important to Hanoi," Zhang said.
Nổi bật với chuyến thăm gần đây của một tàu hải quân Mỹ đến Vịnh Cam Ranh lần đầu tiên trong 38 năm, quan hệ Việt-Mỹ đã được tăng cường. Hai quốc gia này hồi tháng trước đã ký một tuyên bố về ý định phát triển quan hệ quân sự y tế. "Rất dễ dàng là Việt Nam đứng về phía Mỹ, bởi vì Washington là quá quan trọng đối với Hà Nội", Zhang nói.
Zhang also pointed out that Sino-Vietnamese trade reached US$30 billion last year, but 90 per cent of that was spent by Vietnam on importing Chinese goods, creating a large trade deficit between the nations.
Zhang cũng chỉ ra rằng thương mại Trung-Việt đạt 30 tỷ USD năm ngoái, nhưng 90% đó là chi tiêu của Việt Nam về nhập khẩu hàng hoá Trung Quốc, tạo ra thâm hụt thương mại lớn giữa các quốc gia.
"However, the US can give Vietnam many hi-tech products and technologies, and China is incapable of doing that," he said, also noting that a large number of Vietnamese immigrants living in the US send the money they earn there back home, which could help Hanoi buy more high-tech goods from the US.
"Tuy nhiên, Mỹ có thể cung cấp cho Việt Nam nhiều sản phẩm và công nghệ cao, và Trung Quốc thì không có khả năng làm điều đó", ông nói, cũng lưu ý rằng một số lượng lớn người nhập cư Việt Nam sống ở Mỹ gửi tiền họ kiếm được có trở lại nhà, có thể giúp Hà Nội mua hàng công nghệ cao từ Mỹ.
"That's why Beijing should keep relations with Hanoi good - to prevent it from getting too close to the US," Zhang said.
"Đó là lý do tại sao Bắc Kinh nên giữ mối quan hệ tốt đẹp với Hà Nội tốt - để ngăn chặn Hà Nội tiếp cận quá gần với Mỹ", Zhang nói.
http://www.scmp.com/portal/site/SCMP/menuitem.2af62ecb329d3d7733492d9253a0a0a0/?vgnextoid=6af873ce76952310VgnVCM100000360a0a0aRCRD&ss=China&s=News

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn