MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, September 3, 2011

Backpack makes a good impression Ông Tây Ba lô tạo ấn tượng đẹp


Backpack makes a good impression

Ông Tây Ba lô tạo ấn tượng đẹp

Photo of bag-carrying US ambassador charms China

(AP) – Aug 16, 2011

Hình ảnh của đại sứ Mỹ mang ba lô quyến rũ dân Trung Quốc (AP) - Aug 16, 2011

SEATTLE (AP) — A photo of the new U.S. ambassador to China carrying his own backpack and ordering his own coffee at an airport has charmed Chinese citizens not used to such frugality from their officials.

SEATTLE (AP) - Một bức ảnh của đại sứ mới của Mỹ tại Trung Quốc mang ba lô của mình và gọi mua cà phê tại một sân bay đã quyến rũ người dân Trung Quốc vốn không quen thấy tính bình dân như vậy từ các quan chức của họ.

ZhaoHui Tang, a businessman from Bellevue, Washington state, snapped the photo Friday on his iPhone when he spotted Gary Locke wearing a backpack at the counter of an airport Starbucks. Locke is the first Chinese-American ambassador to China and a former governor of Washington state.

ZhaoHui Tang, một doanh nhân Bellevue, bang Washington, chụp được những bức ảnh này hôm thứ sáu trên iPhone của mình khi ông phát hiện Gary Locke đeo một ba lô tại một quầy hàng sân bay Starbucks. Locke là người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên làm đại sứ Trung Quốc và một cựu thống đốc của tiểu bang Washington.

Tang uploaded the photo to the Chinese social media network Sina Weibo because he thought it was cool to run into the new ambassador at Seattle-Tacoma International Airport.

He didn't expect it to generate 40,000 reposts and thousands of comments.

Tang tải các hình ảnh lên phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc mạng Sina Weibo bởi vì ông nghĩ rằng thật là thích khi được tình cớ gặp đại sứ mới tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma.

Ông đã không mong rằng nó để tạo ra 40.000 lượt đăng tải lại và hàng ngàn ý kiến bình luận.

"This is something unbelievable in China," said Tang, a Chinese-American citizen. "Even for low-ranking officials, we don't do things for ourselves. Someone goes to buy the coffee for them. Someone carries their bags for them."

"Đây là điều không thể tin được ở Trung Quốc", ông Tang, một công dân Mỹ gốc Trung Quốc cho biết. "Ngay cả đối với các quan chức cấp thấp, chúng tôi cũng không tự làm những việc ấy cho bản thân mình. Phải có người đi mua cà phê cho họ… Có người mang túi của họ cho họ."

Locke tried to use a coupon or voucher for the coffee, but the barista rejected it, Tang said. The ambassador then paid with a credit card, he said.

Locke đã cố gắng sử dụng một phiếu giảm giá hay voucher để mua cà phê, nhưng người pha cà phê từ chối nó, Tang nói. Đại sứ sau đó thanh toán bằng thẻ tín dụng, ông cho biết.

Tang, chief executive of an Internet advertising firm called adSage, was flying from Seattle to California's Silicon Valley. Locke was leaving for China from the next gate over.

Tang, giám đốc điều hành của một công ty quảng cáo trên Internet được có tên là adSage, đã bay từ Seattle đến Thung lũng Silicon của California. Locke đã rời Mỹ đi Trung Quốc từ cửa bên cạnh.

Tang introduced himself to Locke when he took the picture and wished him luck in the new job.

Tang tự giới thiệu mình với Locke khi ông đã chụp ảnh và chúc ông may mắn trong công việc mới.

The image drew favorable online commentary in China, where government bureaucrats and business leaders are notoriously officious and status conscious and even a low-level county executive travels in a chauffeur-driven car with a retinue of secretaries and security officers.

Hình ảnh này đã thu hút rất nhiều bình luận trực tuyến ở Trung Quốc, nơi các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo kinh doanh nổi tiếng là quan cách và đề cao địa vị và thậm chí ngay một cán bộ điều hành cấp thấp ở địa phương cũng đi lại bằng xe hơi có tài xế lái với một đoàn tùy tùng gồm các thư ký và các nhân viên an ninh.

Mocking the arrogance and corruption of officials has become a favorite online pastime, leading in some cases to disciplinary action against government and Communist Party leaders whose behavior was seen as particularly outrageous.

Beu riếu thói kiêu ngạo và tham nhũng của cán bộ đã trở thành một trò tiêu khiển trực tuyến được yêu thích hàng đầu trong một số trường hợp đã dẫn đễn xử lý kỷ luật đối với các nhà lãnh đạo chính phủ và Đảng mà hành vi được xem là đặc biệt thái quá.

What a pity China is 'unable to manufacture' this sort of public official," said one commentator on the 0534.com website.

"Thật tiếc Trung Quốc là 'không thể sản xuất ra những công chức loại này," một người bình luận trên trang web 0534.com nói.

"As word of the airport image spread online, journalists who packed a meet-and-greet with Locke on Sunday made it a line of questioning alongside the safety of China's massive U.S. government bond holdings. Standing in the courtyard of his modest official residence, Locke said the airport Starbucks hadn't recognized his coupon so he decided to pay with a credit card.

Khi lời lẽ của hình ảnh tại sân bay lan ra trên mạng, các nhà báo đã tập trung gặp gỡ và chào đón Locke hôm Chủ nhật đã đặt mấy câu hỏi về sự an toàn của Trung Quốc nắm giữ trái phiếu khổng lồ của chính phủ Mỹ. Đứng trong sân của ngôi nhà ở chính thức khiêm nhường của mình, Locke cho biết sân bay Starbucks đã không công nhận phiếu giảm giá của nên ông quyết định trả tiền bằng thẻ tín dụng.

"I love doing things on my own," he said.

Sentiments expressed by many Chinese were summed up in an editorial Wednesday in the official English-language China Daily newspaper headlined: "Backpack makes a good impression."

"Perhaps it is time for Chinese dignitaries to follow the example of humble Locke," the paper said.

"Tôi thích làm tự mọi việc của riêng tôi," ông nói.

Tình cảm được thể hiện bởi nhiều người Trung Quốc đã được tổng kết trong bài xã luận trên tờ nhật báo tiếng Anh chính thức của Trung Quốc tiêu đề: "Ông Tây ba lô tạo ấn tượng tốt đẹp."

"Có lẽ đã đến lúc các chức sắc Trung Quốc noi theo tấm gương khiêm tốn của Locke", tờ báo cho biết.

Judging from the comments of Chinese netizens the most impressive thing about Gary Locke, the new US ambassador to China, was not that he assured China on Sunday that its trillion dollar assets are safe, nor the fact he became the first ethnic Chinese governor of a US state in 1997 or the US secretary of commerce in 2009, it was simply that he and his family walked out of Beijing Capital International Airport on Friday night carrying their own bags.

Ý kiến đánh giá của các ​​của cư dân mạng Trung Quốc về ấn tượng lớn nhất của Gary Locke, đại sứ mới của Hoa Kỳ đến Trung Quốc, không phải là ông đảm bảo với Trung Quốc hôm chủ nhật rằng nghìn tỷ đô la tài sản của Trung Quốc là an toàn, và cũng không phải ông là người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên đã trở thành thống đốc tiểu bang năm 1997 hoặc bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ năm 2009, chỉ đơn giản rằng ông và gia đình mình bước ra khỏi sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào tối thứ Sáu, mang theo túi riêng của họ.

Then finding that the Cadillac sedan waiting outside the terminal only had seats for him and his wife, Locke and his family opted to use a nondescript vehicle, which I guess, was originally intended for other staff.

Sau đó khi phát hiện chiếc sedan Cadillac chờ đợi bên ngoài nhà ga chỉ có chỗ cho ông và vợ ông, Locke và gia đình của ông đã chọn sử dụng một chiếc xe tầm tầm, mà theo tôi đoán, ban đầu được dành cho các nhân viên khác.

To many Americans, there was probably nothing unusual about this. But to most Chinese people, the scene was so unusual it almost defied belief.

Đối với nhiều người Mỹ, có lẽ không có gì khác thường về việc này. Nhưng hầu hết người dân Trung Quốc, cảnh tượng khác thường tới mức họ gần như không tin nổi.

How could someone who holds the rank of an ambassador to a big country not have someone to carry his luggage, and not use a chauffeured limousine. In China even a township chief, which is not really that high up in the hierarchy, will have a chauffeur and a secretary to carry his bag.

Làm sao một người nắm chức đại sứ của một nước lớn lại có thể không có một người nào đó để mang hành lý của mình, và không sử dụng một chiếc limousine với tài xế riêng. Ở Trung Quốc, ngay cả một người đứng đầu thị trấn, mà vốn không hề cao trong hệ thống thang bậc, cũng có một tài xế và một thư ký để mang hành lý của mình.

Watching this episode, many Chinese people might start to wonder if the people at the US embassy in Beijing in charge of arranging Locke's reception would keep their jobs.

Xem cảnh này, nhiều người Trung Quốc có thể bắt đầu tự hỏi liệu những người làm việc ở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh chịu trách nhiệm tiếp đón Locke sẽ tiếp tục giữ được việc làm của họ hay không.

"Why was there no one to buy a coffee for the boss?" many Chinese netizens asked.

"Tại sao không có ai để mua cà phê cho ông chủ?" nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã thắc mắc.

A similar question was asked 20 months ago when visiting US President Barack Obama landed at Shanghai's Pudong International Airport. He walked out of Air Force One, holding an umbrella against the rain.

Một câu hỏi tương tự đã được đặt ra cách đây 20 tháng khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Pudong của Thượng Hải. Ông bước ra khỏi Air Force One, tay cầm một chiếc ô đi mưa.

Many Chinese people refused to believe it was Obama since they thought a president would never hold an umbrella himself.

Nhiều người Trung Quốc không chịu tin rằng đó Obama vì họ cho rằng một tổng thống sẽ không bao giờ cầm ô của mình.

To many Americans such behavior shows their politicians are just being practical.

Đối với nhiều người Mỹ hành vi như thế cho thấy các chính trị gia của họ có đầu óc thực tế.

"They don't want to be seen as acting like aristocrats, by having someone else hold their umbrella or carrying their bags," one of my American colleagues said.

"Họ không muốn được xem là ứng xử như quý tộc, khi bảo người khác cầm chiếc ô của họ hoặc mang túi của họ," một đồng nghiệp Mỹ của tôi nói.

Unlike Americans, many Chinese officials and company executives, however low they are in the system, still prefer to be addressed by their titles, not their names. Chinese local government officials often look more powerful than their American counterparts as they accompanied by an entourage of assistants. Some American officials admit that it is simply not in their power to offer their Chinese guests the same level of hospitality they are treated to in China.

Không giống người Mỹ, nhiều quan chức Trung Quốc và các lãnh đạo công ty, cho dù cấp bậc có thấp bao nhiêu thích được gọi bằng chức danh hơn bằng tên. Các quan chức địa phương của Trung Quốc thường trông bên ngoài có vẻ quyền uy hơn nhiều so với các đồng nghiệp Mỹ vì họ được tháp tùng bởi các trợ lý. Một số quan chức Mỹ thừa nhận họ không thể tiếp đón các quan chức Trung Quốc với các nghi thức giống như họ được từng tiếp đón tại Trung Quốc.

Perhaps it is time for Chinese dignitaries to follow the example of humble Locke.

Có lẽ đã đến lúc các quan chức Trung Quốc cần học tập tấm gương của vị đại sứ Gary Locke giản dị.


Translated by nguyenquang

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2011-08/17/content_13128569.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn