MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, September 3, 2011

Anti-corruption official found dead with 11 knife wounds, police declare it a suicide-cái chết mờ ám của một viên chức chống tham nhũng

An announcement on the Gong'an County government website, claiming Xie Yexin committed suicide on August 27th. The announcement was posted online on the 29th, less than 48 hours after Xie's death.

Một thông báo trên trang web chính quyền tỉnh Gong'an, tuyên bố Xie Yexin tự tử vào ngày 27 tháng 8. Thông báo này được đăng trực tuyến ngày 29 chưa đầy 48 giờ sau cái chết của Xie.

The body of an anti-corruption official in Hubei was found with 11 stab wounds at 6:40pm on August 27th, and was promptly declared to be a case of suicide by local authorities. Xie Yexin (谢业新), an official with the Commission for Disciplinary Inspection in Jingzhou City's Gong'an County (荆州市公安县), was found dead in his office chair on Saturday, having suffered a total of 11 knife wounds to the neck, chest, abdomen and wrists.

Cơ thể của một quan chức chống tham nhũng này ở Hồ Bắc đã được tìm thấy với 11 vết đâm lúc 6:40 chiều ngày 27 tháng 8, và đã kịp thời được chính quyền địa phương tuyên bố là một trường hợp tự tử. Xie Yexin ( ), một viên chức của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Kinh Châu thuộc tỉnhGong'an (荆州 公安 ), được phát hiện đã chết trên ghế trong văn phòng của ông vào ngày thứ Bảy, bị đâm tổng cộng 11 vết thương ở cổ, ngực, bụng và cổ tay.

At an 8am Monday morning press conference in Gong'an County's main government building, it was announced that police considered Xie's death to be a suicide, which meant the conclusion came less than forty-eight hours after Xie's body was discovered. It was suggested that Xie's suicide was possibly related to work issues, stemming from his failure to be promoted to the standing committee at his office.

Tại một cuộc họp báo lúc 8:00 sáng thứ hai tại tỉnh đường xây tỉnh Gong'an, người ta đã thông báo rằng cảnh sát coi cái chết của Xie là một tự tử, có nghĩa là kết luận đưa ra chưa đầy 48 giờ sau khi thi thể của Xie được phát hiện. Có gợi ý rằng việc Xie tự tử có thể liên quan các các vấn đề công tác, bắt nguồn từ viieecj không được đề bạt vào ủy ban thường trực tại nhiệm sở của ông.

Xie's relatives then disrupted the press conference by harassing the local deputy secretary of Public Security Management Hao Xiang (浩祥). Incredulous over the investigation's findings, Xie's family asked why Xie would choose to severely mutilate so much of his body in a suicide attempt. Lingering questions also surround the fact that a conspicuous lack of blood was found on Xie's desk, which should be present due to the nature of his specific neck wounds.

Người thân của Xie sau đó bị phá vỡ cuộc họp báo bằng cách quấy rối Phó Giám đốc Công an địa phương Hao Xiang ( ). Hoài nghi kết quả điều tra, gia đình Tạ hỏi lý do tại sao Xie sẽ chọn việc gây đa thương nghiêm trọng cơ thể mình để tự sát. Các câu hỏi kéo dài bao quanh một thực tế là rõ ràng không hề thấy có máu được trên bàn làm việc của Xie, mà lẽ ra phải có do tính chất của vết thương cổ đặc hiệu.

Family members dismissed the suicide claim, saying that Xie's daughter was soon going to graduate from college, and that the work concerns were "only a small problem."

Các thành viên trong gia đình bác bỏ tuyên bố tự sát, nói rằng con gái của Xie sắp tốt nghiệp đại học, và những bức xúc công tác "chỉ là một vấn đề nhỏ."

Photos and information from Tencent News and Caixin Online

Hình ảnh và thông tin từ Tencent và Caixin Online

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn