MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 30, 2011

Paraguay wants to study Vietnam’s key to development Paraguay muốn nghiên cứu chìa khóa phát triển của Việt Nam


Paraguay wants to study Vietnam’s key to development

Paraguay muốn nghiên cứu chìa khóa phát triển của Việt Nam

President of Paraguay, Fernando Lugo Méndez, has praised Vietnam’s socioeconomic development in recent years and expressed his desire to learn the country’s ways to overcome difficulties to obtain such success.

Tổng thống Paraguay Fernando Lugo Méndez, đã ca ngợi sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây và bày tỏ mong muốn tìm hiểu cách thức đất nước này vượt qua khó khăn để có được thành công như vậy.

During a meeting with the new Vietnamese Ambassador to Paraguay, Nguyen Van Dao, President Mendez expressed his admiration for Vietnam’s glorious history and preeminent revolutionary leaders.

Trong một cuộc họp với tân Đại sứ Việt Nam tại Paraguay, Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Mendez bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với lịch sử vẻ vang của Việt Nam và các nhà lãnh đạo cách mạng ưu việt.

He emphasized that Vietnam and Paraguay should further promote the cooperative ties in various fields, especially agriculture.

Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam và Paraguay cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là nông nghiệp.

Ambassador Dao reviewed Vietnam’s significant achievements in economic growth, the improvement of people’s living conditions, and its poverty reduction policy. He said he hoped that bilateral cooperation would contribute to both countries’ development.

Đại sứ Đạo xem xét thành tựu quan trọng của Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế, cải thiện điều kiện sống của người dân, và chính sách xóa đói giảm nghèo. Ông cho biết ông hy vọng rằng hợp tác song phương sẽ góp phần vào sự phát triển của cả hai nước.

During the two-day working session in Asunción, Paraguay’s capital, Ambassador Dao also met with acting Minister of External Relations, Jorge Lara Castro and General Director of External Commerce Department Brisgido Lezcano Britos.

Trong đợt làm việc hai ngày tại Asunción, thủ đô Paraguay, Đại sứ Đào cũng đã gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Quan hệ Đối ngoại, Jorge Lara Castro và Tổng giám đốc cục Ngoại Thương Brisgido Lezcano Britos.

The two sides agreed that there are good conditions for Vietnam and Paraguay to boost trade exchanges, so they should devise suitable measures to promote bilateral economic ties.

Hai bên nhất trí rằng có những điều kiện thuận lợi cho Việt Nam và Paraguay để thúc đẩy trao đổi thương mại, vì vậy họ cần phải có biện pháp phù hợp để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn